N_GZP Geotechnika, zakládání a podzemní stavitelství

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2017
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Ing. Radimír Novotný, DrSc. (cvičící)
Ing. Terezie Vondráčková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Ing. Radimír Novotný, DrSc.
Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_GZP/K2: So 4. 3. 14:50–16:20 B4, 16:30–18:00 B4, Ne 9. 4. 8:00–9:30 B4, 9:40–11:10 B4, So 13. 5. 13:05–14:35 B4, 14:50–16:20 B4, 16:30–18:00 B4, R. Novotný
N_GZP/P01: Út 9:40–11:10 A4, T. Vondráčková
N_GZP/S01: každé liché úterý 8:00–9:30 A4, T. Vondráčková
Předpoklady
MAX_KOMBINOVANYCH ( 60 ) && MAX_PREZENCNICH ( 60 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 120 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/120, pouze zareg.: 0/120
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Předmět „Geotechnika, zakládání a podzemní stavitelství“ má poskytnout studujícím základní poznatky o fyzikálních vlastnostech zemin jakožto trojfázových diskrétních prostředí, zejména pak o jejich únosnosti a stlačitelnosti. Má informovat o možnostech i způsobech, jak v nich bezpečně zakládat stavební objekty.
Osnova
  • 1. Geneze zemin, jejich mineralogické složení a fyzikální struktura. Granulometrická klasifikace zemin, čára zrnitosti, trojúhelníkový diagram 2. Voda v zeminách a její vlastnosti i vliv na chování zemin. Některé fyzikální vlastnosti zemin (konzistence zemin, měrná hmotnost, sypné hmotnosti, objemová hmotnost, pórovitost a číslo pórovitosti). Podstata koheze zemin. Kapilarita v zeminách. 3. Mechanická napjatost v zeminách. Napětí efektivní, totální a neutrální. Konsolidace zemin. Stlačitelnost zemin. 4. Kritéria porušení zemin, zejména Mohr-Coulombovo kritérium porušení ve smyku. 5. Souvislost mezi smykovou napjatostí v diskrétních prostředích a pórovými tlaky, dilatance a kontraktance. Pórový tlak jako jedno z východisek ke vzniku proudového tlaku. Tekoucí písky. 6. Napjatost v zeminách za dvojosé napjatosti. 7. Různé modely a představy o únosnosti základové půdy; princip mezního zatížení. 8. Boční tlaky sypanin (zejména zemin) podle Rankina. Terzaghi-ho resp. Mueller-Breslau-ův pokus. Aktivní tlak a pasivní odpor zemin. 9. Klidový tlak zemin. „Elastické“ tlaky zemin. Zajišťování výkopů. 10. Principy vyšetřování stability svahu. (Felleniova, Petterssonova a Bishopova metoda v obrysech). 11. Rozdělení druhů základů na lokální, liniové a plošné. Piloty, mikropiloty, studny. Milánské stěny. 12. Přibližné řešení základových pasů a roštů. 13. Přibližné řešení základových desek a princip řešení pilot „opřených“ i „plovoucích“.
Literatura
    povinná literatura
  • RACLAVSKÝ, Jaroslav. Slovník pojmů ve výstavbě: doporučený standard - metodická řada DOS M 01.01.BVT : bezvýkopové technologie. Praha: Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2004, 127 s. ISBN 80-867-6924-0
  • MASOPUST, Jan. Navrhování základových a pažicích konstrukcí: příručka k ČSN EN 1997. 1. vyd. Praha: Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vydalo Informační centrum ČKAIT, 2012, 208 s. ISBN 978-80-87438-31-2.
    doporučená literatura
  • BAŽANT, Zdeněk P. Metody zakládání staveb. 2., přeprac. vyd. Praha: Academia, 1972. 649 s. info
  • MYSLIVEC, Alois, Ján JESENÁK a Jaroslav EICHLER. Mechanika zemin. 1. vyd. Praha: SNTL, 1970. 387 s. info
  • ZÁRUBA, Quido a Vojtěch MENCL. Sesuvy a zabezpečování svahů. 1. vyd. Praha: Academia, 1969. 221 s. info
Organizační formy výuky
přednáška
seminář
Komplexní výukové metody
frontální výuka
Metody hodnocení a jejich poměr
zkouška - písemná 70 %
seminární práce 30 %
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, zima 2017, léto 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.