NÁHLÍK, Tomáš a Květa PAPOUŠKOVÁ. "VISUALIZATION OF PARAMETRIC FUNCTIONS AS A TOOL FOR TEACHING MATHEMATICS". In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. EDULEARN18 PROCEEDINGS. EDULEAR18 Proceedings. Španělsko: IATED Academy, 2018. s. 6289-6294. ISBN 978-84-09-02709-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název "VISUALIZATION OF PARAMETRIC FUNCTIONS AS A TOOL FOR TEACHING MATHEMATICS"
Název česky Vizualizace parametrických funkcí jako pomůcka při výuce matematiky
Autoři NÁHLÍK, Tomáš (203 Česká republika, garant, domácí) a Květa PAPOUŠKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání EDULEAR18 Proceedings. Španělsko, EDULEARN18 PROCEEDINGS, od s. 6289-6294, 6 s. 2018.
Nakladatel IATED Academy
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10100 1.1 Mathematics
Stát vydavatele Španělsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/75081431:_____/18:00001766
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-84-09-02709-5
ISSN 2340-1117
UT WoS 000531474300097
Klíčová slova česky Grafy; funkce; výuka
Klíčová slova anglicky Graphs; Functions; teaching
Štítky Mat_a, MAT_z, RIV20, WOS, ZAM
Změnil Změnila: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Změněno: 9. 6. 2020 07:52.
Anotace
"Mathematical knowledge is the foundation of both technical and practical learning in many fields. Therefore, it is necessary to understand their improvement as key. At present, we encounter great deficiencies in knowledge, both trivial and advanced mathematics. The greatest ignorance is generally in the area of elementary functions, which we understand as fundamental in terms of the content of our students' studies, which are also mainly concerned with the technical fields. During the first contact with university mathematics, the students of all disciplines are confronted with the basic information of the theory of graphs, the rule of function and the subsequent use of the features of the individual functions to be known from the secondary school environment. Based on our experience in recent years, we can expect an average level of knowledge of linear and quadratic functions. For other functions, ignorance is so great that the interpretation and other use of these instruments are very problematic. Just because of the vast differences in students' awareness and the effort to bring them a relatively broad range of knowledge, visual aids to the study of function graphs emerged. This is a simple outline of the behaviour of graphs depending on the change of individual constants. Students have the opportunity to test how the graph of the function behaves when they change values of its parameters arbitrarily. In the first stage, the support for the linear, quadratic, cubic, quaternary function and function for square and cube root is processed. Due to the general availability, the MS Excel program was chosen for this visualization. Students of our school are able to download MS Office for free. It is a supportive learning solution that should encourage students to become more involved in an area that generally requires greater attention."
Anotace česky
"Matematické znalosti jsou základem technického i praktického učení v mnoha oborech. Proto je nutné chápat jejich zlepšení jako klíčové. V současné době se setkáváme s velkými nedostatky ve znalostech, jak triviální, tak pokročilé matematice. Největší neznalost je obecně v oblasti elementárních funkcí, které chápeme jako zásadní z hlediska obsahu studia našich studentů, které se zabývají hlavně technickými obory. Při prvním kontaktu s univerzitní matematikou jsou studenti všech oborů konfrontováni se základními informacemi z teorie grafů, teorie funkcí a následným využitím prvků jednotlivých funkcí, které jsou známy ze středoškolského prostředí. Na základě našich zkušeností z posledních let můžeme očekávat průměrnou úroveň znalostí lineárních a kvadratických funkcí. U ostatních funkcí je nevědomost tak velká, že interpretace a další použití těchto nástrojů jsou velmi problematické. Právě kvůli obrovským rozdílům v povědomí studentů a snaze předat jim relativně široké spektrum znalostí, jsme vytvořili vizuální pomůcky ke studiu grafů funkcí. Toto je jednoduchý nástin chování grafů v závislosti na změně jednotlivých konstant. Studenti mají možnost vyzkoušet, jak se graf funkce chová, když svévolně mění hodnoty svých parametrů. V první fázi je zpracována podpora lineární, kvadratické, kubické, kvartické funkce a funkce pro druhou a třetí odmocninu. Z důvodu všeobecné dostupnosti byl pro tuto vizualizaci vybrán program MS Excel. Studenti naší školy si mohou zdarma stáhnout MS Office. Jedná se o podpůrné řešení učení, které by mělo studenty motivovat k většímu zapojení do oblasti, která obecně vyžaduje větší pozornost."
VytisknoutZobrazeno: 1. 4. 2023 22:00