PANDOVÁ, Iveta, Miroslav RIMÁR, Anton PANDA, Jan VALÍČEK, Milena KUŠNEROVÁ a Marta HARNIČÁROVÁ. A Study of Using Natural Sorbent to Reduce Iron Cations from Aqueous Solutions. International Journal of Environmental Research and Public Health. Basel: MDPI, 2020, roč. 17, č. 10, s. 1-17. ISSN 1660-4601. doi:10.3390/ijerph17103686.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název A Study of Using Natural Sorbent to Reduce Iron Cations from Aqueous Solutions
Název česky Studie používání přírodního sorbentu ke snížení kationtů železa z vodných roztoků
Autoři PANDOVÁ, Iveta (703 Slovensko, garant), Miroslav RIMÁR (703 Slovensko), Anton PANDA (703 Slovensko), Jan VALÍČEK (203 Česká republika, domácí), Milena KUŠNEROVÁ (203 Česká republika, domácí) a Marta HARNIČÁROVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání International Journal of Environmental Research and Public Health, Basel, MDPI, 2020, 1660-4601.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10511 Environmental sciences
Stát vydavatele Švýcarsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/75081431:_____/20:00001925
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Doi http://dx.doi.org/10.3390/ijerph17103686
UT WoS 000539300900343
Klíčová slova česky zeolit klinoptilolit; železité kationty; odpadní voda; sorpce; adsorpční izoterma
Klíčová slova anglicky zeolite clinoptilolite; ferric cations; wastewater; sorption; adsorption isotherm
Štítky KSTR5, RIV20, WOS
Změnil Změnila: Ing. Barbora Langšádlová, učo 16591. Změněno: 18. 1. 2021 11:36.
Anotace
Iron is an essential trace element, but at high doses, this element may pose a health risk. Wastewater from iron ore mining, steel production, and metal processing, among other heavy metals, also contains high concentrations of iron (Fe3+). The use of sorption on natural materials is a potential alternative to conventional methods for removing iron ions, also because of low cost. The methods presented in this article are based on the study of kinetic properties and the acquisition of adsorption isotherms, which are one of the most important characteristics of adsorption mechanisms. The course of sorption is analyzed according to the Freundlich sorption isotherm model. Isotherm parameters are evaluated using experimental results of ferric cation sorption. The results presented relate to the investigation of natural zeolite-clinoptilolite as a ferric cation sorbent, providing a measurement of the sorption kinetics as well as the observed sorption parameters of iron cations from aqueous media. The optimal time for equilibrium in the adsorption system is determined from the kinetic dependencies. The dependence of the achieved equilibrium concentration on the initial concentration of the solution was also expressed, both graphically and analytically. The new prediction model was compared with the traditional Freundlich model. Finally, adsorption isotherms tested under laboratory conditions for a practical application can be recommended for the preliminary examination of the possible technological use of natural zeolite in the wastewater treatment process.
Anotace česky
Železo je základním stopovým prvkem, ale při vysokých dávkách může tento prvek představovat zdravotní riziko. Odpadní voda z těžby železné rudy, výroby oceli a zpracování kovů obsahuje mimo jiné také těžké kovy vysoké koncentrace železa (Fe3 +). Použití sorpce na přírodních materiálech je potenciální alternativou ke konvenčním metodám odstraňování iontů železa, a to také z důvodu nízkých nákladů. Metody prezentované v článku jsou založeny na studiu kinetických vlastností a získávání adsorpčních izoterm, které jsou jednou z nejdůležitějších charakteristik adsorpčních mechanismů. Průběh sorpce je analyzován podle Freundlichova modelu sorpční izotermy. Parametry izotermy jsou hodnoceny pomocí experimentálních výsledků sorpce železitých kationů. Prezentované výsledky se týkají výzkumu přírodního zeolitu-klinoptilolitu jako sorbentu kationů železa, který poskytuje měření kinetiky sorpce i pozorovaných parametrů sorpce kationů železa z vodného prostředí. Optimální čas pro rovnováhu v adsorpčním systému je určen z kinetických závislostí. Rovněž byla vyjádřena graficky i analyticky závislost dosažené rovnovážné koncentrace na počáteční koncentraci roztoku. Nový predikční model byl porovnán s tradičním Freundlichovým modelem. Závěrem lze pro předběžné zkoumání možného technologického využití přírodního zeolitu v procesu čištění odpadních vod doporučit pro praktickou aplikaci adsorpční izotermy testované v laboratorních podmínkách.
VytisknoutZobrazeno: 26. 9. 2022 08:17