FUC_2 Finanční účetnictví II

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2020
Rozsah
4/1/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Marta Hortová (cvičící)
Ing. Kristina Kabourková (cvičící)
Garance
Ing. Jaromír Vrbka, MBA, PhD.
Ústav znalectví a oceňování - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Ústav znalectví a oceňování - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FUC_2/A6: Ne 18. 10. 14:50–16:20 D416, 16:30–18:00 D416, Ne 15. 11. 8:00–9:30 D415, 9:40–11:10 D415, Ne 10. 1. 13:05–14:35 D416, 14:50–16:20 D416, 16:30–18:00 D416, K. Kabourková
FUC_2/P01: Čt 11:25–12:55 N216, Čt 13:05–14:35 N216, K. Kabourková
FUC_2/S01: každý sudý pátek 13:05–14:35 N006, K. Kabourková
FUC_2/S02: každý sudý pátek 14:50–16:20 N006, K. Kabourková
Předpoklady
Znalost základních účetních operací a základních účetních kategorií (aktiva, pasíva, náklady, výnosy, hospodářský výsledek, souvztažnost, rozvaha, výkaz zisku a ztrát) na úrovni Finančního účetnictví 1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je získat přehled o účtování účetních operací dle osnovy předmětu, tj. o krátkodobém i dlouhodobém finančním majetku, cenných papírech, směnkách, zásobách vlastní výroby, dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku, zálohách, mzdách a odvodech z mezd, vlastním a cizím kapitálu, nákladech, výnosech a jejich časovém rozlišení, dotacích, kurzových rozdílech, o tvorbě účetní závěrky (přípravné práce před účetní závěrkou, účetní výkazy), zveřejňování a auditu. Objasněn bude postup účtování závěrečných účetních operací u akciové společnosti, veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti. Studenti dále získají informace o účtování v podniku zemědělské prvovýroby, u individuálního podnikatele a o daňové evidenci. Úspěšný absolvent dokáže zaúčtovat běžné hospodářské operace účetní jednotky i hospodářské operace související s roční účetní závěrkou, porozumí základním výkazům.
Výstupy z učení
Studenti studiem tohoto předmětu získají informace o krátkodobém i dlouhodobém finančním majetku a o jeho účtování, schopnost účtovat o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku, zásobách vlastní výroby, zálohách, mzdách, zúčtovacích vztazích, vlastním a cizím kapitálu. Porozumí problematice nákladů, výnosů a časového rozlišení, pochopí souvislost se zákonem o daních z příjmů. Dokáží tuto problematiku aplikovat u leasingu. Pochopí problematiku roční účetní uzávěrky a závěrky, budou mít kompetence v oblasti účtování zemědělské prvovýroby, u individuálního podnikatele a v daňové evidenci.
Osnova
 • 1. Krátkodobý finanční majetek, ceniny, inventarizační rozdíly v pokladně. 2. Účtování o zásobách vlastní výroby metodou A a metodou B. Zálohy poskytnuté zaměstnancům. 3. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – pořízení, zařazení, odpisy, zhodnocení, inventarizace, vyřazení prodejem nebo v důsledku škody. 4. Zúčtovací vztahy, poskytnuté a přijaté zálohy. Dotace. Kurzové rozdíly. 5. Účtování o mzdách a odvodech z nich. 6. Vlastní a cizí zdroje. 7. Náklady, výnosy a jejich časové rozlišení, leasing 8. Účetní uzávěrka a závěrka – činnosti a účetní operace související s uzavíráním účtů na konci účetního období (inventarizace, daňová analýza nákladů, leasing, dohadné položky, opravné položky, materiál a zboží na cestě). 9. Specifika účtování u veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti. Účtování o dani z příjmů. Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, zveřejňování závěrky, audit. 10. Účtování v podniku zemědělské prvovýroby. Účetnictví individuálního podnikatele. 11. Dlouhodobý finanční majetek, cenné papíry, směnky. 12. Daňová evidence podnikatelů – základní informace, evidence u neplátce DPH. 13. Daňová evidence podnikatelů – evidence u plátce DPH. Témata probíraná na seminářích: 1. Krátkodobý finanční majetek, ceniny, inventarizační rozdíly v pokladně. 