N_GZP Geotechnika, zakládání a podzemní stavitelství

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2018
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Ing. Radimír Novotný, DrSc. (cvičící)
Garance
prof. Ing. Radimír Novotný, DrSc.
Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_GZP/K3: So 17. 2. 13:05–14:35 A6, 14:50–16:20 A6, Ne 18. 3. 8:00–9:30 A6, 9:40–11:10 A6, 11:25–12:55 A6, So 12. 5. 8:00–9:30 A6, 9:40–11:10 A6, R. Novotný
N_GZP/P01: Út 11:25–12:55 A1, R. Novotný
N_GZP/S01: každé liché úterý 13:05–14:35 A1, R. Novotný
Předpoklady
MAX_KOMBINOVANYCH ( 38 ) && MAX_PREZENCNICH ( 60 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 98 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/98, pouze zareg.: 0/98
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Předmět „Geotechnika, zakládání a podzemní stavitelství“ má poskytnout studujícím základní poznatky o fyzikálních vlastnostech zemin jakožto trojfázových diskrétních prostředí, zejména pak o jejich únosnosti a stlačitelnosti. Má informovat o možnostech i způsobech, jak v nich bezpečně zakládat stavební objekty.
Výstupy z učení
Studenti získali základní poznatky o fyzikálních vlastnostech zemin jakožto trojfázových diskrétních prostředí, zejména pak o jejich únosnosti a stlačitelnosti. Jsou informováni o možnostech i způsobech, jak v nich bezpečně zakládat stavební objekty.
Osnova
  • 1. Geneze zemin, jejich mineralogické složení a fyzikální struktura. Granulometrická klasifikace zemin, čára zrnitosti, trojúhelníkový diagram 2. Voda v zeminách a její vlastnosti i vliv na chování zemin. Některé fyzikální vlastnosti zemin (konzistence zemin, měrná hmotnost, sypné hmotnosti, objemová hmotnost, pórovitost a číslo pórovitosti). Podstata koheze zemin. Kapilarita v zeminách. 3. Mechanická napjatost v zeminách. Napětí efektivní, totální a neutrální. Konsolidace zemin. Stlačitelnost zemin. 4. Kritéria porušení zemin, zejména Mohr-Coulombovo kritérium porušení ve smyku. 5. Souvislost mezi smykovou napjatostí v diskrétních prostředích a pórovými tlaky, dilatance a kontraktance. Pórový tlak jako jedno z východisek ke vzniku proudového tlaku. Tekoucí písky. 6. Napjatost v zeminách za dvojosé napjatosti. 7. Různé modely a představy o únosnosti základové půdy; princip mezního zatížení. 8. Boční tlaky sypanin (zejména zemin) podle Rankina. Terzaghi-ho resp. Mueller-Breslau-ův pokus. Aktivní tlak a pasivní odpor zemin. 9. Klidový tlak zemin. „Elastické“ tlaky zemin. Zajišťování výkopů. 10. Principy vyšetřování stability svahu. (Felleniova, Petterssonova a Bishopova metoda v obrysech). 11. Rozdělení druhů základů na lokální, liniové a plošné. Piloty, mikropiloty, studny. Milánské stěny. 12. Přibližné řešení základových pasů a roštů. 13. Přibližné řešení základových desek a princip řešení pilot „opřených“ i „plovoucích“.
Literatura
    povinná literatura
  • RACLAVSKÝ, Jaroslav. Slovník pojmů ve výstavbě: doporučený standard - metodická řada DOS M 01.01.BVT : bezvýkopové technologie. Praha: Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2004, 127 s. ISBN 80-867-6924-0
  • MASOPUST, Jan. Navrhování základových a pažicích konstrukcí: příručka k ČSN EN 1997. 1. vyd. Praha: Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vydalo Informační centrum ČKAIT, 2012, 208 s. ISBN 978-80-87438-31-2.
    doporučená literatura
  • BAŽANT, Zdeněk P. Metody zakládání staveb. 2., přeprac. vyd. Praha: Academia, 1972. 649 s. info
  • MYSLIVEC, Alois, Ján JESENÁK a Jaroslav EICHLER. Mechanika zemin. 1. vyd. Praha: SNTL, 1970. 387 s. info
  • ZÁRUBA, Quido a Vojtěch MENCL. Sesuvy a zabezpečování svahů. 1. vyd. Praha: Academia, 1969. 221 s. info
Organizační formy výuky
přednáška
seminář
Komplexní výukové metody
frontální výuka
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál3030
Příprava na závěrečný test7474
Účast na přednáškách26 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi 26
Celkem:130130
Metody hodnocení a jejich poměr
zkouška - písemná 70 %
seminární práce 30 %
Podmínky testu
Celková klasifikace předmětu, tj. body za test (70 - 0) + body z~průběžného hodnocení (30 - 0): A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E
Informace učitele
Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast.
Attendance in lessons is defined in a separate internal standard of ITB (Evidence of attendance of students at ITB). It is compulsory, except of the lectures, for full-time students to attend 70 % lesson of the subjet in a semester.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2019, zima 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.