Cíle studijního programu

Bakalářský studijní program Business Administration je koncipován jako profesně orientovaný s cílem přípravy kvalifikovaných a specializovaných odborníků pro nižší, resp. střední stupeň řízení v podnikové i soukromé sféře. V souladu s požadavky podnikové praxe, ale i dalších správních a řídících orgánů je zvýšený akcent kladen jak na specifikaci, tak integrální jednotu primárních podnikových funkcí včetně vybraných sekundárních funkcí v rámci systémového vymezení podniku.

Studijní plány

Přijímací řízení
ADMISSION PROCEDURE I. FOR BACHELOR STUDY PROGRAMMES FOR THE ACADEMIC YEAR 2022/2023.
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2023

 • Informace o přijímacím běhu

  The Institute of Technology and Business in České Budějovice (hereinafter "VŠTE") announces admissions in the academic year 2023/2024 for these degree programmes:

  • Economics and Management, study field: Business Administration
  • Form of study: full time
  • Length of study: 3 years
  • Type of study: Bachelor
  • Language of study: English
  • Fee: 35.000 CZK (1 347 EUR)/semester

  • Mechanical Engineering, study field: Mechanical Engineering
  • Form of study: full time
  • Length of study: 3 years
  • Type of study: Bachelor
  • Language of study: English
  • Fee: 35.000 CZK (1 347 EUR)/semester

  • Transportation and Communications , study field: Technology and Management Transport
  • Form of study: full- time
  • Length of study: 3 years
  • Type of study: Bachelor
  • Language of study: English
  • Fee: 35.000 CZK (1 347 EUR) /semester

  • Prerequisites for admission to the degree programmes
  • Attainment of secondary education completed with graduation exam; confirmed by the delivery of a certified copy of the school-leaving certificate, including a certificate of recognition of the foreign school-leaving certificate in the Czech Republic (validation) in accordance with the relevant provisions of the Act no. 561/2004 Coll. no later than on the day of registration for the study at VSTE.
  • Submission of properly filled in electronic application in the period from 1.11.2022 to 30.4.2023.
  • Payment of 35 euro by credit card or as application fee. Payment instruction (UniCredit Bank, account number: 2111158563/2700), no later than on 30 April 2023, payment reference number is 666 and the number of application form (e.g. 66672642). Payment details: IBAN: CZ68 2700 0000 0021 1115 8563 SWIFT: BACXCZPPXXX

Studium

 • Cíle

  Bakalářský studijní program Business Administration je koncipován jako profesně orientovaný s cílem přípravy kvalifikovaných a specializovaných odborníků pro nižší, resp. střední stupeň řízení v podnikové i soukromé sféře. V souladu s požadavky podnikové praxe, ale i dalších správních a řídících orgánů je zvýšený akcent kladen jak na specifikaci, tak integrální jednotu primárních podnikových funkcí včetně vybraných sekundárních funkcí v rámci systémového vymezení podniku.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Umí realizovat racionálně nákup a řídit zásoby
  • Objektivně a reálně vyhodnocovat výrobní a obchodní rizika v podnikové praxi
  • Využít při prezentaci výsledky dovedností ze sociální komunikace a obhájit výsledky týmové práce
  • Vyhodnotit silná a slabá místa základních standardních ekonomických mikro- a makro koncepcí
  • Aplikovat získané teoretické znalosti při zpracování seminárních prací, projektů, případových studií včetně zpracování bakalářských prací
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi bakalářského studijního programu Business Administration jsou připravováni na výkon řídící funkce pro střední a operativní stupeň řízení. Jedná se jak o podnikovou sféru, tak i organizace působící ve veřejné a státní správě. Lze předpokládat i využití absolventů i u neziskových a veřejně prospěšných organizací. Jako příklad možných profesí lze uvést pozice jako nákupčí, plánovač výroby, obchodník, finančník, marketér, účetní, manažer a podnikatel. S ohledem na zvýšený akcent na jazykové dovednosti absolventů, lze předpokládat jejich využití i v podnicích s účastí zahraničního kapitálu působících nejen v tuzemsku, ale i navazujících příhraničních oblastech, po kterých je rovněž trvalá zvýšená poptávka.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Profil absolventa profesně zaměřeného bakalářského studijního programu Business Administration respektuje rámcový profil absolventa ekonomicky zaměřených oborů podle Nařízení vlády č. 275/2016 Sb. o oblastech vzdělávání ve vysokém školství. V rámci bakalářského studia je naplňován doporučený rámcový profil absolventa v písmenech a) v bodech 1-9 a b) v bodech 1-4.

 • Praxe

  Koncepce semestrální povinné odborné praxe u studijního bakalářského programu Business Administration plně respektuje jeho profesní orientaci. Z důvodu jejího zajištění má škola uzavřeno více jak 1500 smluv o spolupráci především s podniky z Jihočeského regionu. Z tohoto důvodu představuje předmět Odborná praxe nedílnou součást profesně orientovaného studia, studenti jsou na absolvování praxe průběžně připravováni, a to zejména v profilujících předmětech. Odborná praxe je podle studijního plánu povinný předmět a podléhá podmínkám Studijního a zkušebního řádu. Pro splnění praxe je vyčleněn poslední (šestý) semestr studia. Cílem dlouhodobé praxe je transformace teoretických a odborných znalostí do praktických dovedností nezbytných pro další profesní rozvoj studenta. V rámci odborné praxe jsou specifikovány dílčí problémové okruhy s výstupy, jejichž osvojení si studentem bude ze strany školy ověřováno a v případě potřeby zajištěno jejich následné doplnění.

  Délka odborné praxe je stanovena v souladu s požadavky na profesně orientovaný studijní program a je stanovena na 520 hodin. Student může mít po dohodě se školitelem nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu, ta ovšem nesmí přesáhnout 40 hod. za kalendářní týden. Odborná praxe je zaměřena na získání přesně vymezeného rozsahu praktických dovedností, spojených se studiem předmětů profilujícího základu. Tyto dovednosti přitom nemohou být získány mimo reálné podnikové prostředí. Tento předmět také slouží zároveň ke sběru dat a informací v rámci bakalářské práce studentů, jejíž zaměření bude konzultováno s manažery příslušného podniku.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Zpracovat bakalářskou práci je studentům umožněno v průběhu celosemestrální odborné praxe. Důraz je kladen na metody vědecké práce, pravidla zpracování odborných textů a analytické přístupy k řešení praktických problémů. V rámci zpracování bakalářské práce budou studenti schopni samostatně realizovat vybrané téma s využitím odborných znalostí získaných studiem s využitím odborné literatury a se získanými praktickými znalostmi.

 • Návaznost na další studijní programy

  Předpokládá se, že řada absolventů bude pokračovat v navazujícím magisterském studiu, které bylo VŠTE uděleno Národním akreditačním úřadem v roce 2021 do roku 2024.

Základní údaje

Zkratka
SB_PE
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina

16
počet aktivních studentů
2
počet závěrečných prací