RIZ Řízení změn

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2021
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Tsolmon Jambal, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Ing. Jan Váchal, CSc.
Katedra managementu - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RIZ/A7: So 20. 3. 8:00–9:30 B2, 9:40–11:10 B2, So 17. 4. 8:00–9:30 E1, 9:40–11:10 E1, 11:25–12:55 E1, T. Jambal
RIZ/P01: Út 14:50–16:20 N121, T. Jambal
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu Řízení změn je naučit studenty racionálně, inovativně a kriticky uvažovat a osvojit si nezbytné široké spektrum manažerských dovedností. Po absolvování předmětu si student prohloubí meziooborové znalosti, na jejichž základě dokáže s vyšší mírou spolehlivosti predikovat změny, celistvě posoudit rizika a volit vhodná řešení.
Výstupy z učení
Student:
- zná teorii řízení změn;
- umí analyzovat potřebnost změn;
- umí predikovat změny;
- ovládá regulaci krizí jako zdroj změny;
- umí motivovat k procesním změnám;
- zná souvislost finanční analýzy a řízení změn;
- ovládá screening změn;
- rozumí podstatě externích změn;
- rozumí podstatě interních změn;
- rozumí holistickým aspektům změn v korporacích.
Osnova
 • 1. Úvod do problematiky, definice základních pojmů a principů, historický exkurz, komplexnost vytváření rozhodnutí.
 • 2. Východiska a cíle projektu, analýzy případových studií.
 • 3. Kritický přístup k historickým, současným a výhledovým případům, možná poučení z přelomových způsobů učení.
 • 4. Predikce změny, chápání a "využívání krizí" a ostatních vývojových tlaků k získání konkurenční výhody.
 • 5. Adaptace na změnu a vyvolávání změn jako součást konkurenčního boje.
 • 6. Metodické principy ke zpracování samostatné práce - rešerše, analýza, diskuze, syntéza a manažerská východiska.
 • 7. Motivace a mechanizmy k vytváření a vyvolávání změn, postoj ke změnám, které vytváří konkurenční prostředí.
 • 8. Přednosti a slabiny finančních analýz v souvislostech řízení změn.
 • 9. Screening a posuzování aspektů změn, tvorba a zpětné posouzení manažerských rozhodnutí.
 • 10. Polemika nad projekty, které se věnují externě vyvolaným celospolečenským změnám.
 • 11. Polemika nad projekty, které se věnují externě vyvolaným technologickým změnám.
 • 12. Polemika nad projekty, které se věnují změnám vyvolaným podnikem interně.
 • 13. Holistické aspekty změn v korporacích, diskuze nad aktuálními tématy.
Literatura
  povinná literatura
 • KUBÍČKOVÁ, Lea a Karel RAIS. Řízení změn ve firmách a jiných organizacích. Praha: Grada 2012. ISBN 978-80-247-4564-0.
 • OCHRANA, František a Milan PŮČEK. Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě: smart administration. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-80-7357-667-7.
 • TOMAN, Miloš. Řízení změn. Praha: Alfa Publishing, 2005. ISBN 80-86851-13-3.
  doporučená literatura
 • THOMPSON, John a Frank MARTIN. Strategic management. 6th ed. Andover: Cengage Learning, 2010. ISBN 9781408018071.
 • Zákon o obchodních korporacích s komentářem: s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník. Praha: Grada 2014. ISBN 978-80-247-4834-4.
 • КОЖЕВИНА, О. В. Упрабление изменениями. Москва: Инфра-М, 2012. ISBN 978-51-6005-129-1.
Organizační formy výuky
přednáška
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
brainstorming
partnerská výuka
kritické myšlení
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na přednášky26 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál 42
Příprava na závěrečný test2626
Účast na přednáškách26 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi 10
Celkem:7878
Metody hodnocení a jejich poměr
závěrečný test prostřednictvím odpovědníku v~IS 100 %
Podmínky testu
test - závěrečný 100 % Závěrečný test je nutno splnit min. na 70 bodů (70%) - hodnocení Písemná zkouška - hodnotící škála: A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.
Informace učitele
V reálném čase stanoveném rozvrhem hodin daného předmětu bude vyučující přednášet/cvičit a konzultovat prostřednictvím MS Teams. Bude vždy přenášen obraz a zvuk. Další studijní materiály budou ukládány do složky "Učební materiály" předmětu v IS. Platí pro výuku studentů prezenční i kombinované formy studia.

Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2018, léto 2019, léto 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/leto2021/RIZ