STRUNECKÁ, Anna a Otakar STRUNECKÝ. Chronic fluoride exposure and the risk of autism spectrum disorder. International Journal of Environmental Research and Public Health. Švýcarsko: Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 2019, roč. 16, č. 18, s. 1-21. ISSN 1661-7827. doi:10.3390/ijerph16183431.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Chronic fluoride exposure and the risk of autism spectrum disorder
Název česky Chronická expozice fluoridům a riziko poruchy autistického spektra
Autoři STRUNECKÁ, Anna (203 Česká republika, garant) a Otakar STRUNECKÝ (703 Slovensko, domácí).
Vydání International Journal of Environmental Research and Public Health, Švýcarsko, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 2019, 1661-7827.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10511 Environmental sciences
Stát vydavatele Švýcarsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/75081431:_____/19:00001654
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Doi http://dx.doi.org/10.3390/ijerph16183431
UT WoS 000489178500205
Klíčová slova česky Hliník; prevalence ASD; porucha autistického spektra; expozice chronickým fluoridům; endemická fluóza; imunoexcitotoxicita; neurotoxicita; socioekonomický stav; fluoridace vodou
Klíčová slova anglicky Aluminum; ASD prevalence; Autism spectrum disorder; Chronic fluoride exposure; Endemic fluorosis; Immunoexcitotoxicity; Neurotoxicity; Socioeconomic status; Water fluoridation
Štítky PSS, RIV19, SCOPUS, WOS
Změnil Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 22. 4. 2020 15:11.
Anotace
The continuous rise of autism spectrum disorder (ASD) prevalent in the past few decades is causing an increase in public health and socioeconomic concern. A consensus suggests the involvement of both genetic and environmental factors in the ASD etiopathogenesis. Fluoride (F) is rarely recognized among the environmental risk factors of ASD, since the neurotoxic effects of F are not generally accepted. Our review aims to provide evidence of F neurotoxicity. We assess the risk of chronic F exposure in the ASD etiopathology and investigate the role of metabolic and mitochondrial dysfunction, oxidative stress and inflammation, immunoexcitotoxicity, and decreased melatonin levels. These symptoms have been observed both after chronic F exposure as well as in ASD. Moreover, we show that F in synergistic interactions with aluminum’s free metal cation (Al3+) can reinforce the pathological symptoms of ASD. This reinforcement takes place at concentrations several times lower than when acting alone. A high ASD prevalence has been reported from countries with water fluoridation as well as from endemic fluorosis areas. We suggest focusing the ASD prevention on the reduction of the F and Al3+ burdens from daily life.
Anotace česky
Neustálý nárůst poruch autistického spektra (ASD), který v posledních několika desetiletích převládal, způsobuje nárůst veřejného zdraví a socioekonomické obavy. Konsenzus naznačuje zapojení jak genetických, tak environmentálních faktorů do etiopatogeneze ASD. Fluorid (F) je zřídka rozpoznáván mezi environmentálními rizikovými faktory ASD, protože neurotoxické účinky F nejsou obecně akceptovány. Cílem naší kontroly je prokázat neurotoxicitu F. Hodnotíme riziko chronické expozice F v etiopatologii ASD a zkoumáme roli metabolické a mitochondriální dysfunkce, oxidačního stresu a zánětu, imunoexcitotoxicity a snížených hladin melatoninu. Tyto příznaky byly pozorovány jak po chronické expozici F, tak u ASD. Navíc ukazujeme, že F v synergických interakcích s kationtem volného kovu hliníku (Al3 +) může posílit patologické příznaky ASD. K tomuto zesílení dochází při koncentracích několikrát nižších, než když působí samostatně. Vysoká prevalence ASD byla hlášena ze zemí s fluoridací vody i z endemických fluorózových oblastí. Navrhujeme zaměřit prevenci ASD na snížení zátěže F a Al3 + z každodenního života.
VytisknoutZobrazeno: 17. 8. 2022 04:16