PETRÁŠKOVÁ, Blanka, Dana SMETANOVÁ and Jana VYSOKÁ. Výuka cad systémů dle názorů vysokoškolských studentů (Teaching of cad systems according to the views of university students). Logos polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2015, roč. 6, No 4, p. 15-25. ISSN 1804-3682.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Výuka cad systémů dle názorů vysokoškolských studentů
Name (in English) Teaching of cad systems according to the views of university students
Authors PETRÁŠKOVÁ, Blanka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Dana SMETANOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jana VYSOKÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Logos polytechnikos, Jihlava, Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2015, 1804-3682.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/15:00000561
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) CAD systémy; dotazník
Keywords in English CAD systems; questionnaire
Tags KPV2, RIV15
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 18/1/2016 11:57.
Abstract
"Příspěvek popisuje výsledky výzkumu, ve kterém byly pomocí dotazníku zjišťovány hodnotící názory vysokoškolských studentů na výuku předmětu CAD systémy. Dotazníkové šetření proběhlo na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích a bylo orientováno na skupinu studentů bakalářských oborů Konstrukce staveb a Stavební management. Průzkum byl zaměřen na zjištění přístupu studentů k výuce různých grafických programů používaných při tvorbě stavebních výkresů. Cílem výzkumu bylo zmapovat názory studentů na výuku předmětu CAD systémy a jejich znalosti grafických programů probíraných na střední škole. Dále výzkum směřoval k analýze toho, jak studenti hodnotí současný způsob výuky na vysoké škole a své individuální dříve nabyté či nově získané znalosti. Současně jsme zkoumali, jak jsou studenti ochotni se dále v této oblasti zdokonalovat a který software upřednostňují pro svou práci. Zjištění těchto faktů může být důležité pro zkvalitnění a zefektivnění výuky a také pro případnou obměnu softwaru v počítačových učebnách."
Abstract (in English)
"The paper describes results of a research in which students shared their opinion on the CAD systems lecture. The questionnaire survey was conducted at the Institute of Technology and Business in České Budějovice. The survey was designed to describe students' approach to learning various graphics programs used in the process of designing buildings and was focused on a group of students of bachelor programs Buildings construction and Buildings management. The survey focused on determining the approach of students to learning various graphics programs used in the process of creating construction drawings. The aim of the research was to explore the opinions of students on the course CAD systems and their knowledge of graphics programs discussed in high school. The research is directed to analyze how students evaluate the current method of teaching at the university, their individual skills, whether they are willing to continue and improve in this area and which software is good for their work. The findings of these facts may be important for improving the quality and efficiency of education and also for possible replacement of the software in computer laboratories."
PrintDisplayed: 29/11/2022 14:49