Informační systém VŠTE
SLABÁ, Marie. Stakeholder management a analýza stakeholderů jako efektivní nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniků a organizací (Stakeholder management and analysis of stakeholders as an effective tool of improvement of competitiveness of firms and organisations). 2011.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Stakeholder management a analýza stakeholderů jako efektivní nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniků a organizací
Name (in English) Stakeholder management and analysis of stakeholders as an effective tool of improvement of competitiveness of firms and organisations
Authors SLABÁ, Marie.
Edition 2011.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) stakeholder; stakeholder management; mapování stakeholderů; stakeholder analýza
Keywords in English stakeholder; stakeholder management; stakeholder mapping; stakeholder analysis
Tags KCRM1, MAM_1, MAM_1a, MAR, MARK, MAR_a, MAZ
Changed by Changed by: Věra Kostková, učo 6173. Changed: 22/11/2011 14:49.
Abstract
Hospodářská krize přinesla celou řadu problémů všem ekonomickým subjektům, které musí čelit ještě tvrdšímu konkurenčnímu prostředí než kdykoli před tím. Proto je třeba hledat nové možnosti a aktivity, kterými by firmy zvyšovaly svou konkurenceschopnost na trhu. Jednou z klíčových aktivit každé firmy by měla být analýza primárních skupin stakeholderů vnitřního i vnějšího prostředí firmy, jejichž důležitost v současném turbulentním prostředí neustále roste. Identifikace klíčových skupin stakeholderů a správná efektivní komunikace s hlavními stakeholdery společnosti se stává významnou konkurenční výhodou jakéhokoliv tržního subjektu. Tento článek je zaměřen na nový progresivní směr stakeholder management a metody mapování klíčových skupin stakeholderů, které je možno efektivně využít v komerční praxi pro zlepšení konkurenční pozice podniků i dalších organizací.
Abstract (in English)
The economic crisis has brought lots of problems to every economic subject. These subjects have to face much more hard competitive fight than any time before. This is a reason why it is necessary to seek for new possibilities and activities by which firms should improve their competitiveness at the market. One of key activities of any firm should be the analysis of primary groups of stakeholders from the internal and external environment of the firm. The importance of these stakeholders has been still growing in a present turbulent environment. The identification of key groups of stakeholders and proper effective communication with main stakeholders of company have become an important competitive advantage of any market subject. This article focuses on a new progressive approach - stakeholder management and methods of mapping of key groups of stakeholders which is possible to effectively use in a commercial practice for the improvement of competitive position of companies and other organisations.
Displayed: 22/7/2024 03:32