ŠIMANDL, Václav, Michal ŠERÝ and Václav DOBIÁŠ. Using Semantic differential for Measuring Changes in Understanding Selected Concepts by Respondents. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. first. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017. p. 1398-1408. ISBN 978-80-227-4650-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Using Semantic differential for Measuring Changes in Understanding Selected Concepts by Respondents
Name in Czech Využití sémantického diferenciálu pro měření změn v porozumění vybraných konceptů respondentů
Authors ŠIMANDL, Václav (203 Czech Republic, guarantor), Michal ŠERÝ (203 Czech Republic) and Václav DOBIÁŠ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition first. Bratislava, 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings, p. 1398-1408, 11 pp. 2017.
Publisher Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
RIV identification code RIV/75081431:_____/17:00001199
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-227-4650-2
Keywords (in Czech) sémantický diferenciál; vícerozměrná data; klastrová analýza; dendrogram; postoje; klíčové slovo; kognitivní význam
Keywords in English semantic differential; multidimensional data; cluster analysis; dendrogram; attitudes; keyword; connotative meaning
Tags MAT_2, RIV17, SCOPUS
Changed by Changed by: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Changed: 10. 2. 2018 09:34.
Abstract
The article focuses on the analysis of semantic differential data based on the assessment of global similarity of keywords. This method finds out the mutual distances in the semantic space. The calculation ot this distance, creation of corresponding matrix of distances and application of cluster analysis for graphical representation of the keywords similarity in the form of dendrograms are described in the article. Using the comparison of the pretest and posttest dendrograms, changes in perceiving of selected keyword by respondents were defined.
Abstract (in Czech)
Článek se zaměřuje na analýzu sémantických diferenciálních dat na základě posouzení globální podobnosti klíčových slov. Tato metoda zjišťuje vzájemné vzdálenosti v sémantickém prostoru. V článku jsou popsány: výpočet této vzdálenosti, vytvoření odpovídající matice vzdáleností a aplikace klastrové analýzy pro grafické znázornění podobnosti klíčových slov ve formě dendrogramů. Pomocí srovnání pretestových a posttestových dendrogramů byly definovány změny vnímání klíčového slova vybraného respondenty.
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 08:36