HLAVÁČOVÁ, Irena and Vladan GERYK. Abrasives for water-jet cutting of high-strength and thick hard materials. International journal of advanced manufacturing technology. London: Springer, 2017, vol. 90, issue 5-8, p. 1217-1223. ISSN 0268-3768.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Abrasives for water-jet cutting of high-strength and thick hard materials
Name in Czech Brusné materiály pro řezání vysokopevnostních a tlustých tvrdých materiálů vodním paprskem
Authors HLAVÁČOVÁ, Irena (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Vladan GERYK (203 Czech Republic).
Edition International journal of advanced manufacturing technology, London, Springer, 2017, 0268-3768.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 20100 2.1 Civil engineering
Country of publisher United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/17:00001079
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) Abrazivní řezání vodním paprskem; Těžko řezatelné materiály; Vysoko-pevnostní beton; Uhlíková ocel , Deklinační úhel.
Keywords in English Abrasive water jet cutting ; Hard-to-cut materials; High-strength concrete ; Carbon steel; Declination angle.
Tags EDS, IF, RIV17, WOS
Changed by Changed by: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Changed: 17/4/2018 10:55.
Abstract
The paper discusses abrasive water-jet cutting of hard-to-cut materials represented by high carbon steel DIN norm No.1.2436 (CSN EN 19437) plate 61–mm-thick and high-strength concrete cube sized 150 mm. Four relatively hard minerals with different densities not commonly used in water-jet technology were tested and their cutting results compared to those of three types of almandine garnets: Ukraine, Australian, and sorted Australian. Cutting efficiency was evaluated utilizing declination angle. Dependence of cutting efficiency on abrasive density and hardness was investigated. High density of abrasive appeared to be disadvantageous in our experiment. Cutting efficiency dependence on hardness exhibited nearly linear course, the increase was much more significant for concrete than for steel. Evaluation of experimental results led to the conclusion that cutting mechanism in case of very thick samples is different from common abrasive waterjet cutting. The limit declination angle for thick samples is significantly smaller, it was found to be approximately 22°. This result represents entirely new finding. The most promising finding from the economical point of view appears to be behavior of corundum, when cutting concrete. Our experimental results promise 20 % increase in cutting speed for brittle materials.
Abstract (in Czech)
Práce popisuje abrazivní řezání vodním paprskem obtížně řezatelných materiálů představovaných deskou z vysokouhlíkové oceli DIN norma č.1.2436 (ČSN EN 19437) o tloušťce 61 mm a betonovou kostkou o vysoké pevnosti s délkou hrany 150 mm. Čtyři poměrně tvrdé minerály s různou hustotou, které se běžně u technologie vodního paprsku nepoužívají, byly testovány a výsledky jejich řezání porovnány se třemi typy almandinu: ukrajinským, australským a tříděným australským. Účinnost řezání byla vyhodnocena pomocí deklinačního úhlu. Byla ukázána závislost účinnosti řezání na hustotě a tvrdosti abraziva. Vysoká hustota brusiva se v našem experimentu projevila jako nevýhodná. Účinnost řezání v závislosti na tvrdosti vykazovala téměř lineární průběh, nárůst byl mnohem významnjší pro beton než pro ocel. Hodnocení experimentálních výsledků vedlo k závěru, že mechanismus řezání v případě velmi tlustých vzorků se liší od běžného řezání vodním paprskem. Mezní deklinační úhel pro hrubé vzorky je výrazně menší, bylo zjištěno, že dosahuje přibližně 22°. Tento výsledek představuje zcela nové zjištění. Nejslibnější z ekonomického pohledu se zdá být chování korundu při řezání betonu. Naše experimentální výsledky slibují 20% nárůst řezné rychlosti pro křehké materiály.
PrintDisplayed: 14/8/2022 12:18