2. Účtování o zásobách vlastní výroby metodou a a metodou b. Zálohy poskytnuté zaměstnancům. 3. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – pořízení, zařazení, odpisy, zhodnocení, inventarizace, vyřazení prodejem nebo v důsledku škody. 4. Zúčtovací vztahy, poskytnuté a přijaté zálohy. Dotace. Kurzové rozdíly. 5. Účtování o mzdách a odvodech z nich. 6. Vlastní a cizí zdroje. 7. Průběžný test. 8. Náklady, výnosy a jejich časové rozlišení, leasing. Účetní uzávěrka a závěrka – činnosti a účetní operace související s uzavíráním účtů na konci účetního období (leasing, dohadné položky, opravné položky, materiál a zboží na cestě). 9. Specifika účtování u veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti. Účtování o dani z příjmů. 10. Účtování v podniku zemědělské prvovýroby. Účetnictví individuálního podnikatele. 11. Dlouhodobý finanční majetek, cenné papíry, směnky. 12. Daňová evidence podnikatelů – evidence u neplátce DPH. 13. Daňová evidence podnikatelů – evidence u plátce DPH.
Literatura
  povinná literatura
 • LÍBAL, Tomáš. Účetnictví - principy a techniky. 4., aktualiz. vyd. Praha: Institut certifikace účetních, 2014, 414 s. ISBN 9788086716947.
 • Ryneš, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2018. Anag. Olomouc. 2018. ISBN 978-80-7554-116-1.
 • Kovanicová, D. Abeceda účetních znalostí pro každého. Polygon. 2008. ISBN 978-80-7273-152-7.
  doporučená literatura
 • České účetní standardy
 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění vyhlášky 250/2015 Sb. a 441/2017 Sb.
 • KABOURKOVÁ, Kristina. Účetnictví III. VŠTE v Českých Budějovicích, 2009. ISBN 978-80-87278-28-4. info
 • Daně z příjmů : zákon č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších novel včetně zákonů č. ... : aktuální úplné znění účinné od ... In AZ : aktuální úplná znění. Předpisy o zdravotním a sociálním pojištění a o daních z příjmů aktuálně. Praha: Dashöfer, 2007. AZ : aktuální úplná znění. Předpisy o zdravotním a. info
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví : ve znění pozdějších novel včetně zákona č. ... : aktuální úplné znění účinné od ... In AZ : aktuální úplná znění. Účetní předpisy aktuálně. Praha: Dashöfer, 2006. AZ : aktuální úplná znění. Účetní předpisy aktuáln. info
Organizační formy výuky
přednáška
seminář
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na přednášky26 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál1390
Příprava na závěrečný test5252
Seminární práce2626
Účast na přednáškách52 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi1314
Celkem:182182
Metody hodnocení a jejich poměr
test - závěrečný 70 %
seminární práce 30 %
Podmínky testu
Pro úspěšné splnění předmětu je nutné dosáhnout 70% za níže stanovených podmínek. Celková klasifikace předmětu, tj. body za test (100-0): A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.
Informace učitele
Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast. Virtuální výuka: Výuka bude probíhat ve virtuálních třídách. Přednášky budou přednatočené a uložené v úložišti IS pod daným předmětem (Manipulace se studijními materiály). Cvičení se uskuteční pomocí Microsoft Teams. Metody hodnocení: Závěrečný test formou online odpovědníku - max. 70 bodů; seminární práce max. 30 bodů. Semestrální práce musí být odevzdána do Odevzdávárny v IS. Účast na výuce je pro studenta povinná, student má povinnost se přihlásit do virtuální učebny nejpozději do 15 minut od začátku výuky dle stanoveného rozvrhu, v případě technických potíží je student povinen se do následujícího dne omluvit vyučujícímu. Blíže v Opatření rektora: https://is.vstecb.cz/do/vste/uredni_deska/1905433/opatreni_c_13_2020_k_organizaci_vyuky_v_zs_ar_2020_2021/
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, zima 2019, léto 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/zima2020/FUC_2