VANÍČKOVÁ, Radka. Projekt 2: Regionální individuální projekt "Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji". 1. vydání. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. 124 s. ISBN 978-80-7468-092-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Projekt 2: Regionální individuální projekt "Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji"
Název anglicky Project 2: Regional individual project "Educate for growth in South Bohemia"
Autoři VANÍČKOVÁ, Radka.
Vydání 1. vydání. České Budějovice, 124 s. 2015.
Nakladatel Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-7468-092-2
Klíčová slova česky projekt; regionální individuální projekt; vzdělávání; Jihočeský kraj
Klíčová slova anglicky project; regional individual project; education; South Bohemia region
Štítky KEM4, KEM4 - PRJ_E2, PRJ_1
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Radka Vaníčková, Ph.D., MBA, učo 15363. Změněno: 31. 8. 2015 13:42.
Anotace
Proces řízení a rozvoje lidských zdrojů není jednoduchým procesem v podniku. Vysoká nákladovost v rámci podnikových procesů by měla být vnímána jako investice do budoucna, která bude generovat podnikatelskému subjektu dlouhodobý zisk. Díky vstupu České republiky do Evropské unie se do oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů alokují nemalé finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů zejména z Evropského sociálního fondu, kdy strukturální fondy přispívají ke snižování regionálních disparit a ke zlepšování životního prostředí např. investicí do výstavby infrastruktury, podpory výrobního a podnikatelského prostředí či investicí do lidských zdrojů. Význam strukturálních fondů je pro hospodářskou a sociální soudržnost v rámci Evropské unie důležitý. Skripta Projekt 2 (dále jen skripta) pod názvem: Regionální individuální projekt „Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji II“ (dále jen projekt) se zabývají rozvojem lidských zdrojů v podnicích za podpory projektu spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky na podporu vzdělávání pracovníků a úhradu mzdových prostředků u zaměstnanců účastnících se vzdělávacích kurzů.
Anotace anglicky
Process management and human resource development is not a simple process in the company. The high costs within the business process should be seen as an investment in the future that will generate long-term profit business entity. Thanks to the Czech Republic joined the European Union in the field of education and human resources allocated considerable funding from the European Structural Funds, particularly the European Social Funds in which in Structure Funds contribute to reducing regional disparities and improving the environment for example: investment in infrastructure construction, promote production and business environment and investment in human resources. Importance of Structural Funds for economic and social cohesion within the European Union is important. Textbooks Project 2 (the script) under the title: Regional individual project "Educate for growth in South Bohemia II (the project) will deal with the development of human resources in companies with the support of project co-financed by the European Social Fund and the state budget of the Czech Republic support training of personnel and payment of wages for employees participating in training courses.
VytisknoutZobrazeno: 15. 8. 2022 04:51