MOP_z Metodika odborné práce

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2021
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Garance
doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.
Katedra managementu - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra managementu - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Předpoklady
OBOR ( uznavani )
Žádné specifické předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je získání odborných znalostí a praktických dovedností v oblasti přípravy, zpracování, prezantace a obhajoby studentských prací. Absolvent předmětu: - dokáže vymezit cíl a hypotézy práce a zpracovat metodiku k jeho naplnění - je schopen získávat informace z informačních zdrojů v souladu s citační normou a analyzovat je v souladu se stanoveným cílem práce - dokáže provést syntézu získaných poznatků a formulovat závěry včetně návrhu a doporučení - umí zpracovat prezentaci, ovládá zásady verbálního projevu, dokáže obhájit své výsledky před auditoriem studentů - v rámci seminární práce uplatní znalosti formálních náležitostí.
Osnova
 • 1. Úvodní informace k předmětu. (výzkum, technika, informační společnost, společnost znalostí)
 • 2. Specifika jednotlivých typů odborných prací. (typy odborných textů, typy odborné literatury, knih a zdrojů, prameny vědeckých informací, periodika, klasifikace výstupů dle RIV)
 • 3. Práce s informačními systémy. (PC a vědecký text, tištěné a elektronické zdroje, knihovny, rešerše, textové editory)
 • 4. Bibliografické citace, citační norma ISO 690. (bibliografie, bibliografické manažery, citace, citování, pod čarou poznámky, seznam použité literatury)
 • 5. Práce se zdroji a literární rešerše. (sběr informací, interpretace a kritika pramene, výpisky, archivy, zdroje)
 • 6. Formální úprava odborných textů. (jazyk, gramatika, styl, přílohy)
 • 7. Formulace, verifikace a ověření hypotéz. (struktura odborného textu)
 • 8. Metody sběru a hodnocení dat. (organizace a postup psaní odborného textu, writing center)
 • 9. Metodika práce. (typy otázek, metody, metodologie)
 • 10. Formální pravidla prezentace. (ústní prezentace, obhajoba BP)
 • 11. Výběr tématu odborného textu. Struktura textu. (autoři, školitelé, název, co obsahuje BP, aplikace v IS, anotace, abstrakt, recenze, esej)
 • 12. Autorská práva a plagiátorství. (etika a věda)
 • 13. Základy a principy výzkumné a tvůrčí práce. (věda, vědecká komunikace, tituly, instituce)
Literatura
  povinná literatura
 • VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL a Pavel ROUSEK. Metodika psaní odborných prací na VŠTE : skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 165 s. ISBN 978-80-7468-027-4. info
 • ROUSEK, Pavel. Metodika odborné práce : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 16 s. ISBN 978-80-87278-75-8. info
 • STELLNER, František, Metodika odborné práce, České Budějovice, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 2015, ISBN 978-80-7648-082-3
  doporučená literatura
 • STELLNER, F. a R. SOBĚHART, Metodika odborné práce, opora, 2015. https://is.vstecb.cz/auth/el/5610/zkouska-reakreditaceeko/EKO_0002/index.qwarp
 • GERŠLOVÁ, J. Vádemékum vědecké a odborné práce. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2009. 148 s. ISBN 978-80-7431-002-7.
 • CHÝLA, R., 2006. Publish, or perish? Ikaros [online]. 10 (9) [cit. 2014-30-01]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/3594.
 • VINCENCOVÁ, Eva a TRČKA, Lukáš. Psaní bakalářské práce [CD-ROM]. Vyd. 1. Brno: Sting, 2014. Požadavky na systém: Adobe Acrobat Reader. ISBN 978-80-87482-17-9.
 • ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Vyd. 1. Praha: LEDA, 1999. 255 s. ISBN 80-85927-69-1.
 • ŠANDEROVÁ, J. a A. MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 s. ISBN 80-86429-40-7.
 • DAVIS, Martha, Scientific papers and presentations [online]. Boston 2004 [cit. 2013-09-09]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10179872.
 • STELLNER, František a Marek VOKOUN. Internet, social sciences and humanities. Human Affairs: Postdisciplinary Humanities & Social Sciences Quarterly. Wien: Springer Verlag, 2014, vol. 24, č. 4, s. 492-510. ISSN 1210-3055. doi:10.2478/s13374-014-0244-7. URL info
Organizační formy výuky
přednáška
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
brainstorming
kritické myšlení
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
e-learning
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
E-learningový test1010
Prezentace1010
Příprava na přednášky12 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál 12
Příprava seminární práce2020
Účast na přednáškách26 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi 26
Celkem:7878
Metody hodnocení a jejich poměr
test - průběžný 30 %
seminární práce a prezentace 70 %
Podmínky testu
Hodnocení předmětu se skládá ze splnění průběžného testu (30%) a zpracování seminární práce a její prezentace (70%). Za úspěšné absolvování testu z~teoretických základů lze získat 30 bodů. Test v~e-learningové podobě bude zpřístupněn studentům od 2. týdne semestru v~IS bez omezení počtu pokusů. Hodnocení testu je úspěšný (minimálně 90%) - neúspěšný (méně než 90%). Pokud student úspěšně absolvuje test, získává 30 bodů do celkového hodnocení.

