MAROUŠEK, Josef, Vojtěch STEHEL, Marek VOCHOZKA, Ladislav KOLÁŘ, Anna MAROUŠKOVÁ, Otakar STRUNECKÝ, Jiří PETERKA, Marek KOPECKÝ a Sowmya SHREEDHAR. Ferrous sludge from water clarification: Changes in waste management practices advisable. Journal of Cleaner Production. England: Elsevier Ltd, 2019, roč. 218, 01.05.2019, s. 459-464. ISSN 0959-6526. doi:10.1016/j.jclepro.2019.02.037.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Ferrous sludge from water clarification: Changes in waste management practices advisable
Název česky Železný kal z čištění vody: Doporučujeme změny v postupech nakládání s odpady
Autoři MAROUŠEK, Josef (203 Česká republika, garant, domácí), Vojtěch STEHEL (203 Česká republika, domácí), Marek VOCHOZKA (203 Česká republika, domácí), Ladislav KOLÁŘ (203 Česká republika, domácí), Anna MAROUŠKOVÁ (268 Gruzie, domácí), Otakar STRUNECKÝ (703 Slovensko, domácí), Jiří PETERKA (203 Česká republika), Marek KOPECKÝ (203 Česká republika) a Sowmya SHREEDHAR (356 Indie, domácí).
Vydání Journal of Cleaner Production, England, Elsevier Ltd, 2019, 0959-6526.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10511 Environmental sciences
Stát vydavatele Velká Británie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/75081431:_____/19:00001652
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.02.037
UT WoS 000462110400042
Klíčová slova česky Bioekonomie; Koagulační kal; Flokulace; Biologická dostupnost fosforu; Řízení procesů; Čištění vody
Klíčová slova anglicky Bioeconomy; Coagulation sludge; Flocculation; Phosphorus bioavailability; Process management; Water clarification
Štítky CHS, RIV19, SCOPUS, WOS
Změnil Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 22. 4. 2020 15:10.
Anotace
Clarification via floccules of ferric hydroxide is a globally leading technology in processing and treating surface water, and converting it into drinking water. The ferric–based coagulation sludge obtained is routinely dewatered and mixed with biowaste, assuming that the finest colloidal fractions of clay present will improve the cation–exchange capacity of the composts produced. However, in relation to the application of these types of compost, farmers repeatedly and independently of one another reported lower yields and crops suffering from phosphorus deficiency, even under proper phosphorus fertilization. A 5-year study revealed that the cation–exchange capacity tends to increase, which is beneficial over the long term. Nevertheless, the analyses performed revealed, for the first time, that this widespread practice lowers the level of mobile phosphorus, on average, by 62% and the level of extractable phosphorus by 55%. To make things worse, the quality of the extractable phosphorus declines, since the biologically available calcium, magnesium and aluminum based phosphates are gradually being replaced by ferric phosphates (originating from the ferric sludge). Given that phosphorus is the most expensive nutrient, this finding is of great environmental and economic importance, since the formation of ferric phosphates locks this most expensive nutrient into a form available neither to soil microbiota nor plants. It is recommended that new ways of using ferric–based coagulation sludge be developed.
Anotace česky
Čištění pomocí vločkování hydroxidu železitého je celosvětově vedoucí technologií při zpracování a úpravě povrchové vody a její přeměně na pitnou vodu . Získaný koagulační kal na bázi železa je rutinně odvodňován a smíchán s biologickým odpadem za předpokladu, že nejlepší koloidní frakce jílu zlepší kationtově výměnnou kapacitu produkovaných kompostů. Nicméně, v souvislosti s aplikací těchto typů kompostu zemědělci opakovaně a nezávisle na sobě uváděli nižší výnosy a plodiny trpící nedostatkem fosforu, a to i při řádném hnojení fosforem. Pětiletá studie odhalila, že kapacita výměny kationtů má tendenci se zvyšovat, což je dlouhodobě prospěšné. Provedené analýzy nicméně poprvé odhalily, že tato rozšířená praxe snižuje hladinu mobilního fosforu v průměru o 62% a hladinu extrahovatelného fosforu o 55%. Co se ještě zhoršuje, kvalita extrahovatelného fosforu klesá, protože biologicky dostupné fosforečnany na bázi vápníku, hořčíku a hliníku se postupně nahrazují fosforečnany železité (pocházející z železitého kalu).). Vzhledem k tomu, že fosfor je nejdražší živinou, má toto zjištění velký environmentální a ekonomický význam, protože tvorba fosforečnanů železitých blokuje tuto nejdražší živinu do formy dostupné ani pro půdní mikrobiotu, ani pro rostliny. Doporučuje se vyvinout nové způsoby použití koagulačního kalu na bázi železa
VytisknoutZobrazeno: 8. 6. 2023 14:57