N_DSZ Diagnostika staveb a zkušebnictví

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2019
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Jan Plachý, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Jaroslav Staněk, DiS.
Centrum celoživotního vzdělávání - Útvar ředitele pro administraci studia a celoživotní vzdělávání - Prorektor pro studium a informatiku - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_DSZ/CCV: So 2. 3. 14:50–16:20 B4, So 16. 3. 18:10–19:40 B4, J. Plachý
Předpoklady
OBOR ( CAP )
Ukončené bakalářské studium v oboru stavebnictví
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními destruktivními i nedestruktivními zkušebními metodami, termodiagnostikou a metodami akustických měření. Seznámí se i se základy řízení jakosti ve stavební výrobě, spolehlivostí a životností konstrukcí i související legislativou. Absolvent předmětu bude schopen vybrat a použít optimální zkušební metodu pro danou konstrukci a orientovat se ve stavebních normách týkajících se diagnostiky a zkušebnictví.
Výstupy z učení
Student na základě absolvování předmětu umí navrhnout konkrétní diagnostické metody pro zadaný stavební objekt a vyhodnotit měření. Je seznámen se základy metrologie a orientuje se v problematice řízení jakosti ve stavebnictví.
Osnova
  • 1. Stavebně technický průzkum 2. Přehled a popis diagnostických metod ve stavebnictví 3. Radiační diagnostické metody 4. Akustická měření a termodiagnostika 5. Diagnostika ocelových a dřevěných konstrukcí 6. Kontrola těsnosti hydroizolace 7. Legislativa, metrologie 8. Diagnostika betonových a zděných konstrukcí 9. Diagnostika občanských staveb 10. Diagnostika průmyslových staveb 11. Diagnostika dopravních staveb 12. Řízení jakosti ve stavební výrobě 13. Spolehlivost a životnost konstrukcí
Literatura
    povinná literatura
  • PEŠTA, J., TESAŘ, D., ZWIENER, V. Diagnostika staveb. Praha: DEK, 2014. ISBN 978-80-87215-15-9 SCHMIDT P. a kol.: Základy zkušebnictví. Brno: CERM, 2004. ISBN 80-214-2584-9 HOLICKÝ, M. Příručka pro hodnocení existujících konstrukcí : projekt CZ.04.3.07/4
Organizační formy výuky
přednáška
cvičení
bloková výuka - přednáška
bloková výuka - seminář
bloková výuka - konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
projektová výuka
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na přednášky 8
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál 28
Příprava na závěrečný test 40
projekt7878
Účast na přednáškách268
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi268
Celkem:130170
Metody hodnocení a jejich poměr
projekt - semestrální 100 %
Podmínky testu
Termín odevzdání: Viz pokyny v~IS. Celková klasifikace předmětu: A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 – 0
Informace učitele
Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast. Attendance in lessons is defined in a separate internal standard of ITB (Evidence of attendance of students at ITB). It is compulsory, except of the lectures, for full-time students to attend 70 % lesson of the subjet in a semester.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.