STEHEL, Vojtěch, Radimír NOVOTNÝ a Aleš KAŇKOVSKÝ. Analysis of Building Sector Performance. In Yilmaz I.,Marschalko M.,Drusa M.,Dabija A.M.,Toksoz D.,Niemiec D. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 5. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2019. s. 1-9. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/603/5/052080.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Analysis of Building Sector Performance
Název česky Analýza výkonnosti stavebního sektoru
Autoři STEHEL, Vojtěch (203 Česká republika, garant, domácí), Radimír NOVOTNÝ (203 Česká republika, domácí) a Aleš KAŇKOVSKÝ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 5. vyd. Spojené království, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, od s. 1-9, 9 s. 2019.
Nakladatel Institute of Physics Publishing
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 20501 Materials engineering
Stát vydavatele Velká Británie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/75081431:_____/19:00001616
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISSN 1757-8981
Doi http://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/603/5/052080
Klíčová slova česky Budovy; ekonomická analýza; finance; strukturální optimalizace; průzkumy; městské plánování; vedení společnosti; výkonnost společnosti; analýza příspěvků; ekonomická výkonnost; ekonomická přidaná hodnota; finanční výkazy
Klíčová slova anglicky Buildings; Economic analysis; Finance; Structural optimization; Surveys; Urban planning; Company management; Company performance; Contribution analysis; Economic performance; Economic value-added; Financial statements
Štítky FYS, RIV19, SCOPUS
Změnil Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 23. 4. 2020 10:57.
Anotace
Economic performance of a company depends on many factors. They can include factors easy to influence by the company (internal factors) or factors that are very difficult to influence (external factors). An example of an external factor is e.g. the development of the economy. Internal factors include e.g. assets structure and liabilities. Other factors which might be influenced by a company are income structure and diversification.The contribution analyses a structure of these parameters for building companies in the Czech Republic between 2012 and 2017. For the analysis, statements of the Czech Statistical Office for the companies with more than 500 employees were used. The statistical survey was conducted 4 times a year; obligatory participation of the companies in the survey resulted from the obligations related to the legislation in force. Company performance assessment is based on the Economic Value Added (EVA) considering not only the performance as such (profit) but also the risk that the company or owner takes in the market. For the analysis, especially financial analysis tools are used, when financial statements of building companies in the given economy are analysed. Furthermore, statistical methods for assessing categories of companies are used with the aim to describe clearly the significant differences between the individual categories. In total, 4 categories were determined (ranging from the best-performing companies to the companies where a collapse is very likely). The objective of the analysis is to identify an optimal structure of a building company (machines, inventory, or material), a method of its financing, and a suitable diversification of income sources from the perspective of financial statement. The results show that significant differences in these structures can be identified and that the individual structures have a great impact on the overall company performance. In practice, the results of the analysis create a benchmark for building company management in the given economy. The analyses took into account seasonality typical for the given sector.
Anotace česky
Ekonomická výkonnost společnosti závisí na mnoha faktorech. Mohou zahrnovat faktory snadno ovlivnitelné společností (interní faktory) nebo faktory, které jsou velmi obtížně ovlivnitelné (vnější faktory). Příkladem vnějšího faktoru je např. Vývoj ekonomiky. Interní faktory zahrnují např. Strukturu aktiv a závazky. Dalšími faktory, které by mohly být společností ovlivněny, jsou struktura příjmů a diverzifikace. Příspěvek analyzuje strukturu těchto parametrů u stavebních společností v České republice v letech 2012 až 2017. Pro analýzu jsou výkazy Českého statistického úřadu za společnosti s více bylo použito více než 500 zaměstnanců. Statistické zjišťování bylo provedeno 4krát ročně; povinná účast společností na průzkumu vyplynula z povinností souvisejících s platnou legislativou. Hodnocení výkonnosti společnosti je založeno na ekonomické přidané hodnotě (EVA), přičemž se bere v úvahu nejen výkon jako takový (zisk), ale také riziko, které společnost nebo vlastník na trh přebírá. Pro analýzu se používají zejména nástroje finanční analýzy, když jsou analyzovány finanční výkazy stavebních společností v dané ekonomice. Dále se používají statistické metody pro hodnocení kategorií společností s cílem jasně popsat významné rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi. Celkem byly stanoveny 4 kategorie (od nejvýkonnějších společností po společnosti, u nichž je kolaps velmi pravděpodobný). Cílem analýzy je identifikovat optimální strukturu stavební společnosti (stroje, zásoby nebo materiál), způsob jejího financování, a vhodnou diverzifikaci zdrojů příjmů z pohledu účetní závěrky. Výsledky ukazují, že lze identifikovat významné rozdíly v těchto strukturách a že jednotlivé struktury mají velký dopad na celkovou výkonnost společnosti. Výsledky analýzy vytvářejí v praxi měřítko pro řízení společnosti v dané ekonomice. Analýzy zohlednily sezónnost typickou pro daný sektor.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
03_STEHEL_Analysis_of_Building_Sector_Performance.pdf   Verze souboru Palokha, A. 11. 11. 2019

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Ing. Anna Palokha, učo 18083
  • osoba Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD., učo 5309
  • osoba prof. Ing. Radimír Novotný, DrSc., učo 6175
  • osoba Ing. Aleš Kaňkovský, učo 9819
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 28. 1. 2021 02:26