SMETANOVÁ, Dana, Petr HRUBÝ a Tomáš NÁHLÍK. CREATIVE APPROACH OF STUDENTS TO USE GNU OCTAVE FOR SOLVING THEIR HOMEWORK. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED2018 PROCEEDINGS. Španělsko: IATED Academy, 2018. s. 4702-4707, 6 s. ISBN 978-84-697-9480-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název CREATIVE APPROACH OF STUDENTS TO USE GNU OCTAVE FOR SOLVING THEIR HOMEWORK
Název česky KREATIVNÍ PŘÍSTUP STUDENTŮ K POUŽÍVÁNÍ GNU OCTAVE PŘI ŘEŠENÍ DOMÁCÍCH ÚKOLŮ
Autoři SMETANOVÁ, Dana (203 Česká republika, garant, domácí), Petr HRUBÝ (203 Česká republika, domácí) a Tomáš NÁHLÍK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Španělsko, INTED2018 PROCEEDINGS, od s. 4702-4707, 6 s. 2018.
Nakladatel IATED Academy
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 20300 2.3 Mechanical engineering
Stát vydavatele Španělsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/75081431:_____/18:00001310
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-84-697-9480-7
UT WoS 000447408804109
Klíčová slova česky Experimentování ve výuce statiky; řešené příklady; GNU OCTAVE
Klíčová slova anglicky Experimentation in teaching statics; solving examples; GNU OCTAVE
Štítky KIN, RIV18, WOS
Změnil Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 23. 11. 2018 07:45.
Anotace
"The article deals with experimentation in teaching statics. The experiment was focused on the students methods for own solving examples. Within the course, students are given homework. They can use any sources and knowledge available to them. In this way, as a teacher, we try to encourage their creativity and interconnect the various subjects of their studies. For the homework, they should determine the forces of FA, FB, FC that act on an object attached to the wall by three rods. This object is loaded with the gravitational force Fg and the individual forces FA, FB, FC act in the direction of the rods. Mounting rods on the object are symmetrical around a central rod (distance between the upper and middle anchorage is the same as between the lower and the middle). Thanks to symmetrical anchoring, the solution of this task is quite easy. Students asked the question what would happen if the distance between the bars would be different. In this case, the solution is somewhat more complex, and in order to motivate students, they have the chance to get bonus points for solving this task. Finally, students created a script for the symbolic solution of the task in GNU Octave. This approach allowed them to compare the standard procedure of solving the system of equations using determinants, with the solution provided by the computer. In addition, they have been given the opportunity to see how the forces will be expressed in the case of an uneven attachment. During the following lesson, a discussion on the benefits of individual approaches (classical analytics and solution using GNU Octave) was conducted. "
Anotace česky
"Článek se zabývá experimentem ve výuce statiky, experiment byl zaměřen na metody studentů pro vlastní řešení příkladů.V průběhu kurzu, studenti řeší domácí úkoly. Mohou použít všechny zdroje a znalosti, které jim k dispozici.Tímto způsobem se učitelé snaží se podporovat jejich kreativitu a propojit různé oblasti jejich studia. V domácím úkolu měli studenti určit síly FA, FB, FC, které působí na objekt připevněný ke zdi třemi pruty. Tento objekt je zatížen silou Fg a jednotlivé síly FA, FB, FC působí ve směru tyčí. Tyče na objektu jsou symetrické kolem centrální tyče (vzdálenost mezi horním a středním ukotvením je stejná jako mezi dolním a středním). Díky symetrickému ukotvení je řešení tohoto úkolu poměrně snadné. Studenti jsme se zeptali, co se stane, kdyby vzdálenost mezi tyčemi byla odlišná. V tomto případě je řešení poněkud složitější a pro motivování studentů byla možnost získat bonusové body pro řešení tohoto úkolu. Nakonec studenti vytvořili skript pro symbolické řešení úkolu v GNU Octave. Tento přístup jim umožnil porovnat standardní postup řešení rovnice pomocí determinantů s řešením poskytovaným počítačem. Navíc jim byla dána možnost zjistit, jak budou síly vyjádřeny v případě nerovnoměrného ukotvení. Během následující lekce byla provedena diskuze o výhodách jednotlivých přístupů (klasická analýza a řešení pomocí GNU Octave). "
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
INTED2018_-_924_1.pdf   Verze souboru Hynešová, E. 23. 11. 2018

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Dana Smetanová, Ph.D., učo 10770
  • osoba doc. Ing. Petr Hrubý, CSc., učo 17584
  • osoba Mgr. Tomáš Náhlík, Ph.D., učo 19618
  • osoba Mgr. Eva Hynešová, učo 23116
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 29. 11. 2020 00:29