Cíle studijního programu

Studijní program Podniková ekonomika navazuje na profesně zaměřený tříletý bakalářský studijní program Ekonomika a management se studijním oborem Ekonomika podniku, který byl akreditován v roce 2006 a následně prošel dvojí reakreditací (v roce 2010 a 2016), a nově připravovaný bakalářský studijní program. V rámci profesně zaměřeného bakalářského studijního programu si studenti osvojili odbornou kvalifikaci pro výkon primárních a vybraných sekundárních podnikových funkcí a procesů. Tato koncepce se stala výchozí základnou pro zpracování studijních plánů navazujícího magisterského stupně, kdy je kladen větší důraz na zvládnutí praktických dovedností. V navazujícím magisterské stupni studia dojde k prohloubení vybraných sekundárních funkcí a podnikových procesů s akcentem na produkční procesy. Navržený profesně zaměřený navazující magisterský studijní program nabízí specializaci „Ekonom výroby“, která je v současné době podle provedeného průzkumu podnikové sféry a trhu práce, zejména v Jihočeském regionu, velmi požadována. V rámci specializace si absolventi osvojí znalosti a praktické dovednosti v oblasti řízení procesů souvisejících s podnikovým řízením a plánovaním a zásadami pro efektivní realizaci produkčních procesů. Integrací ekonomických znalostí a dovedností získaných v navazujícím magisterském stupni studia se základy a principy řízení a plánování technicko-technologických procesů v navržené specializaci (Ekonom výroby) dojde k  profilaci absolventa, která je stále intenzivněji akcentována současnou podnikovou praxí.

Studijní plány

Přijímací řízení
II kolo: Přijímacího řízení pro navazující magisterské studium pro akademický rok 2024/2025
Termín podání do půlnoci 30. 6. 2024

 • Informace o přijímacím běhu

  html>

  Vysoká Škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (dále jen „VŠTE“) vyhlašuje v akademickém roce 2024/2025 II.kolo přijímacího řízení pro tyto magisterské studijní programy:

   • Logistika, forma studia: prezenční, délka studia 2 roky, typ studia magisterské
   • Logistika, forma studia: kombinovaná, délka studia 2 roky, typ studia magisterské
   • Podniková ekonomika , forma studia: prezenční, délka studia 2 roky, typ studia magisterské
   • Podniková ekonomika , forma studia: kombinovaná, délka studia 2 roky, typ studia magisterské
   • Pozemní stavby , forma studia: prezenční, délka studia 2 roky, typ studia magisterské
   • Strojírenství , forma studia: prezenční, délka studia 2 roky, typ studia magisterské
   • Znalectví , forma studia: prezenční, délka studia 2 roky, typ studia magisterské
  • PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO STUDIJNÍHO PROGRAMU

  • Podání řádně vyplněné elektronické přihlášky v termínu od 1. 5. 2024 do 30. 6. 2024, přičemž elektronická přihláška je kompletní teprve po zaslání všech požadovaných dokumentů, uhrazení administrativního poplatku a potvrzení přihlášky.
  • Účast na přijímací zkoušce a její úspěšné splnění nebo splnění podmínek dle platné vnitřní normy.
  • Doložení úředně ověřené kopie mezinárodně uznávaného certifikátu z AJ odpovídající nejméně deskriptoru SERR B1, a to nejdéle při zápisu do studia na VŠTE. Jazykový certifikát je možné nahradit publikací indexovanou ve WoS, jíž bude uchazeč spoluautorem. Studentům/absolventům VŠTE, kteří v rámci bakalářského studia úspěšně absolvovali AJ v celkovém rozsahu studijního plánu, bude na základě žádosti vystaven jazykový certifikát. Žádost o vystavení jazykového certifikátu je spolu s informacemi dostupná na https://www.studiumprovas.cz/jazykovy-certifikat/.
  • Doložení úředně ověřené kopie diplomu z minimálně tříletého bakalářského studijního programu, a to nejpozději při zápisu do studia na VŠTE
  • Uhrazení administrativního poplatku ve výši 870,- Kč nejpozději do 30.6.2024.

