LOG_z Logistika

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2021
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Karel Jeřábek, CSc. (cvičící)
Mgr. Petr Kolařík (cvičící)
Garance
doc. Ing. Karel Jeřábek, CSc.
Katedra dopravy a logistiky - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra dopravy a logistiky - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
LOG_z/P01: každé liché úterý 11:25–12:55 D416, každé liché úterý 13:05–14:35 D416, P. Kolařík
LOG_z/S01: každý lichý čtvrtek 11:25–12:55 D415, každý lichý čtvrtek 13:05–14:35 D415, P. Kolařík
LOG_z/S02: každou lichou středu 8:00–9:30 D516, každou lichou středu 9:40–11:10 D516, P. Kolařík
LOG_z/T1: So 2. 10. 8:00–9:30 B4, 9:40–11:10 B4, 11:25–12:55 B4, So 13. 11. 13:05–14:35 D515, 14:50–16:20 D515, So 27. 11. 11:25–12:55 A2, 13:05–14:35 A2, 14:50–16:20 A2, P. Kolařík
Předpoklady
( OBOR ( TRDp ) && UDO Úvod do dopravy a přepravy ) || ( OBOR ( TRDk ) && UDO Úvod do dopravy a přepravy ) || ( OBOR ( TDPp )) || ( OBOR ( TDPk ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je vysvětlit studentům příspěvek logistiky k vytváření hodnot, objasnit její význam pro ziskovost podniku a naučit je řešit základní úkoly logistiky.
Výstupy z učení
Student po úspěšném absolvování předmětu:
-umí definovat a vysvětlit cíle a úkoly logistiky,
-umí analyzovat logistické systémy a koncipovat struktury systémů s cílovým chováním,
-ovládá základy plánování logistických procesů ve výrobě, distribuci a službách,
-umí pracovat s modely a simulací,
-dovede navrhovat vhodné manipulační, skladovací a dopravní prostředky pro hodnototvorné řetězce,
-umí stanovit základní parametry těchto prostředků výpočtem,
-umí provádět logistické kontrolní operace.
Osnova
 • 1. Úvod do problematiky hmotných toků a logistiky
  2. Úkol, cíle a základní pojmy logistiky.
  3. Logistika průmyslového podniku.
  4. Účinky globálního trhu na podnikovou logistiku.
  5. Zásady koncipování logistických systémů.
  6. Výrobní logistika.
  7. Distribuční logistika.
  8. Informatika a komunikace v logistice.
  9. Hodnototvorný řetězec a logistické procesy.
  10. Řízení procesů v řetězci, Supply Chain Management.
  11. Pracovní prostředky pro realizaci logistických funkcí.
  12. Výběr a základy dimenzování pracovních prostředků.
  13. Logistický controlling.
Literatura
  povinná literatura
 • BARTUŠKA, Ladislav, Karel JEŘÁBEK a Rudolf KAMPF. Logistické minimum. Druhé vydání. České Budějovice: Katedra dopravy a logistiky, VŠTE v Českých Budějovicích, 2016. 91 s. ISBN 978-80-7468-073-1. info
 • SIXTA, J. a V. JMAČÁT. Logistika - teorie a praxe. Brno: computer press, 2005. 315 s. ISBN 80-251-0573-3. info
  doporučená literatura
 • RUDLOVÁ,L.MIKULEC,P.,POLÁŠKOVÁ, M.,SVOBODA,J.Logistika.Sbírka příkladů.Studijní pomůcka pro distanční studium. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky. Zlín 2006.
 • DRAHOTSKÝ, Ivo a Bohumil ŘEZNÍČEK. Logistika : procesy a jejich řízení. In Praxe manažera. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2003. 334 s. Praxe manažera. ISBN 80-7226-521-0. info
Organizační formy výuky
přednáška
seminář
cvičení
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kompetice
skupinová výuka - kooperace
brainstorming
kritické myšlení
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Prezentace66
Příprava na přednášky20 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál1965
Příprava na závěrečný test1313
Semestrální projekt2020
Účast na přednáškách26 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi2626
Celkem:130130
Metody hodnocení a jejich poměr
zkouška - písemná 70 %
prezentace 10 %
projekt - semestrální 20 %
Podmínky testu
Studenti zpracují samostatnou semestrální práci/projekt dle pokynů vyučujícího pro získání bodů pro průběžné hodnocení. Součástí zpracovávání semestrálního projektu v~rámci seminářů jsou i odborné návštěvy v~logistických podnicích a následné prezentace svých prací na semináři.
Celková klasifikace předmětu, tj. body ze zkouškového testu (70 - 0) + body z~průběžného hodnocení (30 - 0): A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.
Informace učitele
https://is.vstecb.cz/auth/do/5610/skripta/1941202/1941285/Logistika.pdf?fakulta=5610;obdobi=126;kod=DOT;predmet=7064
Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast.Studenti prezenční formy studia mají u předmětu LOG_z na seminářích nesledovanou docházku.

Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, zima 2019, zima 2020, léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/zima2021/LOG_z