GRYC, Karel, Karel MICHALEK, Ladislav SOCHA, Michaela STROUHALOVÁ a Bedřich SMETANA. COMPARISON OF LIQUIDUS AND SOLIDUS TEMPERATURES OF CONTINUOUSLY CAST STEELS DETERMINED BY DIFFERENT THERMO-ANALYTICAL METHODS. In 27TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON METALLURGY AND MATERIALS (METAL 2018). Česká republika: TANGER LTD, KELTICKOVA 62, SLEZSKA, OSTRAVA 710 00, CZECH REPUBLIC, 2018. s. 128-135. ISBN 978-80-87294-84-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název COMPARISON OF LIQUIDUS AND SOLIDUS TEMPERATURES OF CONTINUOUSLY CAST STEELS DETERMINED BY DIFFERENT THERMO-ANALYTICAL METHODS
Název česky POROVNÁNÍ TEPLOT LIKVIDU A SOLIDU SOUVISEJÍCÍCH CASTOVÝCH OCELÍ ZARUČENÝCH RŮZNOU TERMO-ANALYTICKOU METODOU
Autoři GRYC, Karel (203 Česká republika, garant, domácí), Karel MICHALEK (203 Česká republika), Ladislav SOCHA (203 Česká republika, domácí), Michaela STROUHALOVÁ (203 Česká republika) a Bedřich SMETANA (203 Česká republika).
Vydání Česká republika, 27TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON METALLURGY AND MATERIALS (METAL 2018), od s. 128-135, 8 s. 2018.
Nakladatel TANGER LTD, KELTICKOVA 62, SLEZSKA, OSTRAVA 710 00, CZECH REPUBLIC
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 20501 Materials engineering
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/75081431:_____/18:00001665
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-87294-84-0
UT WoS 000461832200016
Klíčová slova česky Ocel; teplota solidu; teplota likvidu; termická analýza; termodynamické výpočty
Klíčová slova anglicky Steel; solidus temperature; liquidus temperature; thermal analysis; thermodynamic calculations
Štítky MIN, RIV19, SCOPUS, WOS
Návaznosti LO1203, projekt VaV.
Změnil Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 8. 1. 2020 14:42.
Anotace
Thermo-analytical methods are commonly used for phase transformation temperature identification in a lot of science and industrial applications. Currently, there are most frequently methods based on very small samples analyses like a differential scanning calorimetry (DSC) and/or a differential thermal analysis (DTA) realised for various materials mostly in combination with a thermo-gravimetry (DSC/TG; DTA/TG respectively). The aim of such methods of tiny samples is to fit a transformation process without an influence of the sample mass and to get universal like conclusions. On the other hand, older direct thermal analytical method generally done on tens grams and larger samples are not so popular now excluding few applications regarding to cast iron and/or non-ferrous metals and their modifying process monitoring. However, simultaneous utilisation of both mentioned methods during determination of real steel liquidus (T-L) and solidus (T-s) temperatures leads to suppressing their individual disadvantages and enable to fit the results for such heterogeneous material like steel in the best possible way. The paper is focused on the discussion of T-L and T-s of 18 continuously cast steels analysed in the frame of No. LO1203 "Regional Materials Science and Technology Centre - Feasibility Program". The submitted evaluation shows an importance of the parallel utilization of methods, accuracy and reproducibility of the results and also the deviations of the experimentally determined T-L and T-s and empirically calculated values of the industrial partner and values obtained by thermodynamic calculations.
Anotace česky
Termoanalytické metody se běžně používají pro identifikaci teploty fázové transformace v mnoha vědeckých a průmyslových aplikacích. V současné době existují nejčastěji metody založené na analýzách velmi malých vzorků, jako je diferenční skenovací kalorimetrie (DSC) a / nebo diferenční termická analýza (DTA) realizovaná pro různé materiály většinou v kombinaci s termogravimetrií (DSC / TG; DTA / TG). Cílem takových metod malých vzorků je přizpůsobit transformační proces bez ovlivnění hmoty vzorku a získat univerzální závěry. Na druhou stranu, starší metoda přímé termální analytické analýzy obecně prováděná na desítkách gramů a větších vzorcích, nejsou tak populární, s vyloučením několika aplikací týkajících se litiny a / nebo neželezných kovů a jejich monitorování procesu modifikace. Současné využití obou zmíněných metod při stanovení teploty skutečné tekuté oceli (T-L) a pevné látky (T-s) však vede k potlačení jejich individuálních nevýhod a umožňuje co nejlépe přizpůsobit výsledky takového heterogennímu materiálu, jako je ocel. Příspěvek je zaměřen na diskusi o T-L a T-s 18 kontinuálně litých ocelí analyzovaných v rámci č. LO1203 „Regionální centrum vědy a technologie materiálů - Program proveditelnosti“. Předložené hodnocení ukazuje důležitost paralelního využití metod, přesnosti a reprodukovatelnosti výsledků a také odchylek experimentálně stanovených T-L a T-s a empiricky vypočtených hodnot průmyslového partnera a hodnot získaných termodynamickými výpočty.
VytisknoutZobrazeno: 25. 9. 2023 08:15