HLAVÁČOVÁ, Irena and Adam VONDRA. Future in Marine Fire-Fighting: High Pressure Water Mist Extinguisher with Abrasive Water Jet Cutting. Nase More, Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, vol. 63, No 3, p. 102-107. ISSN 0469-6255.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Future in Marine Fire-Fighting: High Pressure Water Mist Extinguisher with Abrasive Water Jet Cutting
Name in Czech Budoucnost likvidace námořních požárů: vysokotlaké hasicí zařízení s hašením mlhou a s abrazivním řezáním
Authors HLAVÁČOVÁ, Irena (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Adam VONDRA (203 Czech Republic).
Edition Nase More, Dubrovnik, University of Dubrovnik, 2016, 0469-6255.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 20000 2. Engineering and Technology
Country of publisher Croatia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/16:00000736
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) Fire fighting; Cold cut system Cobra; Reaction forces; Hand-held applications
Keywords in English hašení požárů; cold-cut systém COBRA; reakční síly; ruční nástroje hašení
Tags KPV1, RIV16, SCOPUS
Changed by Changed by: Hana Dlouhá, učo 19800. Changed: 6/9/2016 10:14.
Abstract
This paper is dealing with the problem of extinguishing fire on ships and off-shore equipment characterized by high degree of danger caused by presence of explosive or life threatening substances. Special device Cold Cut System Cobra combining cutting possibility and production of water mist is presented. Its advantages and application possibilities are discussed. This fire extinguisher has been widely used for more than one decade but based on a literature search we suppose that its potential is not fully exploited in marine applications. In cooperation with fire-fighting rescue station in Silesian Ostrava laboratory measurement of reaction forces of Cobra slurry jet was realized at the Technical University of Ostrava. It was discovered that measured force was about 120 – 150 N therefore it represented approximately one third of the theoretical maximum value. The measured force appeared to change not only with the type of material but also with the thickness of the layer being cut, but the change was not significant from the point of view of handling the lance during intervention. Our research may deepen firefighter’s knowledge of the tool they are working with and therefore improve safety of their work.
Abstract (in Czech)
Článek se zabývá otázkou hašení požárů na lodích a námořních zařízeních, pro něž je charakteristický vysoký stupeň ohrožení způsobený přítomností výbušných nebo život ohrožujících látek. V článku je prezentováno speciální zařízení Cold Cut System Cobra, které kombinuje možnost řezání s tvorbou vodní mlhy, jsou diskutovány jeho výhody a možnosti použití. Toto hasicí zařízení je široce používáno již více než jedno desetiletí, ale na základě literární rešerše se domníváme, že jeho potenciál není plně využit v námořních aplikacích. Ve spolupráci s požární záchrannou stanice ve Slezské Ostravě bylo realizováno na Technické univerzitě v Ostravě laboratorní měření reakčních sil Cobra paprsku. Bylo zjištěno, že naměřená síla byla asi 120 až 150 N, představovala tedy přibližně jednu třetinu teoretické maximální hodnoty. Bylo zjištěno, že měřená síla se mění nejen podle druhu materiálu, ale také s tloušťkou řezané vrstvy, ale změna nebyla významný z hlediska manipulace s proudnicí při zásahu. Náš výzkum může prohloubit znalosti hasičů o nástroji, s nímž pracují, a tudíž zvýšit bezpečnost jejich práce.
PrintDisplayed: 21/10/2020 08:51