JELÍNEK, Jiří and Jana VYSOKÁ. Porovnání modelů pro výpočet hustoty dopravního toku (Comparison of Models for Calculating the Density of the Traffic Flow). Silnice Železnice. Ostrava - Vítkovice: Konstrukce Media, s.r.o., 2013, roč. 8, No 5, p. 110-112. ISSN 1801-822X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Porovnání modelů pro výpočet hustoty dopravního toku
Name (in English) Comparison of Models for Calculating the Density of the Traffic Flow
Authors JELÍNEK, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jana VYSOKÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Silnice Železnice, Ostrava - Vítkovice, Konstrukce Media, s.r.o. 2013, 1801-822X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10101 Pure mathematics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/13:00000359
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) hustota; toková funkce; rychlost; simulace; multiagentní modelování
Keywords in English density; flow function; velocity; simulation; traffic; multiagent modeling
Tags KPV1, MAT_3, riv13
Changed by Changed by: Věra Kostková, učo 6173. Changed: 4/4/2014 10:53.
Abstract
Tento příspěvek navazuje na předchozí práci publikovanou v tomto časopise v čísle 2/2013. Stejně jako v předchozím díle je i zde předmětem zkoumání srovnání přístupů k modelování dynamických dopravních jevů. Opět budeme pracovat s tzv. makromodelem pohlížejícím na modelovaný systém z globálního hlediska a mikromodelem, který vychází z chování základních stavebních elementů účastnících se děje. Tentokrát se zaměříme na analýzu výsledků získaných simulační technikou a řešením příslušné parciální diferenciální rovnice numerickou metodou. Zkoumány budou průběhy hustot vozidel v čase a prostoru. Cílem článku je opět porovnání výstupů obou modelů s důrazem na zachycení detailů přechodového jevu.
Abstract (in English)
This paper follows previous work published in this journal issue 2/2013. As in previous work, two approaches for modeling dynamic traffic phenomena are examined. Again, we will work with the macromodel which looks at the modeled system from a global perspective and micromodel, which is based on the behavior of basic structural elements involved in the action. This time we focus on the analysis of the results obtained by multiagent simulation technique and the numerical solution of partial differential equations. The densities of vehicles in time and space will be examined. In the article we compare the outputs of both models with an emphasis on capturing the details of the transient phenomenon.
PrintDisplayed: 15/6/2021 04:41