NÝVLT, Vladimír a Radimír NOVOTNÝ. Ontology as a Tool for Building Life Cycle Modelling. In Drusa M.,Coisson E.,Marschalko M.,Dabija A.-M.,Rybak J.,Decky M.,Segalini A.,Yilmaz I. 3rd World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium, WMCAUS 2018, Conference proceedings in IOP Conference Series: Risk management and Mitigation Planning, Volume 471, Issue 10. 1. vyd. Spojené Království: Institute of Physics Publishing, 2019. s. nestránkováno, 8 s. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/471/10/102007.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Ontology as a Tool for Building Life Cycle Modelling
Název česky Ontologie jako nástroj modelování životního cyklu staveb
Autoři NÝVLT, Vladimír (203 Česká republika, garant, domácí) a Radimír NOVOTNÝ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Spojené Království, 3rd World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium, WMCAUS 2018, Conference proceedings in IOP Conference Series: Risk management and Mitigation Planning, Volume 471, Issue 10, od s. nestránkováno, 8 s. 2019.
Nakladatel Institute of Physics Publishing
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 20101 Civil engineering
Stát vydavatele Velká Británie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/75081431:_____/19:00001507
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISSN 1757-8981
Doi http://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/471/10/102007
UT WoS 000465811805022
Klíčová slova česky Modelování; BIM; taxonomie; ontologie; životní cyklus
Klíčová slova anglicky Modelling; BIM; taxonomy; ontology; Life cycle
Štítky BIM, RIV19, SCOPUS, WOS
Změnil Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 7. 6. 2019 08:25.
Anotace
In this on research-based article, models presented further are representing complex concepts and facilitating their understanding. The models describe the categorization of the recorded knowledge obtained from the analysis of the monitored processes. Some of these models are descriptive (for example, the Venn diagram representing the interconnection of BIM spaces), others are predictive (e.g. a model representing the effects of BIM on the life cycle of a project), and others will be instructive-clarifying the sequence of actions that follow on to achieve a predefined output, such as a workflow model, representing authorization, identification, classification, aggregation, and usage. We can look at BIM as a framework modelling set of minimal sets of principles needed to model the basic building characteristics, along with a clear categorization of knowledge in identified and recorded models. Taxonomy is an effective and efficient way to organize and consolidate knowledge. A well-structured taxonomy allows for "meaningful gathering of experience". As we develop specialized taxonomies for organizing BIM domain knowledge, we will try to adopt the guidelines introduced by research. That is, the taxonomy is expected to be complex and complete; including classes that covering all the phenomena of our interest; based on decision-making rules, which are simple and stingy to assign instances to classes; and classes should be mutually exclusive. Moreover, because taxonomy is here as a tool for better understanding, these classes should be comprehensible and look natural.
Anotace česky
V tomto článku, který je založen na výzkumu, prezentované modely dále představují komplexní koncepty a usnadňují jejich pochopení. Modely popisují kategorizaci zaznamenaných poznatků získaných analýzou sledovaných procesů. Některé z těchto modelů jsou popisné (např. Vennův diagram reprezentující propojení prostor BIM), jiné jsou prediktivní (např. Model představující efekty BIM na životní cyklus projektu) a další budou instruktivní objasnění sled akcí, které navazují na dosažení předem definovaného výstupu, jako je model pracovního postupu, který představuje autorizaci, identifikaci, klasifikaci, agregaci a použití. Můžeme se podívat na BIM jako na rámcový modelový soubor minimálních sad principů potřebných pro modelování základních stavebních charakteristik, spolu s jasnou kategorizací znalostí v identifikovaných a zaznamenaných modelech. Taxonomie je efektivní a efektivní způsob organizace a konsolidace znalostí. Dobře strukturovaná taxonomie umožňuje "smysluplné shromažďování zkušeností". Při vývoji specializovaných taxonomií pro organizování znalostí o doméně BIM se budeme snažit přijmout směrnice zavedené výzkumem. Očekává se, že taxonomie bude komplexní a úplná; včetně tříd, které pokrývají všechny jevy našeho zájmu; založené na pravidlech rozhodování, které jsou jednoduché a lakomé přiřadit instance třídám; a třídy by se měly vzájemně vylučovat. Navíc, protože taxonomie je zde jako nástroj pro lepší porozumění, tyto třídy by měly být srozumitelné a vypadat přirozeně.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
NYVLT_NOVOTNY_Ontology_as_a_Tool_for_Building_Life_Cycle_Modelling_ozmdtjca.pdf   Verze souboru Hynešová, E. 7. 6. 2019

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Ing. Vladimír Nývlt, MBA, Ph.D., učo 17597
  • osoba Mgr. Eva Hynešová, učo 23116
  • osoba prof. Ing. Radimír Novotný, DrSc., učo 6175
Atributy
 
NYVLT_NOVOTNY_Ontology_as_a_Tool_for_Building_Life_Cycle_Modelling.pdf   Verze souboru Hynešová, E. 7. 6. 2019

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Ing. Vladimír Nývlt, MBA, Ph.D., učo 17597
  • osoba Mgr. Eva Hynešová, učo 23116
  • osoba prof. Ing. Radimír Novotný, DrSc., učo 6175
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 28. 1. 2021 04:08