PIEPRZYCA, Jacek, Tomasz MERDER, Mariola SATERNUS, Karel GRYC a Ladislav SOCHA. THE INFLUENCE OF PARAMETERS OF ARGON PURGING PROCESS THROUGH LADLE ON THE PHENOMENA OCCURING IN THE AREA OF PHASE DISTRIBUTIONS: LIQUID STEEL-SLAG. ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS. Polsko: POLSKA AKAD NAUK, POLISH ACAD SCIENCES, INST METALL & MATER SCI PAS, PL, 00-901 WARSZAWA, POLAND, 2019, roč. 64, č. 2, s. 653-658. ISSN 1733-3490. doi:10.24425/amm.2019.127594.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název THE INFLUENCE OF PARAMETERS OF ARGON PURGING PROCESS THROUGH LADLE ON THE PHENOMENA OCCURING IN THE AREA OF PHASE DISTRIBUTIONS: LIQUID STEEL-SLAG
Název česky VLIV PARAMETRŮ PROCESU ARGONOVÉHO NÁKUPU PROSTŘEDNICTVÍM FENOMÉNU V OBLASTI FÁZOVÝCH DISTRIBUCÍ: KVAPALNÁ OCELOVÁ STRUSKA
Autoři PIEPRZYCA, Jacek (616 Polsko, garant), Tomasz MERDER (616 Polsko), Mariola SATERNUS (616 Polsko), Karel GRYC (203 Česká republika, domácí) a Ladislav SOCHA (203 Česká republika, domácí).
Vydání ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, Polsko, POLSKA AKAD NAUK, POLISH ACAD SCIENCES, INST METALL & MATER SCI PAS, PL, 00-901 WARSZAWA, POLAND, 2019, 1733-3490.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 20501 Materials engineering
Stát vydavatele Polsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/75081431:_____/19:00001662
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Doi http://dx.doi.org/10.24425/amm.2019.127594
UT WoS 000473163500037
Klíčová slova česky výroba oceli; naběračka; struska; fyzikální modelování; proudění tekutin; KŘIVKY RTD; ROZPTYL; MODEL
Klíčová slova anglicky steelmaking; ladle; slag; physical modelling; FLUID-FLOW; RTD CURVES; DISPERSION; MODEL
Štítky CHS, RIV19, SCOPUS, WOS
Změnil Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 22. 4. 2020 14:05.
Anotace
Purging the liquid steel with inert gases is a commonly used treatment in secondary metallurgy. The main purposes for which this method is used are: homogenization of liquid steel in the entire volume of the ladle, improvement of mixing conditions, acceleration of the absorption process of alloy additives and refining of liquid steel from non-metallic inclusions. The basic processing parameters of this treatment are: gas flow rate and the level of gas dispersion in liquid steel. The level of gas dispersion depends on the design and location of the porous plug in the ladle. Therefore, these parameters have a significant impact on the phenomena occurring in the contact zone of liquid steel with slag. Their improper selection may cause secondary contamination of the bath with exogenous inclusions from the slag, or air atmosphere due to discontinuity of the slag and exposure of the excessive surface of the liquid steel free surface. The article presents the results of modelling research of the effect of liquid steel purging with inert gases on phenomena occurring in this zone. The research was carried out using the physical (water) model of steel ladle. As a modelling liquid representing slag, paraffin oil was used, taking into account the conditions of similarity with particular reference to the kinematic viscosity. The results of the conducted research were presented in the form of visualization of phenomena occurring on the surface of the model liquid free surface in the form of photographs. The work is a part of a bigger study concerning modelling of ladle processes.
Anotace česky
Čištění kapalné oceli inertními plyny je běžně používanou úpravou v sekundární metalurgii. Hlavními účely, pro které se tato metoda používá, jsou: homogenizace tekuté oceli v celém objemu pánve, zlepšení podmínek míchání, zrychlení absorpčního procesu legovacích přísad a rafinace tekuté oceli z nekovových inkluzí. Základní parametry zpracování tohoto zpracování jsou: průtok plynu a úroveň disperze plynu v kapalné oceli. Úroveň rozptylu plynu závisí na konstrukci a umístění porézní zátky v pánvi. Tyto parametry mají proto významný dopad na jevy vyskytující se v kontaktní zóně tekuté oceli se struskou. Jejich nesprávná volba může způsobit sekundární kontaminaci lázně exogenními vměstky ze strusky nebo vzdušnou atmosféru v důsledku nespojitosti strusky a expozice nadměrného povrchu volného povrchu tekuté oceli. Článek představuje výsledky modelovacího výzkumu vlivu čištění kapalnou ocelí inertními plyny na jevy vyskytující se v této zóně. Výzkum byl proveden pomocí fyzického (vodního) modelu ocelové pánve. Jako modelovací kapalina představující strusku byl použit parafinový olej, přičemž byly vzaty v úvahu podmínky podobnosti se zvláštním odkazem na kinematickou viskozitu. Výsledky provedeného výzkumu byly prezentovány formou vizualizace jevů vyskytujících se na povrchu modelového povrchu bez tekutin ve formě fotografií. Práce je součástí větší studie týkající se modelování pánvových procesů.
VytisknoutZobrazeno: 8. 12. 2022 07:26