DAR Dějiny architektury

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2021
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Garance
Ing. Jaroslav Staněk, DiS.
Centrum celoživotního vzdělávání - Útvar ředitele pro administraci studia a celoživotní vzdělávání - Prorektor pro studium a informatiku - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Předpoklady
OBOR ( CAP )
Kritické myšlení, všeobecný kulturní přehled, aktivní zájem o prostředí kolem nás, základní orientace v dějinách umění a architektury, schopnost abstrakce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Tematický přednáškový cyklus nabídne výklad dějin architektury s přesahem do jiných oborů (sociologie, filozofie, psychologie…). Bude se věnovat základnímu vývoji osídlení a jeho forem se zvláštním zaměřením na klíčová období dějin stavební kultury evropského civilizačního okruhu. Teoretická poloha probíraných témat bude převedena do roviny konkrétních metodologicky podnětných příkladů. Po absolvování předmětu budou studenti schopni porozumět hodnotové struktuře staveb, s nimiž se budou v praxi setkávat, a zařadit tyto stavby do vývojového kontextu. Výklad bude zaměřen na kategoriální pojmy a jejich místo v myšlení o vystavěném prostředí. Nebude se soustředit pouze na encyklopedické znalosti dějinné faktografie, ale na chápání dějin architektury z hlediska celospolečenských paradigmat. Student bude schopen zasadit jednotlivé architektonické scény do historických a kulturně-civilizačních souvislostí, a to nikoliv jen na základě vnějších výrazových forem.
Osnova
 • 1.Vymezení pojmů, objekt zkoumání, limity poznání, architektura jako arché + techné
 • 2. Starověká architektura a Vitruviovy principy stavby měst
 • 3. Vývoj měst – případová studie České Budějovice
 • 4. Exkurze, architektura a urbanismus v praxi
 • 5. Románská a gotická architektura
 • 6. Renesanční a barokní architektura
 • 7. Klasicismus, Wagnerova škola, počátky moderny
 • 8. Stavba měst podle uměleckých zásad (Sitte), veřejný prostor, kontext, proporce, měřítko
 • 9. Moderna, avantgardní hnutí, funkcionalismus a 1. polovina 20. století
 • 10. Athénská charta a její dopad na plánování měst
 • 11. Postmoderna, dekonstruktivismus a další trendy 2. poloviny 20. století
 • 12. Současné tendence ve světovém kontextu
 • 13. Současné tendence v českém kontextu
Literatura
  doporučená literatura
 • PALLASMAA, Juhani. Oči kůže. Architektura a smysly. Zlín: Archa, 2012. ISBN 978-80-87545-10-2.
 • GEHL, Jan: Život mezi budovami: užívání veřejných prostranství. Brno: Nadace Partnerství, 2000. 202 s. ISBN 80-85834-79-0.
 • ŠEVČÍK, Oldřich. Architektura – historie – umění. Praha: Grada, 2007. 330 s. ISBN 978-80-247-2032-6.
 • SITTE, Camillo. Stavba měst podle uměleckých zásad. 2. vyd. Brno: ÚÚR, 2012. 113 s. ISBN 978-80-87318-21-8.
 • KAHN, Louis. Ticho a světlo. Praha: Arbor vitae, 1999. 128 s. ISBN 80-86300-02-1.
 • HRŮZA, Jiří. Svět architektury. 1. vyd. Praha : Aventinum, 2000. 416 s. ISBN 80-7151-112-9.
 • HEROUT, Jaroslav. Staletí kolem nás. 3. vyd. Praha: Paseka, 2002. 392 s. ISBN 80-7185-389-5.
 • ŠVÁCHA, Rostislav. Česká architektura a její přísnost. Praha: Prostor – architektura, interiér, design, 2004. ISBN 80-903257-3-4.
 • JEHLÍK, Jan. Rukověť urbanismu. Praha: Ausdruck Books, 2016.
 • ZUMTHOR, Peter. Prožívat architekturu. Zlín: Archa, 2009. ISBN 978-80-901926-1-4.
 • MICHL, Jan. Tak nám prý forma sleduje funkci. Praha: VŠUP, 2003. ISBN 80-901982-7-9.
 • LYNCH, Kevin. Obraz města: The image of the city. Praha: Polygon, 2004. ISBN 80-7273-094-0.
 • JACOBS, Jane: Smrt a život amerických velkoměst. Dolní Kounice: MOX NOX, 2012. ISBN 978-80-905064-4-2.
 • KOOLHAAS, Rem, B. MAU, J. SIGLER a H. WERLEMANN. S, M, L, XL: Office for Metropolitan Architecture, Rem Koolhaas and Bruce Mau. New York: Monacelli Press, 1997. ISBN 978-1885254863.
 • JEHLÍK, Jan. Obec a sídlo. O krajině, urbanismu a architektuře. Praha: Ausdruck Books, 2013. 159 s. ISBN 978-80-260-5399-6.
 • DAY, Christopher. Duch a místo. Brno: Era – vydavatelství, 2004. ISBN 80-86517-95-0.
 • FRAMPTON, Kenneth. Moderní architektura – kritické dějiny. 1. vyd. Praha: Academia, 2004. ISBN: 80-200-1261-3.
 • HNILIČKA, Pavel. Sídelní kaše. 2. vyd. Brno: HOST, 2012. 212 s. ISBN 978-80-7294-592-4.
 • ROSSI, Aldo. Vědecká autobiografie. 1. vyd. Praha: Arbor vitae, 2005. 126 s. ISBN 80-86300-15-3.
 • NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius loci. Krajina, místo, architektura. 2. vyd. Praha: Dokořán, 2010. 224 s. ISBN 978-80-7363-303-5.
 • KOTALÍK, Jiří T. 10 století architektury. 1. vyd. Praha: Správa pražského hradu, 2001. 255 s. ISBN 80-86161-38-2.
 • KOUCKÝ, Roman. Elementární urbanismus. Praha: Zlatý řez, 2006. ISBN 80-902810-7-9.
Organizační formy výuky
přednáška
tutoriál
konzultace
bloková výuka - exkurze - odborná
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
skupinová výuka - kolaborace
diskuze
Metody hodnocení a jejich poměr
zkouška - písemná 70 %
seminární práce 30 %
Podmínky testu
Závěrečný test s~možností ústního dozkoušení - max. 70 bodů, úlohy zadané během semestru max. 30 bodů. Celková klasifikace předmětu, tj. body za test (70 - 0) + body z~průběžného hodnocení (30 - 0): A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0. Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast.
Informace učitele
Formální znalosti jsou k ničemu, neprokáže-li student schopnost samostatně a kriticky uvažovat a klást správné otázky. Diskutovat budeme všechny otázky, jsou-li smysluplné.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/leto2021/DAR