EAB Energetický audit budov

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Michal Kraus, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Michal Kraus, Ph.D.
Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
EAB/Q3: Ne 18. 4. 8:00–9:30 D215, 9:40–11:10 D215, 11:25–12:55 D215, Ne 16. 5. 8:00–9:30 D215, 9:40–11:10 D215, 11:25–12:55 D215, M. Kraus
EAB/S01: Po 16:30–18:00 D616, M. Kraus
Předpoklady
Základní znalosti z oblasti stavební fyziky, technického zařízení budov a nízkoenergetických a pasivních domů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Předmět prohlubuje vědomosti studentů z problematiky energetického hodnocení budov z pohledu energetické certifikace a energetického auditu. Obsahová náplň předmětu vychází z aktuální legislativy a ze zásad energetické bilance budovy, jejich tepelných ztrát a zisků, včetně zahrnutí energetických systémů na vytápění, přípravu teplé vody, větrání a úpravu vzduchu, chlazení a osvětlení. Předmět rozšiřuje teoretické i praktické poznání studentů v oblasti energetické náročnosti budov v kontextu technického zařízení budov. Cílem předmětu je naučit studenty vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) v celém rozsahu podle platné legislativy v ČR.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy energeticky náročnosti budov;
- navrhnout koncepci energetického řešení budovy;
- vyhodnotit a posoudit energetickou náročnost budovy.
Osnova
 • 1. Základní pojmy (energetický posudek, EA, obálka budovy, energetická náročnost, …)
 • 2. Legislativní úvod (ČR a EU), energetický zákon, energetický audit a posudek
 • 3. Systémy managementu hospodaření s energií
 • 4. Struktura energetického posudku a energetického auditu
 • 5. Bilance energetických toků v budově, energetické systémy, účinnost výroby, distribuce a sdílení energie
 • 6. Vytápění a příprava teplé vody
 • 7. Chlazení, větrání a úprava vlhkosti vzduchu
 • 8. Osvětlení
 • 9. Ukazatele energetické náročnosti budovy a jejich stanovení
 • 9. Výpočet dodané energie
 • 10. Výpočet primární energie
 • 12. Ekonomické výpočty, investice, návratnost
 • 13. Stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy
Literatura
  povinná literatura
 • DAHLSVEEN, Ttrond, Petráš DUŠAN a Jiří HIRŠ. Energetický audit budov. Bratislava: Jaga group, 2003. ISBN 80-88905-86-9. info
  doporučená literatura
 • KABELE, Karel. Energetické a ekologické systémy 1 : zdravotní technika, vytápění. 2. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, 2011. 282 s. ISBN 978-80-01-04722-4. Obsah info
 • PAPEŽ, Karel. Energetické a ekologické systémy budov 2 : vzduchotechnika, chlazení, elektroinstalace a osvětlení. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. 284 s. ISBN 978-80-01-03622-8. Obsah info
 • MOTLÍK, Jan. Obnovitelné zdroje energie a možnosti jejich uplatnění v České republice. Praha: ČEZ, 2007. 181 s. ISBN 978-80-239-8823-9. Obsah info
Organizační formy výuky
přednáška
seminář
cvičení
exkurze - odborná
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
projektová výuka
brainstorming
kritické myšlení
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na průběžný test2020
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál1630
Seminární práce1616
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi2612
Celkem:7878
Metody hodnocení a jejich poměr
test - průběžný 70 %
seminární práce 30 %
Podmínky testu
Semestrální práce (0–30 bodů)

 • Kompletnost a včasné odevzdání semestrální práce
 • Průběžná obhajoba ve formě prezentací dle pokynů
 • Semestrální projekt bude odevzdán v~elektronické verzi (jeden soubor ve formátu pdf) do odevzdávárny
 • Distanční online testy formou odpovědníků (0–70 bodů)

 • Online průběžný test formou odpovědníku v~ISU na téma Tepelná ochrana budov (0–30 b., 15 otázek, 15 minut)
 • Online průběžný test formou odpovědníku v~ISU na téma Energetický audit (0–40 b., 20 otázek, 20 minut)
 • Testy v~rozsahu uzavřených 15/20 otázek. Každá otázka hodnocena 2 body, tj. student může získat max. 30/40 bodů. Celkem máte na vypracování 15/20 minut. Vždy pouze jedna správná odpověď. Za špatné odpovědi se body neodečítají. Odpovědníky jsou přístupné k~vyplnění v~průběhu výuky, tj. od 22. 2. 2021 do 23. 5. 2021. Odpovědníky není nutné vyplnit v~jeden den. Případný opravný termín bude řešen distančním ústním prozkoušením prostřednictvím aplikace MS Teams ve zkouškovém období LS 2021.

  ZAPOČTENO (100–70), NEZAPOČTENO (69,99 - 0)

  Informace učitele
  Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast.
  Předmět je zařazen také v obdobích léto 2019, léto 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/leto2021/EAB