ŠOLC, Ladislav. Péče o klíčové zákazníky v prodeji a marketingu (Caring for key customers in sales and marketing). In VI. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2013. p. 440-444. ISBN 978-80-7248-901-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Péče o klíčové zákazníky v prodeji a marketingu
Name (in English) Caring for key customers in sales and marketing
Authors ŠOLC, Ladislav.
Edition 1. vyd. Opava, VI. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků, p. 440-444, 5 pp. 2013.
Publisher Slezská univerzita v Opavě
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-7248-901-5
Keywords (in Czech) kupní síla; konkurence; diferenciace; marketing; logistika; kvalita; statistika; prodej; péče; klíčový zákazník; účetnictví; zboží; turbulentní podmínky
Keywords in English key account manager; purchasing power; competition; differentiation; marketing; logistics; quality; statistic; retail; care; key customer; bookkeeping; goods; turbulent conditions
Tags KEM2, PEK, PRI
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 15/1/2014 09:10.
Abstract
Hlavním rysem současnosti je limitovaná kupní síla, jejíž nároky na kvalitu zboží a služeb rostou. Konkurence je silná až vyostřená i vzhledem k sílící odbytové a ekonomické krizi, která sužuje nejen ČR, ale celou Evropu. Obchodníci si stále častěji kladou klíčovou otázku: "Jak výrazně povzbudit poptávku?" Klasické způsoby snížení ceny a diferenciace produktu již nestačí a tržní segmenty jsou předzásobeny zbožím všeho druhu. Moderní strategie musí vycházet z aktuálních a kvalitních informací. Relevantní informace jsou především čísla, která potřebují účetní a pracovníci v logistice. V marketingu se upouští od statistických metod (např. Analýza časových řad), neboť tyto metody nepřinášejí v dnešních turbulentních podmínkách potřebný efekt. Systémy sledující podnik z hlediska statistik, či účetnictví, neodpovídají marketingovým požadavkům.
Abstract (in English)
The basic note of presents is the limited purchasing power. Her rights on the goods and services quality increase. Competition is strong and sharped in view of strengthening sales and economic crisis, that pothers not only Czech Republic but all Europe too. Business men make forever the question : "How boldly activate demand?" Conventional manners don’t be sufficient already and market segments are supplied with goods from all over the world. Modern strategy has to flow from current and first-rate advices. Relevant advices are first such numbers, that will be for book-keepers and logistics workers available. In marketing jettisoning from statistical methods (for example time lines analysis), because those methods don’t bring by todayś turbulent conditions necessary effect. Frameworks following the enterprise in light of statistic, or bookkeeping don’t available for todays marketing conditions.
PrintDisplayed: 24/1/2022 23:06