SMETANOVÁ, Dana. MULTIPLE-CHOICE QUESTIONS IN MATHEMATICS. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. EDULEARN Proceedings. Španělsko: IATED Academy, 2018. s. 2220-2224, 5 s. ISBN 978-84-09-02709-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název MULTIPLE-CHOICE QUESTIONS IN MATHEMATICS
Název česky Otázky s více odpověďmi v matematice
Autoři SMETANOVÁ, Dana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Španělsko, EDULEARN Proceedings, od s. 2220-2224, 5 s. 2018.
Nakladatel IATED Academy
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10100 1.1 Mathematics
Stát vydavatele Španělsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-84-09-02709-5
ISSN 2340-1117
UT WoS 000530893702048
Klíčová slova česky Počítačem podporované testování; matematika; otázky s výběrem více odpovědí; početní úlohy.
Klíčová slova anglicky Computer-adaptive testing; mathematics; multiple-choice question; arithmetic task
Štítky AMT, RIV20, WOS
Změnil Změnila: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Změněno: 20. 7. 2020 11:47.
Anotace
Computer-adaptive testing is a modern method of verifying students' knowledge. In many other fields and disciplines it already is permanently and effectively used, mainly to save time. Mathematics, however, is perceived as traditional and conservative scientific field. Therefore, we can often meet the opinion that electronic tests in mathematics are not an appropriate instrument for testing students. We must remark that due to the nature of the field all the necessary knowledge can really not be tested by tests with the choice of the correct answers. In mathematics we can mention outlining graph of a function. Still, computer-adaptive testing can be used in mathematics to test some partial knowledge. In our opinion, it is very well applicable for continuous testing of knowledge and in larger groups. This is mainly due to the huge time savings. It is important to realize that the basis for electronic testing is a suitable software application. In this paper there is shown how to create examples for computer-adaptive testing. We will not deal directly with examining theoretical knowledge in mathematics. The tests will be focused on the ability to solve arithmetic tasks and on applying theoretical knowledge in solving specific examples. In the paper several aspects of the computer-adaptive testing in mathematics are discussed. The good choice of appropriate examples is studied. The selection on the examples is carried out from two different perspectives. The appropriate choice is illustrated on concrete examples.
Anotace česky
Počítačem podporované testování je moderní metoda ověřování znalostí studentů. V mnoha dalších oblastech a oborech je již trvale a efektivně využíván, zejména pro úsporu času. Matematika je však vnímána jako tradiční a konzervativní vědecký obor. Proto se často setkáváme s názorem, že elektronické testy v matematice nejsou vhodným nástrojem pro testování studentů. Musíme poznamenat, že vzhledem k povaze oboru nemohou být všechny potřebné znalosti skutečně testovány testy s výběrem správných odpovědí. V matematice můžeme zmínit náčrtek grafu funkce. Počítačem podporované testování lze přesto použít v matematice k testování některých dílčích znalostí. Podle našeho názoru je velmi dobře využitelné pro průběžné testování znalostí a ve větších skupinách. Důvodem je zejména obrovská úspora času. Je důležité si uvědomit, že základem elektronického testování je vhodná softwarová aplikace. V tomto článku je ukázáno, jak vytvořit příklady pro počítačem podporované testování. Nebudeme se zabývat přímo zkoumáním teoretických znalostí v matematice. Testy budou zaměřeny na schopnost řešit početní úkoly a na aplikaci teoretických znalostí při řešení konkrétních příkladů. V článku je diskutováno několik aspektů počítačem podporované testování v matematice. Je studován dobrý výběr vhodných příkladů. Výběr příkladů je proveden ze dvou různých perspektiv. Vhodná volba je ilustrována na konkrétních příkladech.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Smetanova_EDULEARN_2018.pdf   Verze souboru Nygrýnová, K. 20. 7. 2020

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Dana Smetanová, Ph.D., učo 10770
  • osoba Kateřina Nygrýnová, učo 23736
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 24. 11. 2020 21:11