N_DSZ Diagnostika staveb a zkušebnictví

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2020
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Pavel Kovács, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jan Plachý, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jaroslav Žák, CSc.
Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_DSZ/K5: Ne 25. 10. 11:25–12:55 A3, 13:05–14:35 A3, 14:50–16:20 A3, Ne 15. 11. 11:25–12:55 A3, 13:05–14:35 A3, 14:50–16:20 A3, Ne 6. 12. 8:00–9:30 A4, 9:40–11:10 A4, J. Plachý
N_DSZ/P01: Čt 9:40–11:10 B3, Čt 9:40–11:10 B3, P. Kovács, J. Plachý
N_DSZ/S01: Čt 11:25–12:55 B3, Čt 11:25–12:55 B3, P. Kovács, J. Plachý
Předpoklady
Ukončené bakalářské studium v oboru stavebnictví
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními destruktivními i nedestruktivními zkušebními metodami, termodiagnostikou a metodami akustických měření. Seznámí se i se základy řízení jakosti ve stavební výrobě, spolehlivostí a životností konstrukcí i související legislativou. Absolvent předmětu bude schopen vybrat a použít optimální zkušební metodu pro danou konstrukci a orientovat se ve stavebních normách týkajících se diagnostiky a zkušebnictví.
Výstupy z učení
Student na základě absolvování předmětu umí navrhnout konkrétní diagnostické metody pro zadaný stavební objekt a vyhodnotit měření. Je seznámen se základy metrologie a orientuje se v problematice řízení jakosti ve stavebnictví.
Osnova
  • 1. Stavebně technický průzkum 2. Přehled a popis diagnostických metod ve stavebnictví 3. Radiační diagnostické metody 4. Akustická měření a termodiagnostika 5. Diagnostika ocelových a dřevěných konstrukcí 6. Kontrola těsnosti hydroizolace 7. Legislativa, metrologie 8. Diagnostika betonových a zděných konstrukcí 9. Diagnostika občanských staveb 10. Diagnostika průmyslových staveb 11. Diagnostika dopravních staveb 12. Řízení jakosti ve stavební výrobě 13. Spolehlivost a životnost konstrukcí
Literatura
    povinná literatura
  • PEŠTA, J., TESAŘ, D., ZWIENER, V. Diagnostika staveb. Praha: DEK, 2014. ISBN 978-80-87215-15-9 SCHMIDT P. a kol.: Základy zkušebnictví. Brno: CERM, 2004. ISBN 80-214-2584-9 HOLICKÝ, M. Příručka pro hodnocení existujících konstrukcí : projekt CZ.04.3.07/4
Organizační formy výuky
přednáška
seminář
cvičení
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
projektová výuka
brainstorming
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Prezentace projektu2020
Projekt4545
Příprava na přednášky138
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál 41
Účast na přednáškách268
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi268
Celkem:130130
Metody hodnocení a jejich poměr
projekt - semestrální 60 %
prezentace projektu 40 %
Podmínky testu
Semestrální projekt se skládá ze seminární práce a z~prezentace v~ppt. Téma seminární práce vybere student v~Rozpisu témat v~IS. Seminární práce bude vypracována v~rozsahu cca 20 stran dle zadání v~sekci organizační pokyny (Metody hodnocení a jejich poměr) a požadavků VSTE. Doporučeno v~první polovině popsat teoreticky používané metody a postupy, ve druhé polovině stručně popsat Vámi vybraný stavební objekt a navrhnout jeho konkrétní diagnostiku. Termín odevzdání: Viz pokyny v~IS. Celková klasifikace předmětu: A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 – 0
Informace učitele
ZS 2020 - výuka bude probíhat virtuální formou. Veškeré informace obdrží studenti emailem od vyučujícího předmětu. Rozsah seminární práce 24 000 znaků včetně mezer bez tabulek a obrázků (cca 15 stránek textu), citace textu a obrázků dle ČSN ISO 690:2011. Prezentace odpovídající přednesu na 15 min. Maximální shoda s jiným dokumentem do 50%. Při překročení = plagiát= práce nebude hodnocena. Semestrální projekt se k opravě nevrací. Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, zima 2018, léto 2019, zima 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/zima2020/N_DSZ