Informační systém VŠTE
PÍCHOVÁ, Romana. VYUŽÍVANÉ TECHNIKY A ANALÝZY PŘI ZPRACOVÁNÍ MANAŽERSKÉHO AUDITU. Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, roč. 14, č. 1, s. 94-106. ISSN 2464-7217.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název VYUŽÍVANÉ TECHNIKY A ANALÝZY PŘI ZPRACOVÁNÍ MANAŽERSKÉHO AUDITU
Název anglicky TECHNIQUES AND ANALYSIS USED IN THE MANAGEMENT OF THE MANAGEMENT AUDIT
Autoři PÍCHOVÁ, Romana.
Vydání Auspicia, České Budějovice, Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, 2464-7217.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky manažerský audit; auditní techniky; model 7S; IFE Matice
Klíčová slova anglicky management audit; audit techniques; 7S model; IFE Matrix
Štítky ERIH, PEK_1
Změnil Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 17. 4. 2018 13:26.
Anotace
Tento příspěvek je věnován problematice manažerského auditu, konkrétně zhodnocení metod, technik a analýz, kterých je při zpracování a vyhodnocení manažerského auditu využíváno. Cílem příspěvku je určit a vyhodnotit, jaké konkrétní auditorské techniky a metody je vhodné při získávání informací využívat a jaké analýzy lze využívat pro zpracování a vyhodnocení manažerského auditu. Dalším cílem příspěvku je návrh modifikace a aplikace modelu navrženého společností McKinsey známého pod názvem „model 7S“ s „Internal Factor Evaluation Matrix“ - „matice hodnocení interních faktorů“, dále jen „IFE matice“ jakožto nejčastěji užívaných nástrojů zhodnocení současného stavu řízení podniku manažery, což je hlavním cílem manažerského auditu. Pro zpracování aplikační části tohoto příspěvku bylo využito osobního a písemného strukturovaného dotazování s odborníky v oblasti auditingu, se specifickým zaměřením na problematiku manažerského auditu. Dále bylo využito informací od manažerů, kteří pro své podniky manažerský audit zpracovávají sami. Cílem dotazování bylo získat komplexní informace o možnosti využívání manažerského auditu jako nástroje řízení malých a středních podniků na území České republiky
Anotace anglicky
This paper is focused on management audit, namely assessment of methods, techniques and analyses which are used in processing and evaluation of management audit. This paper aims to identify and evaluate which specific audit techniques and methods are useful in acquiring information and what analyses can be used for processing and evaluation of management audit. An additional objective of the paper is to propose a modification and application of the model elaborated by McKinsey known as the "7S model" with "IFE Matrix" as the most frequently used tools to assess the current state of business management by executives, which is the main objective of management audit. Elaborating the empirical part of this paper, there were used personal and written structured interviews with experts in the field of auditing, with a specific focus on issues of management audit. There was also used information from managers in companies, performing the management audit process themselves. The aim of the survey was to obtain comprehensive information on the possibility of using management audit as a management tool for small and medium-sized enterprises in the Czech Republic.
Zobrazeno: 25. 1. 2022 01:03