NÝVLT, Vladimír a Radimír NOVOTNÝ. Building Information Management as a Tool for Managing Knowledge throughout whole Building Life Cycle. In Drusa M.,Coisson E.,Marschalko M.,Dabija A.-M.,Rybak J.,Decky M.,Segalini A.,Yilmaz I. 3rd World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium, WMCAUS 2018, Conference proceedings in IOP Conference Series: Risk management and Mitigation Planning, Volume 471, Issue 10. 1. vyd. Spojené Království: Institute of Physics Publishing, 2019. s. nestránkováno, 8 s. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/471/10/102008.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Building Information Management as a Tool for Managing Knowledge throughout whole Building Life Cycle
Název česky Řízení informací staveb jako nástroj pro řízení znalostí v celém životním cyklu stavby
Autoři NÝVLT, Vladimír a Radimír NOVOTNÝ.
Vydání 1. vyd. Spojené Království, 3rd World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium, WMCAUS 2018, Conference proceedings in IOP Conference Series: Risk management and Mitigation Planning, Volume 471, Issue 10, od s. nestránkováno, 8 s. 2019.
Nakladatel Institute of Physics Publishing
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 20101 Civil engineering
Stát vydavatele Velká Británie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISSN 1757-8981
Doi http://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/471/10/102008
UT WoS 000465811805023
Klíčová slova česky Modelování; BIM; implementace; řízení znalostí; životní cyklus stavby
Klíčová slova anglicky Modelling; BIM; implementation; knowledge mnanagement; building life cycle
Štítky BIM, RIV19, SCOPUS, WOS
Změnil Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 7. 6. 2019 08:25.
Anotace
The essence of successful implementation of BIM in practice is knowledge about objects, their behaviour and other properties with higher overlap and throughout the life cycle of the building. In addition, other structurally and unstructured knowledge (historical experience, needs and requirements of users, investors, the need to perform revisions to some objects, etc.) is added to this. Taking all of these attributes into a building lifecycle management system requires the creation of both a knowledge management and knowledge management system and a time management system. Learning creates knowledge and "knowledge organization" is an organization that uses knowledge to develop and achieve (long-term) goals. In general, there is no guaranteed procedure, no universal set of tools to help build a knowledge-based organization. If knowledge creation is to be used to better achieve results, it should not be separated from other activities of the organization. Knowledge Management represents the establishment and subsequent managing special network structure that includes all existing knowledge units. Knowledge management is often perceived as a survivor of the company today, but managers often do not realize that it is a much more complex process than generating large tables in Excel for comprehensive reporting to senior management and owners. Well-organized Knowledge Management can create concepts of knowledge, review and consolidate them, prepare action plans to create, secure, combine and coordinate knowledge, as well as set up clear ways to extract them from knowledge bases at the time of need and hunger for quality..
Anotace česky
Podstatou úspěšné implementace BIM v praxi jsou znalosti o objektech, jejich chování a dalších vlastnostech s vyšším přesahem a během celého životního cyklu budovy. K tomu se přidávají i další strukturálně a nestrukturované znalosti (historické zkušenosti, potřeby a požadavky uživatelů, investorů, potřeba provádět revize některých objektů atd.). Využití všech těchto atributů do systému řízení životního cyklu budovy vyžaduje vytvoření systému řízení znalostí a řízení znalostí a systému řízení času. Učení vytváří znalosti a „znalostní organizace“ je organizace, která využívá znalosti k rozvoji a dosažení (dlouhodobých) cílů. Obecně platí, že neexistuje žádný zaručený postup, žádný univerzální soubor nástrojů na pomoc při budování organizace založené na znalostech. Má-li být vytváření znalostí využito k dosažení lepších výsledků, nemělo by být odděleno od ostatních činností organizace. Knowledge Management představuje zřízení a následnou správu speciální síťové struktury, která zahrnuje všechny existující znalostní jednotky. Znalostní management je často vnímán jako přeživší společnost dnes, ale manažeři si často neuvědomují, že se jedná o mnohem složitější proces než generování velkých tabulek v aplikaci Excel pro komplexní podávání zpráv vrcholovému managementu a vlastníkům. Dobře organizovaný management znalostí může vytvářet koncepty znalostí, přezkoumávat a konsolidovat je, připravovat akční plány pro vytváření, zabezpečování, kombinování a koordinaci znalostí, stejně jako stanovení jasných způsobů, jak je získat z vědomostních základů v době potřeby a hladu po kvalitě života.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
NYVLT_NOVOTNY_Knowledge_management_in_BIM.pdf   Verze souboru Hynešová, E. 7. 6. 2019

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Ing. Vladimír Nývlt, MBA, Ph.D., učo 17597
  • osoba Mgr. Eva Hynešová, učo 23116
  • osoba prof. Ing. Radimír Novotný, DrSc., učo 6175
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 23. 1. 2021 08:41