EKD_z Ekonomika dopravy

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2020
Rozsah
4/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Martina Hlatká (cvičící)
Garance
doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D., MBA
Katedra dopravy a logistiky - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra dopravy a logistiky - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
EKD_z/D7: Ne 18. 10. 14:50–16:20 E5, 16:30–18:00 E5, 18:10–19:40 E5, Ne 15. 11. 14:50–16:20 E5, 16:30–18:00 E5, 18:10–19:40 E5, Ne 29. 11. 11:25–12:55 E6, 13:05–14:35 E6, 14:50–16:20 E6, Ne 20. 12. 11:25–12:55 E5, 13:05–14:35 E5, 14:50–16:20 E5, M. Hlatká
EKD_z/P01: Út 8:00–9:30 A2, St 16:30–18:00 B3, M. Hlatká
EKD_z/S01: každé sudé úterý 11:25–12:55 B4, každé sudé úterý 13:05–14:35 B4, M. Hlatká
Předpoklady
PRI_z Podnikové řízení
Základní znalost matematiky. Znalosti o dopravě a přepravě na bakalářském stupni.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Hlavním cílem předmětu je, aby studenti získali základní znalosti z obecné ekonomiky podniku a následně se specifickým zaměřením na ekonomiku dopravního podniku. Předmět rozšiřuje znalosti studentů z oblasti obecné ekonomie a ekonomiky. Studenti se seznámí se základními pojmy používaných v ekonomice dopravy, pochopí specifika financování dopravy, výpočet prokazatelné ztráty, přiměřeného zisku. Dokáže charakterizovat i specifika účetních operací v dopravních podnicích a dokáže rozúčtovat náklady mezi dopravce. Absolvent předmětu je chopen ekonomicky pochopit financování dopravy jako celku.
Výstupy z učení
Absolvent předmětu je schopen pochopit ekonomiku dopravního podniku. Je schopen stanovit a rozeznat jednotlivé náklady. Umí provádět kalkulace cen dopravního podniku. Zná principy financování dopravy jako celku.
Osnova
  • 1. Podstata podnikání a podniku, podnikové cíle a okolí podniku. 2. Klasifikace podniků, životní cyklus podniku a restrukturalizace podniku. 3. Podnikové organizační struktury 4. Transformační proces podniku - majetková struktura podniku, oceňování a odepisování dlouhodobého majetku. 5. Transformační proces podniku - kapitálová struktura podniku, oceňování podniku, optimální kapitálová struktura. 6. Náklady, výnosy, výsledek hospodaření. 7. Strategické, taktické a operativní řízení podniku, jeho nástroje, podnikatelský plán podniku. 8. Charakteristika výrobní činnosti podniku, výrobní program, optimalizace a plánování výrobního procesu, plánování a využití výrobní kapacity. 9. Finanční řízení podniku, druhy a způsoby financování podniku, finanční analýza podniku. 10. Daně a daňová soustava ČR. 11. Postup při hodnocení efektivnosti investic a ukazatele ekonomické efektivnosti investic. 12. Odbyt podniku, odbytové strategie podniku, plánování dobytu podniku, metody tvorby cen. 13. Základy podnikání v dopravě. 14. Vymezení základních pojmů souvisejících s výkony veřejné služby v přepravě cestujících (v rámci dopravní obslužnosti). 15. Financování dopravních podniků, zásady přepravní a tarifní politiky v dopravě. 16. Přeprava a tarifní politika. 17. Faktory působící na poptávku po přepravních službách dopravního podniku. 18. Nabídka výkonů dopravního podniku. 19. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření dopravního podniku. 20. Externí náklady dopravy. 21. Ukazatele charakterizující provozní výkony dopravního podniku. 22. Příprava a plánování přepravních služeb dopravního podniku. 23. Tvorba ceny v dopravě. 24. Hodnocení investic v dopravě. 25. Účetní operace v dopravě, jejich specifika. 26. Rozúčtování výkonů a nákladů mezi dopravci, dělba přepravní práce.
Literatura
    povinná literatura
  • VOCHOZKA, Marek, Hana EZROVÁ, Tomáš KAFKA, Petr MULAČ, Věra MULAČOVÁ, Ludmila OPEKAROVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Jiří TUČEK a Jan VÁCHAL. Podniková ekonomika. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 570 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4372-1. info
  • EISLER J., KUNST J., ORAVA F. Ekonomika dopravního systému. VŠE Praha. 2011. info
  • MELICHAR V., JEŽEK J. Ekonimika dopravního podniku. 2004. info
    doporučená literatura
  • VÁCHAL, Jan, Marek VOCHOZKA, Hana DOLEŽALOVÁ, Zita DRÁBKOVÁ, Ivana FALTOVÁ LEITMANOVÁ, Jan HRON, Lenka HRUŠKOVÁ, Petr KALLISTA, Martina KÖNIGOVÁ, Růžena KRNINSKÁ, Tomáš MACÁK, Ludmila OPEKAROVÁ, Marie OUBRECHTOVÁ, Ladislav ROLÍNEK, Jan SEDLÁK, Marie SLABÁ, Vojtěch STEHEL, Jarmila STRAKOVÁ, Dagmar ŠKODOVÁ PARMOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Ivana TICHÁ, Drahoš VANĚČEK, Jaroslav VRCHOTA a Robert ZEMAN. Podnikové řízení. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 688 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4642-5. info
  • HYRŠLOVÁ J., KLEČKA J. Ekonomika podniku. Praha, 2008. ISBN 978-80-86730-36-3. info
Organizační formy výuky
přednáška
cvičení
exkurze - odborná
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
brainstorming
kritické myšlení
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na průběžný test2626
Příprava na přednášky26 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál2658
Příprava na závěrečný test3050
zkouška2230
Účast na přednáškách52 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi2644
Celkem:208208
Metody hodnocení a jejich poměr
test - průběžný 30 %
test - závěrečný 70 %
Podmínky testu
Celková klasifikace předmětu, tj. body za test (70 - 0) + body z~průběžného hodnocení (30 - 0): A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.
Informace učitele
ZS 2020 - výuka bude probíhat virtuální formou. Veškeré informace obdrží studenti emailem od vyučujícího předmětu. Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020, léto 2021.