MAROUŠEK, Josef, Ladislav KOLÁŘ, Otakar STRUNECKÝ, Marek KOPECKÝ, Petr BARTOŠ, Anna MAROUŠKOVÁ, Eva CUDLÍNOVÁ, Petr KONVALINA, Miloslav ŠOCH, Jan MOUDRÝ, Radka VANÍČKOVÁ a Jaromír VRBKA. Modified biochars present an economic challenge to phosphate management in wastewater treatment plants. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION. OXFORD, Anglie, VB: ELSEVIER, 2020, roč. 272/2020, nečíslováno, s. nestránkováno, 9 s. ISSN 0959-6526. doi:10.1016/j.jclepro.2020.123015.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Modified biochars present an economic challenge to phosphate management in wastewater treatment plants
Název česky Modifikované biouhly představují ekonomickou výzvu pro hospodaření s fosfáty v čistírnách odpadních vod
Autoři MAROUŠEK, Josef (203 Česká republika, garant, domácí), Ladislav KOLÁŘ (203 Česká republika, domácí), Otakar STRUNECKÝ (703 Slovensko, domácí), Marek KOPECKÝ (203 Česká republika), Petr BARTOŠ (203 Česká republika), Anna MAROUŠKOVÁ (268 Gruzie, domácí), Eva CUDLÍNOVÁ (203 Česká republika), Petr KONVALINA (203 Česká republika), Miloslav ŠOCH (203 Česká republika), Jan MOUDRÝ (203 Česká republika), Radka VANÍČKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Jaromír VRBKA (203 Česká republika, domácí).
Vydání JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, OXFORD, Anglie, VB, ELSEVIER, 2020, 0959-6526.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Velká Británie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/75081431:_____/20:00001854
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123015
Klíčová slova česky obnova fosforu; biouhel; sorpce; biohospodářství; odpadní voda
Klíčová slova anglicky Phosphorus recovery; Biochar; Sorption; Bioeconomy; Wastewater
Štítky RIV20, RZI, SCOPUS
Změnil Změnila: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Změněno: 15. 12. 2020 14:57.
Anotace
In order to reduce phosphorus (P) discharge into aqueous systems, wastewater treatment plants usually precipitate sludge water with iron or aluminum salts and produce slow–release P fertilizer (struvite). Continued tightening of P discharge limits require additional equipment and larger doses of these salts which increase wastewater treatment cost. Many research teams are involved in P recovery and theoretical knowledge is rapidly increasing. However, most new proposals are only economically viable with the support of public funds. Novel and technically undemanding concepts are designed and techno–economically assessed on a pilot scale. The cheapest biochar derived from fermentation residues that are pyrolyzed by waste heat, was used as sorbent. Multiple austerity measures have been designed to modify the sorbent by ferric (Fe3+) and calcium (Ca2+) chemisorption. It is firstly reported that over 2.5 kg of P per 100 kg of modified biochar from the 80 mg P L1 environment can be obtained, whereas the P forms are more readily available to plant nutrition than struvite. Provided that a majority of used reactants are recovered from waste, or their price is irrelevant (subsequently used for their original purpose), there are indications that the newly proposed technology is one of the few environmentally friendly measures that can swiftly become widespread in the wastewater industry for economic reasons.
Anotace česky
Aby se snížilo vypouštění fosforu (P) do vodních systémů, čistírny odpadních vod obvykle srážejí kalovou vodu solemi železa nebo hliníku a produkují hnojivo s pomalým uvolňováním P (struvite). Pokračující zpřísňování limitů vypouštění P vyžaduje další vybavení a větší dávky těchto solí, což zvyšuje náklady na čištění odpadních vod. Mnoho výzkumných týmů se podílí na obnově P a teoretické znalosti rychle rostou. Většina nových návrhů je však ekonomicky životaschopná pouze s podporou veřejných prostředků. Nové a technicky nenáročné koncepty jsou navrženy a technicky a ekonomicky hodnoceny v pilotním měřítku. Jako sorbent byl použit nejlevnější biouhel získaný z fermentačních zbytků, které jsou pyrolyzovány odpadním teplem. Bylo navrženo několik úsporných opatření k úpravě sorbentu chemickou absorpcí železem (Fe3 +) a vápníkem (Ca2 +). Nejprve se uvádí, že z prostředí 80 mg P L1 lze získat více než 2,5 kg P na 100 kg modifikovaného biouhlu, zatímco formy P jsou pro výživu rostlin snadněji dostupné než struvite. Pokud je většina použitých reaktantů získána z odpadu nebo je jejich cena irelevantní (následně použita pro svůj původní účel), existují náznaky, že nově navržená technologie je jedním z mála ekologických opatření, která se mohou rychle rozšířit v odpadních vodách průmysl z ekonomických důvodů.
VytisknoutZobrazeno: 27. 10. 2021 03:18