DOBIÁŠ, Václav. Digitální gramotnost Romů končících základní školu (Digital literacy of roma children finishing elementary school). In InteRRa 24 : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ústav pedagogických věd, UTB ve Zlíně, KÚ Jk, ČPS, 2014. p. 158-166. ISBN 978-80-7394-471-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Digitální gramotnost Romů končících základní školu
Name (in English) Digital literacy of roma children finishing elementary school
Authors DOBIÁŠ, Václav.
Edition 1. vyd. České Budějovice, InteRRa 24 : sborník příspěvků, p. 158-166, 9 pp. 2014.
Publisher Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ústav pedagogických věd, UTB ve Zlíně, KÚ Jk, ČPS
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Documentation, librarianship, work with information
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-7394-471-1
Keywords (in Czech) digitální rozdělení; digitální gramotnost; romská menšina; internet
Keywords in English digital divide; digital literacy; Roma community; internet
Tags KPV3
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 23/2/2015 11:02.
Abstract
"Příspěvek porovnává digitální gramotnost Romů končících základní školu a jejich vrstevníků z majoritní společnosti. Konkrétně se věnuje možnostem přístupu k digitální technice, četnostem jejího využívání, také jak je digitální technika využívána ve volném čase, schopnostem práce na internetu a obecným schopnostem ovládání počítače. Příspěvek staví na prvních výsledcích kvalitativního výzkumu realizovaného pomocí výzkumné metody zakotvené teorie. Hlavní zjištění: Pomalejší nástup nových trendů digitálních technologií u Romské komunity a nižší schopnost práce s internetem."
Abstract (in English)
"The paper compares the digital literacy of Roma ending elementary school and their colleague from the major society. Specifically, it deals with the possibilities of access to digital technology, the frequency of its use, how they use digital technology in their free time, the ability to work on the Internet and computer use capabilities. The paper builds on the first results of qualitative research realized using the grounded theory research design. The main findings are: Slower diffusion of new trends in digital technologies in Roma communities and smaller ability to work with the Internet."
PrintDisplayed: 27/11/2022 07:16