TSD_z Technologie a řízení dopravy - SD

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2021
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Ladislav Bartuška, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Ondrej Stopka, PhD.
Katedra dopravy a logistiky - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra dopravy a logistiky - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
TSD_z/P01: každé sudé úterý 8:00–9:30 D616, každé sudé úterý 9:40–11:10 D616, L. Bartuška
TSD_z/S01: každou sudou středu 8:00–9:30 E6, každou sudou středu 9:40–11:10 E6, L. Bartuška
TSD_z/T1: So 27. 2. 8:00–9:30 D616, 9:40–11:10 D616, 11:25–12:55 D616, Ne 14. 3. 9:40–11:10 E4, 11:25–12:55 E4, 13:05–14:35 E4, Ne 28. 3. 16:30–18:00 E4, 18:10–19:40 E4, L. Bartuška
Předpoklady
( OBOR ( TRDp ) && UDO Úvod do dopravy a přepravy ) || ( OBOR ( TRDk ) && UDO Úvod do dopravy a přepravy ) || ( OBOR ( TDPp )) || ( OBOR ( TDPk ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s jednotlivými oblastmi technologie a řízení silniční dopravy s akcentem na praktický provoz, obeznámit je s platnou legislativou, normami ČSN a technickými podmínkami, a zároveň je seznámit se základními dopravně-inženýrskými metodami analýz současného stavu dopravy v řešeném území.
Absolventi předmětu umí charakterizovat zákonitosti technologie a řízení silniční dopravy a získané poznatky využít pro řešení praktických úloh z této oblasti. Vypracováním cvičení, analýz, prezentací, metodologickými schopnostmi a řešením reálných situací v oblasti řízení silniční dopravy a dopravního inženýrství získají vědomosti využitelné v dopravní praxi.
Výstupy z učení
Absolventi předmětu umí charakterizovat zákonitosti technologie a řízení silniční dopravy a získané poznatky využít pro řešení praktických úloh z této oblasti. Vypracováním cvičení, analýz, prezentací, metodologickými schopnostmi a řešením reálných situací v oblasti řízení silniční dopravy a dopravního inženýrství získají vědomosti využitelné v dopravní praxi. Část výukových hodin v rámci seminářů je realizována mimo areál VŠTE.
Osnova
 • 1) Úvod, vnitrostátní a mezinárodní legislativní předpisy z oblasti silniční dopravy.
  2) Dělení silničních vozidel – kategorie a parametry, související legislativa.
  3) Základní technologické a výkonové ukazatele v silniční dopravě.
  4) Základní ekonomické ukazatele v silniční dopravě.
  5) Teorie dopravního proudu – základní dopravní charakteristiky, úroveň kvality dopravního proudu.
  6) Sledování intenzit dopravy, TP 189 a TP 225, dopravní průzkumy, způsoby detekce vozidel.
  7) Infrastruktura silniční dopravy – pozemní komunikace v intravilánu a extravilánu.
  8) Systémy řízení silniční dopravy na městských komunikacích, systémy řízení světelných signalizačních zařízení na úrovňových kříženích pozemních komunikací.
  9) Dopravní telematika na silnicích a dálnicích.
  10) Mobilita obyvatel a stupeň automobilizace v ČR.
  11) Technické prohlídky a registrace silničních vozidel.
  12) Silniční daň. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Podnikání v silniční dopravě.
  13) Dálniční poplatky a mýtné systémy v ČR a v zahraničí.
Literatura
  doporučená literatura
 • ČEJKA, Jiří, Ladislav BARTUŠKA a Dušan HALAJ. Technologie a řízení dopravy – SD : studijní opora pro kombinované studium : bakalářské studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. 105 s. info
 • BARTOŠ, Luděk, Aleš RICHTR, Jan MARTOLOS a Martin HÁLA. Prognóza intenzit automobilové dopravy : TP 225. 2. vyd. Plzeň: EDIP, 2012. 26 s. ISBN 978-80-87394-07-6. info
 • BARTOŠ, Luděk a Jan MARTOLOS. Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích : TP 189. 2. vyd. Plzeň: EDIP, 2012. 76 s. ISBN 978-80-87394-06-9. info
 • KOČÁRKOVÁ, Dagmar, Josef KOCOUREK a Martin JACURA. Základy dopravního inženýrství. V Praze: České vysoké učení technické, 2009. 126 s. ISBN 978-80-01-04233-5. Obsah info
 • KŘIVDA, V., M. RICHTÁŘ a I. OLIVKOVÁ. Silniční doprava. 2. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1521-3. info
 • KŘIVDA, V., M. RICHTÁŘ a I. OLIVKOVÁ. Silniční doprava. 2. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1521-3. info
 • ŠIROKÝ, Jaromír. Provozování silniční dopravy II. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. 113 s. ISBN 80-7194-875-6. Obsah info
 • KŘIVDA, Vladislav, Ivana OLIVKOVÁ a Jindřich FRIČ. Dopravní telematika. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2005. 112 s. ISBN 80-248-0767-X. info
 • PŘIBYL, Pavel a Radim MACH. Řídicí systémy silniční dopravy. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003. 212 s. ISBN 80-01-02811-9. Digitalizovaný dokument info
 • KLEPRLÍK, Jaroslav, Jan KYNCL a Radovan SOUŠEK. Technologie a řízení silniční dopravy. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. 148 s. ISBN 80-7194-520-X. info
Organizační formy výuky
přednáška
cvičení
exkurze - odborná
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
projektová výuka
brainstorming
kritické myšlení
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na přednášky7 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál2669
Příprava na závěrečný test1515
Zpracování semestrálního projektu3030
Účast na přednáškách26 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi2616
Celkem:130130
Metody hodnocení a jejich poměr
zkouška - písemná 70 %
projekt - semestrální 30 %
Podmínky testu
Studenti zpracují samostatnou semestrální práci/projekt dle pokynů vyučujícího.
Celková klasifikace předmětu, tj. body ze zkouškového testu (70 - 0) + body z~průběžného hodnocení (30 - 0): A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.
Informace učitele
Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast.

Výuka v letním semestru 2021 je realizována pouze on-line dle Opatření rektora č. 3/2021 k organizaci výuky v letním semestru akademického roku 2020/2021. Účast na seminářích předmětu TSD_z není povinná, vzhledem ke zpracovávání části semestrálního projektu mimo areál VŠTE.

Attendance in lessons is defined in a separate internal standard of ITB (Evidence of attendance of students at ITB). It is compulsory, except of the lectures, for full-time students to attend 70 % lesson of the subjet in a semester.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/leto2021/TSD_z