SMETANOVÁ, Dana and Květa PAPOUŠKOVÁ. COMPUTER-ADAPTIVE TESTING OF MATHEMATICAL KNOWLEDGE IN COMBINED FORM OF STUDY. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. EDULEARN18 PROCEEDINGS. EDULEAR18 Proceedings. Španělsko: IATED Academy, 2018. p. 2214-2218. ISBN 978-84-09-02709-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name COMPUTER-ADAPTIVE TESTING OF MATHEMATICAL KNOWLEDGE IN COMBINED FORM OF STUDY
Name in Czech Počítačem podporované testování matematických znalostí v kombinované formě studia
Authors SMETANOVÁ, Dana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Květa PAPOUŠKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition EDULEAR18 Proceedings. Španělsko, EDULEARN18 PROCEEDINGS, p. 2214-2218, 5 pp. 2018.
Publisher IATED Academy
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Spain
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
RIV identification code RIV/75081431:_____/18:00001771
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-84-09-02709-5
ISSN 2340-1117
UT WoS 000530893702046
Keywords (in Czech) Počítačem podporované testování; otázky s výběrem více odpovědí; kombinovaná forma studia.
Keywords in English Computer-adaptive testing; multiple-choice questions; combined form of study.
Tags MAT_2z, Mat_a, MAT_z, RIV20, WOS
Changed by Changed by: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Changed: 18/6/2020 12:16.
Abstract
"In recent decades and especially the last few years there has been a significant increase in use of computer technology in everyday life. PC user skills are at very good level for most people entering the college. In the context of increasing quality and availability of computer technology, with increasing user skills of students, with the development of software technology the computer technology is being incorporated into education. In combined form of study there is less time for mentoring and testing the acquired knowledge as compared to the daily study. Our goal is effectively support home preparation and finding the current level of students ' knowledge. For this reason it is necessary to lead the education efficiently and with minimum time losses. In the case the computer-adaptive testing is very useful tool. The paper deals with the case of computer-adaptive testing in basic courses of mathematics. Mathematics has some specifics which are presented and which must be taken into consideration during the testing of students. The comparison of the advantages and disadvantages of computer-adaptive tests is presented. The construction of such test is described here. The multiple-choice questions are discussed. We present the utilization of one of the e-learning part used by students of the combined form of study in Institute of Technology and Business. Final part analyses successfulness of students and statistical evaluation of testing. In the paper there are presented the most common types of errors in tests. We discussed the appropriateness of this type of testing, especially for students of the combined form of higher education."
Abstract (in Czech)
"V posledních desetiletích a zejména v posledních několika letech došlo k významnému nárůstu používání výpočetní techniky v každodenním životě. Uživatelské dovednosti pro PC jsou na velmi dobré úrovni pro většinu lidí nastupujících na vysokou školu. V souvislosti se zvyšováním kvality a dostupnosti výpočetní techniky, zvyšováním uživatelských dovedností studentů, s vývojem softwarové technologie je počítačová technologie začleněna do vzdělávání. V kombinované formě studia je méně času na samotnou výuku i testování nabytých znalostí ve srovnání s denním studiem. Naším cílem je efektivní podpora domácí přípravy a nalezení aktuální úrovně znalostí studentů. Z tohoto důvodu je nutné vést vzdělávání efektivně a s minimálními časovými ztrátami. V tomto případě je počítačem podporované testování velmi užitečným nástrojem. Příspěvek se zabývá případem počítačem podporovaného testování v základních kurzech matematiky. Matematika má určitá specifika, která jsou prezentována a která je třeba brát v úvahu při testování studentů. Je uvedeno srovnání výhod a nevýhod počítačově podporovaných testů. Konstrukce takového testu je zde popsána. Diskutovány jsou otázky s možností výběru z více možností. Představujeme využití jedné z částí e-learningu, které používají studenti kombinované formy studia na Vysoké škole technické a ekonomické. Závěrečná část analyzuje úspěšnost studentů a statistické vyhodnocení testování. V článku jsou prezentovány nejčastější typy chyb v testech. Diskutovali jsme vhodnost tohoto typu testování, zejména pro studenty kombinované formy vysokoškolského vzdělávání."
PrintDisplayed: 29/11/2021 18:17