INF_z Informatika

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2018
Rozsah
2/3/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Bc. Karel Antoš (cvičící)
Mgr. Vladislav Biba, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jiří Jelínek, CSc. (cvičící)
Ing. Karel Zeman, Ph.D., MBA (cvičící)
Garance
Ing. Jiří Jelínek, CSc.
Katedra informatiky a přírodních věd - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra informatiky a přírodních věd - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
INF_z/D7: So 13. 10. 8:00–9:30 E1, 9:40–11:10 E1, 11:25–12:55 E1, Ne 25. 11. 8:00–9:30 B1, 9:40–11:10 B1, 11:25–12:55 B1, J. Jelínek
INF_z/D7a: So 13. 10. 13:50–14:35 D216, 14:50–16:20 D216, 16:30–18:00 D216, Ne 25. 11. 13:05–14:35 D216, 14:50–16:20 D216, 16:30–17:15 D216, K. Antoš
INF_z/D7b: So 13. 10. 13:50–14:35 D316, 14:50–16:20 D316, 16:30–18:00 D316, So 8. 12. 8:00–9:30 D316, 9:40–11:10 D316, 11:25–12:10 D316, K. Zeman
INF_z/D7c: Ne 14. 10. 8:00–9:30 D216, 9:40–11:10 D216, 11:25–12:10 D216, Ne 2. 12. 13:05–14:35 D216, 14:50–16:20 D216, 16:30–17:15 D216, K. Antoš
INF_z/P01: St 16:30–18:00 B1, J. Jelínek
INF_z/S01: Pá 8:45–9:30 D315, Pá 9:40–11:10 D315, K. Antoš
INF_z/S02: Čt 9:40–11:10 D316, Čt 11:25–12:10 D316, K. Antoš
INF_z/S03: Čt 12:10–12:55 D316, Čt 13:05–14:35 D316, K. Antoš
INF_z/S04: Út 14:50–16:20 D316, Út 16:30–17:15 D316, K. Antoš
INF_z/S05: Po 14:50–16:20 D316, Po 16:30–17:15 D316, K. Zeman
INF_z/S06: Po 17:15–18:00 D316, Po 18:10–19:40 D316, K. Zeman
INF_z/S07: Út 17:15–18:00 D316, Út 18:10–19:40 D316, K. Antoš
Předpoklady
Student má základní znalosti v rozsahu modulů ECDL M1, M2, M7 mimo témat vyučovaných v předmětu a uvedených níže.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je doplnění či získání znalosti a praktických dovedností ve využití informačních technologií v rozsahu odpovídajícím pokročilému uživateli s dále prohloubenými znalostmi v oblastech teorie informace, správy podnikových IS, hardware, software a jeho tvorby a práce s daty. Po úspěšném absolvování předmětu student chápe pojmy související s ICT obecně, hardwarem a softwarem. Umí efektivně pracovat s klíčovými aplikacemi kancelářského balíku MS Office a využívat jejich pokročilé funkce. Student dále umí pracovat s databázemi a umí používat nástroje pro vyhledávání dat. Dále umí algoritmizovat úkoly odpovídající složitostí jeho celkovým znalostem a vytvářet pro jejich řešení jednoduché programy. Své schopnosti může využít v dalším studiu, při tvorbě seminárních a bakalářských prací i v praxi.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu student chápe a umí vysvětlit klíčové pojmy související s ICT, softwarem a hardwarem. Dále umí efektivně používat Internet a jeho hlavní služby. Kromě toho student zná obecné vlastnosti a požadavky na aplikace pro zpracování textu, tabulkových dat, tvorbu prezentací a práci s databázemi a umí pracovat s vyučovanými aplikacemi kancelářského balíku MS Office na úrovni pokročilého uživatele. Kromě toho umí pracovat s databázemi a umí používat nástroje pro vyhledávání dat. Dále umí algoritmizovat úkoly odpovídající složitostí jeho celkovým znalostem a navrhované algoritmy zapisovat ve standardní podobě vývojových diagramů. Rovněž zvládá transformaci těchto algoritmů do podoby spustitelných programů. Své schopnosti může využít jak v dalším studiu, tak zejména v praxi.
Osnova
 • 1.Prezentační techniky - pokročilé funkce MS Powerpoint, jiné nástroje pro tvorbu prezentací a vizualizaci dat. 2.Práce s textem - pokročilé funkce MS Word a další (např. online) nástroje pro zpracování textu. 3.Práce s tabulkovými daty - MS Excel a řešení úloh v něm, základní i pokročilá úroveň. 4.Základy informatiky - údaje, informace, znalosti, měření informace, teorie informace, číselné soustavy. 5.Hardware - historie, architektura a komponenty 6.Počítačové sítě - principy, Internet, cloudové technologie. 7.Software - ukládání dat v PC, vrstvová struktura software, operační systémy, aplikační a systémový software. 8.Bezpečnost v IT - bezpečnostní hrozby v ICT, zabezpečení dat, počítačové sítě. 9.Algoritmy a datové struktury - algoritmus, procesní a datové struktury, vývojové diagramy. 10.Základy algoritmizace - algoritmizace úloh, základní algoritmické postupy, prostředky pro popis algoritmů. 11.Základy programování - program a programovací jazyky, základy jazyka PHP, základy programování platformy Arduino. 12.Práce s daty - data a databáze, relační databáze, SQL, datová analýza a návrh, jiné databázové modely, práce s MS Access. 13.Podniková informatika - IS v organizaci, strategické řízení IS/IT, systémová integrace, Business Intelligence.
