PÍCHOVÁ, Romana a Radka VANÍČKOVÁ. Payment of benefits in the form of vouchers in the Czech Republic. Sociálno-ekonomická revue. Trenčín: Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2014, roč. 12, č. 4, s. 63 - 70. ISSN 1336-3727.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Payment of benefits in the form of vouchers in the Czech Republic
Název česky Výplata dávek pomoci v hmotné nouzi formou poukázek v ČR
Autoři PÍCHOVÁ, Romana a Radka VANÍČKOVÁ.
Vydání Sociálno-ekonomická revue, Trenčín, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2014, 1336-3727.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky dávky mimořádné okamžité pomoci; poukázky na dávky hmotné nouze; příspěvek na živobytí; životní minimum
Klíčová slova anglicky benefits extraordinary immediate assistance; vouchers for benefits of material shortage; living allowance; subsistence minimum
Štítky 3 - UCE_2, A_HRM, KEM3
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 25. 2. 2015 10:30.
Anotace
What we define as: „material shortage“. Who is entitled to do of material shortage? Material shortage is a condition where a person does not have sufficient income households to own secured basic living conditions of its own existence. Entitlement to benefits in material shortage are then those individuals or groups of individuals who are in the situation below the subsistence minimum. The reason is inadequate household incomes for social and material conditions limiting the satisfaction of basic needs at the level of living of the individual accepted society. Socially recognized level of the income of the citizen, when the state material shortage, it is called Subsistence minimum level. The basic subsistence minimum for individuals in the period from 1. 1. 2012 with likely by the end of 2014, i. e. until 31. 12. 2014 in the amount of 3410 CZK pursuant to law no. 110/2006 Coll. subsistence and existence minimum. The subsistence minimum of the family depends on the number of family members, i. e. have to be include all members living in the same household. After a review of the life situation of the applicant benefits of material shortage the following criteria are important i. e. the way and the possibility of payment of these benefits in cash or in kind (physical/material) form, or both options.
Anotace česky
Co definujeme pojmem: „hmotná nouze“. Kdo má nárok na dávku hmotné nouze? Hmotná nouze je stav, kdy člověk nemá dostatečné příjmy domácnosti k tomu, aby si vlastním přičiněním zabezpečil základní životní podmínky vlastní existence. Nárok na dávky hmotné nouze mají pak ti jedinci či skupiny jedinců, kteří se nacházejí v situaci pod hranicí životního minima. Důvodem jsou nedostatečné příjmy domácností zabezpečující sociální a majetkové poměry omezující uspokojení základních životních potřeb na úrovni jedince akceptovaného sociální společností. Společensky uznanou hranicí příjmu občana, kdy nastává stav hmotné nouze, je tzv. hranice životního minima. Základní životní minimum pro jednotlivce v období od 1. 1. 2012 s pravděpodobností do konce roku 2014, tj. do 31. 12. 2014 je ve výši 3410 Kč dle zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Životní minimum rodiny závisí na počtu členů rodiny, tj. započítávají se všichni členové, žijící ve společné domácnosti. Po přezkoumání životní situace žadatele dávek hmotné nouze jsou důležitá tato kritéria, tj. způsob a možnost výplaty těchto dávek v peněžní nebo věcné (materiální) formě, případně obou možnostech.
VytisknoutZobrazeno: 5. 3. 2024 06:06