PANDA, Anton, Volodymyr NAHORNYI, Iveta PANDOVÁ, Marta HARNIČÁROVÁ, Milena KUŠNEROVÁ, Jan VALÍČEK a Ján KMEC. Development of the method for predicting the resource of mechanical systems. International Journal of Advanced Manufacturing Technology. Londýn: Springer London, 2019, roč. 105, 1-4, s. 1563-1571. ISSN 0268-3768. doi:10.1007/s00170-019-04252-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Development of the method for predicting the resource of mechanical systems
Název česky Vývoj metody pro predikci zdroje mechanických systémů
Autoři PANDA, Anton (703 Slovensko, garant), Volodymyr NAHORNYI (804 Ukrajina), Iveta PANDOVÁ (703 Slovensko), Marta HARNIČÁROVÁ (203 Česká republika, domácí), Milena KUŠNEROVÁ (203 Česká republika, domácí), Jan VALÍČEK (203 Česká republika, domácí) a Ján KMEC (703 Slovensko, domácí).
Vydání International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Londýn, Springer London, 2019, 0268-3768.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 20301 Mechanical engineering
Stát vydavatele Velká Británie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/75081431:_____/19:00001698
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Doi http://dx.doi.org/10.1007/s00170-019-04252-6
UT WoS 000495396000097
Klíčová slova česky Kritický stav; Individuální zdroj; Identifikační trend predikce zdroje monitorovaného trendového parametru trendového stavu sledovaného zařízení
Klíčová slova anglicky Critical condition; Individual resource; Resource forecast identification trend of the monitored parameter trend model condition of the supervised equipment
Štítky PPK, RIV19, SCOPUS, WOS
Změnil Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 22. 4. 2020 14:28.
Anotace
The paper presents the results of research concerning the development of a new forecasting methodology, which has finally allowed us to solve the urgent problem of determining the individual resource of any technical systems, which has long been waiting for its solution. The solution to this problem is of particular importance for small series or single objects of inspection. This circumstance determines the relevance of the material presented in the paper. The work aims to develop a new methodology for forecasting the individual resource of technical systems, including unique and small series ones. A new methodology for forecasting the individual resource of technical systems is proposed, based on the identification of the trend model of the monitored parameter, compiled based on the results of regular monitoring of the technical condition of various industrial equipment, including small series or single pieces only. The trend model coefficients determined during the identification process are used for calculation of the required resource of the machine. The methodology of individual resource forecasting and evaluation based on this degree of criticality of the technical condition of industrial equipment, including unique and low series equipment, was implemented in a software product and used in predicting the resource of a centrifugal pump. The approbation of the proposed forecasting methodology confirmed the effectiveness and efficiency of the software created on its basis, which allows us to recommend the methodology and software for practical use in solving problems of predicting the resource and diagnosing the technical condition of various industrial equipment. Prospects for further research consist in hardware implementation based on stationary, mobile and embedded control systems of the developed methodology for predicting the individual resource of mechanical systems. © 2019, Springer-Verlag London Ltd., part of Springer Nature.
Anotace česky
Příspěvek prezentuje výsledky výzkumu týkajícího se vývoje nové metodiky prognózování, které nám konečně umožnilo vyřešit naléhavý problém určení jednotlivých zdrojů jakýchkoli technických systémů, které již dlouho čekají na jeho řešení. Řešení tohoto problému je zvláště důležité pro malé série nebo jednotlivé objekty kontroly. Tato okolnost určuje relevanci materiálu prezentovaného v článku. Cílem práce je vyvinout novou metodiku pro predikci jednotlivých zdrojů technických systémů, včetně unikátních a malých sérií. Navrhuje se nová metodika pro predikci jednotlivých zdrojů technických systémů na základě identifikace trendového modelu sledovaného parametru, sestaveno na základě výsledků pravidelného sledování technického stavu různých průmyslových zařízení, včetně malých sérií nebo pouze jednotlivých kusů. Koeficienty trendového modelu určené během identifikačního procesu se používají pro výpočet požadovaného zdroje stroje. Metodika predikce a hodnocení jednotlivých zdrojů na základě tohoto stupně kritičnosti technického stavu průmyslového zařízení, včetně unikátního a nízkorozpočtového vybavení, byla implementována do softwarového produktu a použita při předpovídání zdroje odstředivého čerpadla. Schválení navrhované metodiky prognózování potvrdilo účinnost a efektivitu softwaru vytvořeného na jeho základě, což nám umožňuje doporučit metodologii a software pro praktické použití při řešení problémů předpovídání zdroje a diagnostiky technického stavu různých průmyslových zařízení. Vyhlídky na další výzkum spočívají v implementaci hardwaru založeného na stacionárních, mobilních a vestavěných řídicích systémech vyvinuté metodiky pro predikci jednotlivých zdrojů mechanických systémů. © 2019, Springer-Verlag London Ltd., součást Springer Nature.
VytisknoutZobrazeno: 29. 9. 2021 01:49