Literatura
  povinná literatura
 • Prezentace vyučujících k předmětu
  doporučená literatura
 • Pecinovský, Josef, 1946-. Excel a Access 2010 : efektivní zpracování dat na počítači. Josef Pecinovský. 2., aktualiz. vyd. Praha : Grada, 2011. 198 s. (Průvodce). V tiráži uvedeno chybně 1. vyd. ISBN 978-80-247-3898-7.
 • Virius M. Základy algoritmizace. http://www.rudisweb.wz.cz/dokumenty/algoritmizace.pdf
 • PHP Power Programming. http://www.root.cz/knihy/php-5-power-programming/stahnout/903/
 • SILBERSCHATZ, A., KORTH, H.F., SUDARSHAN, S.: Database system concepts. Fourth Edition. McGraw - Hill. 2002, 1064 p.
 • Aktuální zdroje na síti Internet
 • Arduino Home. https://www.arduino.cc/
 • TOPOLOVÁ, Ivana, KUBÁLEK, Tomáš, KUBÁLKOVÁ, Markéta. Textový procesor Microsoft Word 2010. 1. vyd. Brno : Tribun, 2012. 117 s. ISBN 978-80-263-0216-2.
 • Manažerské IS, https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/index.pl?cast=5119
 • N. Wirth: Algoritmy a štruktúry údajov, Alfa, Bratislava, 1989.
 • Standard ECDL, http://www.ecdl.cz
 • MEDLÍKOVÁ, Olga. Přesvědčivá prezentace: špičkové rady, tipy a příklady. Praha: Grada, 2008. Manažer. ISBN 978-80-247-2278-8.
 • JELÍNEK, Jiří, FALADA Jaromír.Informatics 1, study support for combined study Bachelors, degree program, VŠTE České Budějovice, 2011.
 • O. Novotný, J. Pour, D. Slánský: Business Intelligence, GRADA, 2004, ISBN 80-247-1094-3
 • KUBÁLKOVÁ, Markéta, KUBÁLEK, Tomáš, TOPOLOVÁ, Ivana. Tabulkový program Microsoft Excel 2010. 1. vyd. Brno : Tribun, 2011. 165 s. ISBN 978-80-263-0047-2.
 • Andrýsková, Jana. Microsoft PowerPoint : podrobná uživatelská příručka. Jana Andrýsková. Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2010. 400 s. (Podrobná uživatelská příručka). Obsahuje rejstřík. ISBN 978-80-251-3076-6.
 • Free MS Office Programs Ebooks from the site http://bookboon.com/en/office-programs-ebooks
 • KRUCZEK, A.: Microsoft Access 2010 - Podrobná uživatelská příručka, Computer Press, 2010, 392 str., ISBN 978-80-251-3289-0
 • J. Voříšek, Principy strategického řízení IS, http://nb.vse.cz/~vorisek/FILES/Clanky/1998_Principy_strategickeho_rizeni_IS.htm
 • PHP Homepage. https://secure.php.net/
 • MESSMER, H. P.: Velká kniha hardware. CP Books, Brno, 2005. ISBN 80-251-0416-8.
 • KOPECKÝ, Ladislav. Prezentace v marketingové komunikaci. Praha: Grada, 2010. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3123-0.
 • JELÍNEK, Jiří a Jaromír FALADA. Informatika I : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 29 s. ISBN 978-80-7468-003-8. info
Organizační formy výuky
přednáška
seminář
cvičení
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kompetice
skupinová výuka - kooperace
kritické myšlení
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
Výuka podporovaná počítačem
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na průběžný test2634
Příprava na přednášky13 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál2670
Příprava na závěrečný test2642
Účast na přednáškách26 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi3910
Celkem:156156
Metody hodnocení a jejich poměr
test - průběžný 30 %
test - závěrečný 70 %
Podmínky testu
Průběžný test - bodování bude v~rozsahu 0 - 30 bodů. Obsahem testu jsou praktické úkoly i odpovědník z~přednášek i seminářů z~témat Prezentační techniky, Práce s~textem a Práce s~tabulkovými daty. Pro studenty kombinované formy studia bude průběžný test přístupný pro řešení z~domova po dobu jednoho víkendu specifikovaného vyučujícím. Závěrečný test - forma odpovědníku, s~možným doplněním praktickými úkoly, realizovaný ve zkouškovém období. Maximální počet bodů je 70. Obsahem tohoto testu budou všechna témata probíraná na přednáškách a seminářích nezahrnutá do průběžného testu. Body za oba testy se sčítají. Celková klasifikace předmětu, tj. body za test (70 - 0) + body z~průběžného hodnocení (30 - 0): A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.
Informace učitele
Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast. Attendance in lessons is defined in a separate internal standard of ITB (Evidence of attendance of students at ITB). It is compulsory, except of the lectures, for full-time students to attend 70 % lesson of the subjet in a semester. Materiálně technické zabezpečení výuky: Pro každého studenta nebo dvojici studentů: - PC s OS Windows a instalovaným potřebným SW vybavením - další HW dle potřeb předmětu Vybavení učebny: - datový projektor, plátno, reproduktory
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, zima 2019, zima 2020.