   POPLATEK LZE UHRADIT:

  • a) složenkou (typu „A“),
  • b) převodním příkazem (UniCredit Bank, č. účtu: 2111190117/2700, jako variabilní symbol se uvádí tři šestky a číslo přihlášky uchazeče, např. 66672642),
  • c) platební kartou.

   TERMÍNY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY:

  • Termín přijímací zkoušky pro program Logistika je stanoven na 17.7.2024 od 11h.
  • Termín přijímací zkoušky pro program Podniková ekonomika je stanoven na 17.7.2024 od 9h.
  • Termín I.kola přijímací zkoušky pro program Znalectví je stanoven na 3.7.2024 od 9h. Termín II.kola přijímací zkoušky pro program Znalectví je stanoven na 10.7.2024 od 9h.
  • Termín přijímací zkoušky pro program Pozemní stavby je stanoven 17.7.2024 od 11h.
  • Termín přijímací zkoušky pro programe Strojírenství je stanoven na 17.7.2024 od 11h.
  • O konkrétním způsobu výkonu přijímací zkoušky bude uchazeč informován prostřednictvím e-přihlášky či emailem. VŠTE si vyhrazuje právo určit další termíny přijímací zkoušky v závislosti na počtu uchazečů.

Studium

 • Cíle

  Studijní program Podniková ekonomika navazuje na profesně zaměřený tříletý bakalářský studijní program Ekonomika a management se studijním oborem Ekonomika podniku, který byl akreditován v roce 2006 a následně prošel dvojí reakreditací (v roce 2010 a 2016), a nově připravovaný bakalářský studijní program. V rámci profesně zaměřeného bakalářského studijního programu si studenti osvojili odbornou kvalifikaci pro výkon primárních a vybraných sekundárních podnikových funkcí a procesů. Tato koncepce se stala výchozí základnou pro zpracování studijních plánů navazujícího magisterského stupně, kdy je kladen větší důraz na zvládnutí praktických dovedností. V navazujícím magisterské stupni studia dojde k prohloubení vybraných sekundárních funkcí a podnikových procesů s akcentem na produkční procesy. Navržený profesně zaměřený navazující magisterský studijní program nabízí specializaci „Ekonom výroby“, která je v současné době podle provedeného průzkumu podnikové sféry a trhu práce, zejména v Jihočeském regionu, velmi požadována. V rámci specializace si absolventi osvojí znalosti a praktické dovednosti v oblasti řízení procesů souvisejících s podnikovým řízením a plánovaním a zásadami pro efektivní realizaci produkčních procesů. Integrací ekonomických znalostí a dovedností získaných v navazujícím magisterském stupni studia se základy a principy řízení a plánování technicko-technologických procesů v navržené specializaci (Ekonom výroby) dojde k  profilaci absolventa, která je stále intenzivněji akcentována současnou podnikovou praxí.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Absolvent uplatňuje nástroje mikroekonomické analýzy v rozhodovacích problémech při řízení podniku.
  • Absolvent chápe chování spotřebitele.
  • Absolvent rozumí formování poptávky a nabídky na trhu výrobků a služeb.
  • Absolvent zná základní rozdělení materiálových vstupů v oblasti výrobních technologií.
  • Absolvent umí rozlišovat mechanické a technologické vlastnosti materiálových vstupů.
  • Absolvent zná základní procesy v oblasti výrobních technologií.
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent profesně zaměřeného studijního programu Podniková ekonomika se zaměřením na produkční procesy prokazuje znalosti, dovednosti a profesní způsobilost v prostředí průmyslové organizace, umí prokázat znalosti pro výkon specializačního zaměření jako:

  - manažer řízení produkčních provozů,

  - manažer plánováni produkčních provozů,

  - projektový manažer produkčních provozů,

  - manažer přípravy produkčních provozů,

  - manažer logistiky materiálových toků,

  - manažer automatizovaných produkčních provozů,

  - manažer, který umí posuzovat vhodnost aplikace technologických produkčních procesů se zaměřením na konvenční i progresivní produkční procesy,

  - manažer nákupu různých vstupních druhů materiálů v prostředí průmyslové organizace.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Zásady pro tvorbu studijního plánu magisterského studijního programu Podniková ekonomika plně respektují Doporučené postupy pro přípravu studijních programů vydaných a schválených Radou Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství dne 16. 2. 2017 a jsou ukotveny ve vnitřních předpisech školy („Pravidla systému zajišťování kvality“ a navazují na opatření rektora). Studijní plán je projednáván a v konečné podobě schvalován Radou pro vnitřní hodnocení kvality.

