MOP_z Metodika odborné práce

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2020
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Monika Karková, PhD. (cvičící)
doc. Ing. Ján Ližbetin, PhD. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Josef Maroušek, Ph.D.
Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MOP_z/P01: každý lichý pátek 8:00–9:30 B1, každý lichý pátek 9:40–11:10 B1, J. Ližbetin
MOP_z/P02: St 14:50–16:20 B1, M. Karková
MOP_z/T2: Ne 10. 1. 8:00–9:30 B1, 9:40–11:10 B1, 11:25–12:55 B1, 13:05–14:35 B1, J. Ližbetin
Předpoklady
Žádné specifické předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je získání odborných znalostí a praktických dovedností v oblasti přípravy, zpracování, prezantace a obhajoby studentských prací. Absolvent předmětu: - dokáže vymezit cíl a hypotézy práce a zpracovat metodiku k jeho naplnění - je schopen získávat informace z informačních zdrojů v souladu s citační normou a analyzovat je v souladu se stanoveným cílem práce - dokáže provést syntézu získaných poznatků a formulovat závěry včetně návrhu a doporučení - v rámci seminární práce uplatní znalosti formálních náležitostí.
Výstupy z učení
Absolvent předmětu
dokáže vymezit cíl a hypotézy práce
dokáže zpracovat metodiku k jeho naplnění
je schopen získávat informace z informačních zdrojů v souladu s citační normou
je schopen analyzovat informace (data) v souladu se stanoveným cílem práce
dokáže provést syntézu získaných poznatků
dokáže formulovat závěry včetně návrhu a doporučení
ovládá zásady verbálního projevu
je schopen v rámci seminární práce uplatnit znalosti formálních náležitostí.
Osnova
 • 1. Úvodní informace k předmětu. (výzkum, technika, informační společnost, společnost znalostí)
 • 2. Specifika jednotlivých typů odborných prací. (typy odborných textů, typy odborné literatury, knih a zdrojů, prameny vědeckých informací, periodika, klasifikace výstupů dle RIV)
 • 3. Práce s informačními systémy. (PC a vědecký text, tištěné a elektronické zdroje, knihovny, rešerše, textové editory)
 • 4. Bibliografické citace, citační norma ISO 690. (bibliografie, bibliografické manažery, citace, citování, pod čarou poznámky, seznam použité literatury)
 • 5. Práce se zdroji a literární rešerše. (sběr informací, interpretace a kritika pramene, výpisky, archivy, zdroje)
 • 6. Formální úprava odborných textů. (jazyk, gramatika, styl, přílohy)
 • 7. Formulace, verifikace a ověření hypotéz. (struktura odborného textu)
 • 8. Metody sběru a hodnocení dat. (organizace a postup psaní odborného textu, writing center)
 • 9. Metodika práce. (typy otázek, metody, metodologie)
 • 10. Formální pravidla prezentace. (ústní prezentace, obhajoba BP)
 • 11. Výběr tématu odborného textu. Struktura textu. (autoři, školitelé, název, co obsahuje BP, aplikace v IS, anotace, abstrakt, recenze, esej)
 • 12. Autorská práva a plagiátorství. (etika a věda)
 • 13. Základy a principy výzkumné a tvůrčí práce. (věda, vědecká komunikace, tituly, instituce)
Literatura
  povinná literatura
 • VOCHOZKA, Marek et al. Metodika odborné práce. 2. dopl. a rozš. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016. ISBN 978-80-7468-108-0.
  doporučená literatura
 • HENDL, J. a J. REMR, 2017. Metody výzkumu a evaluace. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-1192-1.
 • BHATTACHERJEE, A., 2012. Social Science Research: Principles, Methods, and Practices, 2nd edition. Tampa: University of South Florida. ISBN-13: 978-1475146127. Dostupné z: http://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=oa_textbook
 • KAPOUNOVÁ, Jana a KAPOUN, Pavel. Bakalářská a diplomová práce: od zadání po obhajobu. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0079-8.
 • PAULOVČÁKOVÁ, Lucie a kol. Jak vypracovat bakalářskou a diplomovou práci. Šesté aktualizované vydání. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2015. ISBN 978-80-7452-106-5.
 • ŠANDEROVÁ, J. a A. MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 s. ISBN 80-86429-40-7.
 • HENDL, J., 2016. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a rozšířené vydání. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0982-9.
Organizační formy výuky
přednáška
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
brainstorming
kritické myšlení
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
e-learning
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
E-learningový test1010
Příprava na přednášky12 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál 12
rešerše/osnova odborného článku3030
Účast na přednáškách26 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi 26
Celkem:7878
Metody hodnocení a jejich poměr
test - průběžný 30 %
rešerše/osnova odborného článku 70 %
Podmínky testu
Průběžné hodnocení: Průběžný test (30 %) - za úspěšné absolvování testu z~teoretických základů lze získat 30 bodů. Test v~e-learningové podobě bude zpřístupněn studentům od 10 týdne výuky do 13 týdne výuky v~IS bez omezení počtu pokusů. Hodnocení testu: student je úspěšný (minimálně 90%) – neúspěšný (méně než 90%). Pokud student úspěšně absolvuje test, získává 30 bodů do celkového hodnocení.

Závěrečné hodnocení: Student zpracuje rešerši na zadané téma vyučujícím, která bude zaměřena na předměty profilujícího základu. Rešerše musí obsahovat minimálně 30 literárních zdrojů, přičemž min. 15 cizojazyčných a minimálně 15 zdrojů indexovaných v~databázi WoS/Scopus. Dále student zpracuje osnovu odborného článku s~vazbou na zpracovanou rešerši. Citace a seznam použité literatury se zpracují dle předpisu VŠTE. Zpracovanou rešerši včetně osnovy odborného článku student odevzdá do Odevzdávárny v~IS nejpozději do konce 11 týdne výuky. Za zpracování rešerše a osnovy k~odbornému článku dle stanovených zásad lze získat až 70 bodů. Podmínkou úspěšného ukončení předmětu je získání 70 bodů z~obou hodnocených částí, tedy z~průběžného testu a za zpracování rešerše a osnovy k~odbornému článku.

Celková klasifikace předmětu, tj. body za seminární práci a její prezentaci (max. 70) + body z~průběžného testu (30 nebo 0):

A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.

Informace učitele
Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast. Výuka v ZS 2020 probíhá virtuálně. O průběhu výuky budete informování prostřednictvím vyučujícího.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, léto 2021, zima 2021.