Za seminární práci a její prezentaci může student následně obdržet max. 70 bodů. Seminární práce bude zpracována na témata z~předmětu Podnikové řízení 1. Témata budou studentům zadána na seminářích Podnikového řízení 1. Seminární práce se zpracovává pod metodickým vedením vyučujícího příslušného semináře Podnikového řízení 1. Studenti musejí ze seminární práce a prezentace v~rámci Podnikového řízení 1 dosáhnout minimálně 17 bodů, tj. 40 bodů v~rámci MOPu.

Prezentace seminární práce a její obhajoba proběhne na semináři v~závěrečných týdnech semestru.

Celková klasifikace předmětu, tj. body za seminární práci a její prezentaci (max. 70) + body z~průběžného testu (30 nebo 0):

A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.

Informace učitele
Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je povinná 70% účast na přednáškách.
Formální uspořádání seminární práce (realizované v rámci kurzu Podnikové řízení 1) vychází z běžně používaného členění vědeckých prací na titulní list, obsah, úvod, cíl práce, teoreticko-metodologickou část (literární rešerše, hypotézy, metodika práce), aplikační část, návrhy opatření, závěr, seznam použité literatury, přílohy.
Seminární práce má charakter odborného textu (vědecká práce). Musí mít rozsah minimálně 10 normostran (1 NS = 1800 znaků včetně mezer). Úvodní strana, seznam použité literatury, přílohy a souhrn se do minimálního rozsahu nezapočítávají. Doporučený rozsah celé seminární práce je 15 normostran.
Student musí v seminární práci povinně citovat minimálně 10 zdrojů, z toho maximálně 1 skripta (vysokoškolskou učebnici), minimálně 1 cizojazyčný zdroj (citáty z něj nutné přeložit do českého jazyka) a minimálně 2 časopisecké studie z různých odborných časopisů.
Za zdroje považujeme tištěné knihy, odborné časopisy, sborníky z konferencí, statistické ročenky, právní předpisy apod.
Citace a seznam použité literatury se zpracovávají dle předpisu VŠTE - viz skripta VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL a Pavel ROUSEK. Metodika psaní odborných prací na VŠTE : skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 165 s. ISBN 978-80-7468-027-4.
Student vkládá seminární práci a prezentaci pouze do odevzdávárny předmětu Podnikové řízení 1.
Pokud má student uznaný předmět Podnikové řízení 1 z jiné vysoké školy, obrátí se ihned na začátku semestru na přednášejícího MOPu, a domluví si s ním téma seminární práce a prezentace.
Attendance in lessons is defined in a separate internal standard of ITB (Evidence of attendance of students at ITB). It is compulsory for full-time students to attend 70 % lesson of the subjet in a semester.
The official structure of the seminar paper (written as a part of the Business Management 1 course) is derived from the typically used structure of scientific papers and is as follows: title page, table of content, introduction, goal of the paper, theoretical and methodological part (literature research, hypothesis, methodological research), application part, proposal part, conclusion, literature, appendix.
The seminar paper is a scientific text. It must be at least 10 standard pages long (1 SP = 1800 characters with spaces). The title page, literature, appendix and abstract are not a part of the actual paper. The recommended number of standard pages for the paper is 15.
The student must quote at least 10 usable sources in his/her seminar paper. He/she may use the maximum of 1 script (university textbook), at least 1 source must be in a foreign language (quotations must be translated in to the Czech language). The student must use at least 2 journal studies from quotable scientific journals as well.
We recognize printed publications, scientific journals, edited volumes, statistical yearbooks, laws, etc. as usable sources. Citations and literature must be structured according to the VŠTE rules – see script VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL a Pavel ROUSEK. Metodika psaní odborných prací na VŠTE : skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 165 s. ISBN 978-80-7468-027-4.
The student must submit his/her seminar paper and presentation only to the submit box of the Business management 1 class. If the student already completed the Business Management 1 class at another university and got this class acknowledged, he/she must report this fact to the professor of the MOP and consult a topic for his/her seminar paper and presentation with the professor at the beginning of the semester.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.