  Magisterský studijní program Podniková ekonomika je koncipován jako profesně zaměřený. Program je zastoupen povinnými, povinně volitelnými a volitelnými předměty. Profesně orientovaný magisterský studijní program předpokládá zapojení odborníků z praxe na úrovni vybraných přednášek předmětů profilujícího základu. Při tvorbě studijních plánů jsou samozřejmě zohledněny předměty profilujícího základu (PZ) a teoretické předměty profilujícího základu (ZT).

 • Praxe

  Studijní magisterský program je koncipován jako profesně orientovaný, tudíž je předpokládána orientace na aplikaci poznatků v praxi. Z tohoto důvodu představuje předmět nedílnou součást profesně orientovaného studia. Odborná praxe je dle studijního plánu povinný předmět a podléhá podmínkám Studijního a zkušebního řádu. Pro splnění praxe je vyčleněn poslední semestr studia a jejím úkolem je přenést získané znalosti do podoby dovedností důležitých pro další profesní rozvoj studenta.

  Délka odborné praxe je stanovena v souladu se studijním plánem na 260 hodin. Student může mít po dohodě se školitelem nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu, ta ovšem nesmí přesáhnout 40 hod. za kalendářní týden. Praxe je zaměřena na získání základních dovedností spojených se studiem předmětů profilujícího základu a odborných předmětů. Tyto dovednosti přitom nemohou být získány mimo reálné podnikové prostředí. Praxe může být zároveň využitelnou možností ke sběru dat pro účely své diplomové práce a jejímu zpracování.

  Nástup na praxi je možné provádět v průběhu semestru. Z kontrolních a organizačních důvodů se studenti, kteří mají zájem nastoupit v následujícím měsíci na praxi, přihlásí v informačním systému VŠTE do příslušného rozpisu. Přihlášení je závazné, tzn. odhlášení po termínu uzavření je možné na základě písemné žádosti studenta, a to pouze ze závažných důvodů. Po uzavření rozpisu je student do 10 pracovních dnů informován o přiřazení ke společnosti pracovníkem Studijního oddělení VŠTE prostřednictvím písemného oznámení nebo je informován o schválení samostatně zvolené společnosti. Společnost je o přiřazení studenta informována emailem či telefonicky.

  Po přiřazení studenta ke konkrétní společnosti dojde k vyplnění a podpisu Protokolu o přijetí studenta na odbornou praxi odpovědným zástupcem společnosti, školitelem a studentem. Student si při plnění praxe ve společnosti vede Pracovní deník, tím se mu postupně načítá konto praxí.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Zpracovat diplomovou práci je studentům umožněno v průběhu celosemestrální odborné praxe. Důraz je kladen na metody vědecké práce, pravidla zpracování odborných textů a analytické přístupy k řešení praktických problémů. V rámci zpracování diplomové práce budou studenti schopni samostatně realizovat vybrané téma s využitím odborných znalostí získaných studiem s využitím odborné literatury a se získanými praktickými znalostmi.

 • Návaznost na další studijní programy

  Studijní program Podniková ekonomika připravuje studenty ve vztahu k definovanému profilu absolventa především pro potřeby trhu. Absolvent studijního programu Podniková ekonomika může pokračovat ve studiu doktorského studijního programu na území České republiky i v zahraničí.

Základní údaje

Zkratka
N_PE
Typ
magisterský navazující
Profil
profesní
Titul
Ing.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

209
počet aktivních studentů
228
počet závěrečných prací