NOP Nauka o podniku

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2020
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Martin Maršík, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
Ústav znalectví a oceňování - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Ústav znalectví a oceňování - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NOP/PX01: Pá 18:10–19:40 B2, M. Maršík
NOP/X01: Ne 18. 10. 13:05–14:35 A1, 14:50–16:20 A1, Ne 29. 11. 11:25–12:55 E4, 13:05–14:35 E4, 14:50–16:20 E4, M. Maršík
Předpoklady
Pro předmět nejsou vyžadovány žádné základní znalosti nebo dovednosti.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Obsahem předmětu je naučit studenty definovat podnik, umět charakterizovat základní podnikové funkce a procesy, znát a rozumět zákonitostem vývoje podniku, jeho financování, majetkové struktuře, způsobu formování hospodářského výsledku a provádění kalkulací.
Výstupy z učení
Absolvent předmětu rozumí charakteristice podniku a umí definovat podnikání, určí typologie podniků, chápe podnikové okolí, rozumí životnímu cyklu podniku, optimalizuje tok zásob v podniku, chápe výrobní funkci podniku, rozumí prodejní funkci podniku, hodnotí marketing a logistiku podniku, rozumí financování podniku a dopadu řízení lidských zdrojů do financí podniku, rozumí majetkové struktuře podniku a optimalizuje kapitálovou strukturu, predikuje budoucí vývoj nákladů podniku a chápe podstatu hospodářského výsledku podniku, rozumí a umí sestavit nákladové a cenové kalkulace, řídí zaměstnance v podniku.
Osnova
 • Tematické okruhy: 1. Charakteristika podniku a podnikání. 2. Typologie podniků. 3. Podnikové okolí. 4. Životní cyklus podniku. 5. Zásobovací funkce podniku. 6. Výrobní funkce podniku. 7. Prodejní funkce podniku. 8. Marketing a logistika podniku. 9. Financování podniku. 10. Majetková struktura podniku. 11. Náklady, výnosy a hospodářský výsledek podniku. 12. Nákladové a cenové kalkulace. 13. Lidé v podniku.
Literatura
  povinná literatura
 • SYNEK, Miloslav a Eva KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika. 6., přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-274-8.
 • MARTINOVIČOVÁ, Dana, Miloš KONEČNÝ a Jan VAVŘINA. Úvod do podnikové ekonomiky. Praha: Grada, 208 s. 2014, ISBN 978-80-247-5316-4.
 • SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 5., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011, 471 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3494-1
 • VOCHOZKA, Marek a Petr MULAČ. Podniková ekonomika. 1. vyd. Praha: Grada, 2012, 570 s. ISBN 978-80-247-4372-1.
 • LUKOSZOVÁ, Xenie a Lukáš POLANECKÝ. Nauka o podniku: studijní opora pro kombinované studium. bakalářský studijní program. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. 103 s.
  doporučená literatura
 • SHACKLE, George. L. S. Expectation. Enterprise and Profit. Florence, 2013. ISBN 978-13-1501-685-6.
 • NOVOTNÝ, Jiří. Nauka o podniku: výstavba podniku. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, 213 s. ISBN 978-80-7380-071-0.
Organizační formy výuky
přednáška
tutoriál
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
kritické myšlení
e-learning
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Esej2626
Příprava na přednášky26 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál 42
Účast na přednáškách26 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi 10
Celkem:7878
Metody hodnocení a jejich poměr
esej 100 %
Podmínky testu
Pro úspěšné splnění předmětu je nutné dosáhnout 70% za níže stanovených podmínek. Celková klasifikace předmětu, tj. body za esej (100-0): A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.
Informace učitele
Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast. Virtuální výuka: Výuka bude probíhat ve virtuálních třídách. Přednášky se uskuteční výhradně pomocí Microsoft Teams. Metody hodnocení: Zpracování eseje, která bude vložena do Odevzdávárny v IS - 100 bodů. Účast na výuce je pro studenta povinná, student má povinnost se přihlásit do virtuální učebny nejpozději do 15 minut od začátku výuky dle stanoveného rozvrhu, v případě technických potíží je student povinen se do následujícího dne omluvit vyučujícímu. Blíže v Opatření rektora: https://is.vstecb.cz/do/vste/uredni_deska/1905433/opatreni_c_13_2020_k_organizaci_vyuky_v_zs_ar_2020_2021/
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2010, zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/zima2020/NOP