ODEHNAL, Josef, Ladislav SOCHA, Karel GRYC, Richard ŠURAL, Jiří BULÍN a Jaroslav STRAKA. INFLUENCE OF REFINING ON ACHIEVING LOW OXYGEN CONTENTS AT PRODUCTION OF SPECIAL STEELS FOR ENERGETIC INDUSTRY. In 27TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON METALLURGY AND MATERIALS (METAL 2018). Česká republika: TANGER LTD, KELTICKOVA 62, SLEZSKA, OSTRAVA 710 00, CZECH REPUBLIC, 2018. s. 93-101. ISBN 978-80-87294-84-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název INFLUENCE OF REFINING ON ACHIEVING LOW OXYGEN CONTENTS AT PRODUCTION OF SPECIAL STEELS FOR ENERGETIC INDUSTRY
Název česky Vliv rafinace na dosahování nízkých obsahů kyslíku při výrobě speciálních ocelí pro energetický průmysl
Autoři ODEHNAL, Josef (203 Česká republika, garant), Ladislav SOCHA (203 Česká republika, domácí), Karel GRYC (203 Česká republika, domácí), Richard ŠURAL (203 Česká republika), Jiří BULÍN (203 Česká republika) a Jaroslav STRAKA (203 Česká republika).
Vydání Česká republika, 27TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON METALLURGY AND MATERIALS (METAL 2018), od s. 93-101, 9 s. 2018.
Nakladatel TANGER LTD, KELTICKOVA 62, SLEZSKA, OSTRAVA 710 00, CZECH REPUBLIC
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 20501 Materials engineering
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/75081431:_____/18:00001664
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-87294-84-0
UT WoS 000461832200011
Klíčová slova česky Ocel; struska; sekundární metalurgie; nekovové vměstky; mikro čistota
Klíčová slova anglicky Steel; slag; secondary metallurgy; non-metallic inclusions; micro cleanness
Štítky MIN, RIV19, SCOPUS, WOS
Změnil Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 8. 1. 2020 14:41.
Anotace
This paper deals with results of plant experiments aiming at achievement of low oxygen concentrations and high micro-cleanness during steel treatment for energetic industry on units of secondary metallurgy. Plants heats were aimed at analysis of influence of slag-making agents, wear of the lining, modification of inclusions, choice of mode of their out-stirring by the help of EMS and Ar blowing. Study of rules of formation, origin and conditions of elimination of non-metallic inclusions during steel treatment in ladle furnace ASEA-SKF was the aim of the experiments. Proper evaluation was made to determine oxygen concentration together with evaluation of micro cleanness according to DIN 50 602:1985 K4 and ISO 4967 Method A, namely on samples taken from the heel and under-head part of the forgings. Results present the oxygen concentration, number, ratio and analysis of chemical composition of non-metallic inclusions. Evaluation given in this paper presents the basic information on the achieved micro-cleanness at chosen refining technology. Results in this paper enable to point to the necessity of knowledge of the whole process of refining, which is crucial for achieving low oxygen concentrations and thus high micro-cleanness of steel.
Anotace česky
Příspěvek se zabývá výsledky rostlinných experimentů zaměřených na dosažení nízkých koncentrací kyslíku a vysoké mikročistoty při zpracování oceli pro energetický průmysl na jednotkách sekundární metalurgie. Teploty rostlin byly zaměřeny na analýzu vlivu látek vytvářejících strusku, opotřebení výstelky, modifikaci inkluzí, volbu režimu jejich míchání pomocí EMS a Ar foukání. Cílem experimentů bylo studium pravidel vzniku, původu a podmínek eliminace nekovových inkluzí při zpracování oceli v pánvové peci ASEA-SKF. Bylo provedeno řádné vyhodnocení ke stanovení koncentrace kyslíku spolu s hodnocením mikro-čistoty podle DIN 50 602: 1985 K4 a ISO 4967, metoda A, a to na vzorcích odebraných z paty a spodní části výkovků. Výsledky představují koncentraci kyslíku, počet, poměr a analýzu chemického složení nekovových inkluzí. Hodnocení uvedené v tomto článku představuje základní informace o dosažené mikro-čistotě při vybrané rafinační technologii. Výsledky v tomto článku umožňují poukázat na nutnost znalosti celého procesu rafinace, což je rozhodující pro dosažení nízkých koncentrací kyslíku, a tím i vysoké mikročištění oceli.
VytisknoutZobrazeno: 13. 8. 2022 09:15