ŠÍMA, František. Profil absolventa VŠ z hlediska jeho uplatnění na trhu práce (Profile of a University Graduate from the Point of View of his Employability at the Labour Market). In Výstupy z učení : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014, p. 150-158. ISBN 978-80-7468-063-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Profil absolventa VŠ z hlediska jeho uplatnění na trhu práce
Name (in English) Profile of a University Graduate from the Point of View of his Employability at the Labour Market
Authors ŠÍMA, František.
Edition 1. vyd. České Budějovice, Výstupy z učení : sborník příspěvků, p. 150-158, 9 pp. 2014.
Publisher Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-7468-063-2
Keywords (in Czech) : profil absolventa; praxe v oboru; požadavky zaměstnavatelů; další vzdělávání absolventů; trh práce
Keywords in English profile of a graduate; praxis in a concrete field; requirements of employers; further education of graduates; labour market
Tags KPV2, PST
Links CZ.1.07/2.2.00/28.0115, plan (intention).
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 3/3/2014 11:20.
Abstract
Článek pojednává o vytváření profilu absolventa vysoké školy se zaměřením na VŠTE v Čes-kých Budějovicích. Analyzuje jednotlivé studijní obory na škole a jejich perspektivy do bu-doucna. Srovnává tyto perspektivy s potřebami praxe, které po absolventech požadují zaměst-navatelé. Kromě požadavků zaměstnavatelů na absolventy vysokých škol jsou zde také uve-deny nedostatky, které tito absolventi mají. Nedostatky jsou odstraňovány jednak zaučováním uchazečů o zaměstnání a také dalším studiem a rekvalifikacemi, které pro ně kromě vysokých škol organizují speciální organizace. Je zde též uvedena spojitost profilu absolventa s jeho kariérním růstem a finančním ohodnocením. V závěru jsou uvedena doporučení, která vyplý-vají z porovnání profilu absolventa a požadavků zaměstnavatelů. Tato doporučení by měla zlepšit vyhlídky absolventů na trhu práce.
Abstract (in English)
The article deals with a creation of the profile of a graduate of the Institute of Technology and Business (VŠTE) in České Budějovice. It analyses the study programmes of the Institute and their future perspectives. It compares these perspectives with the needs of praxis (i. e. with the requirements of employers towards graduates). Besides the requirements of the employers towards the graduates, the deficiencies of graduates are mentioned as well. The deficiencies are eliminated by initial training of job applicants, further education and retraining organised not only by universities but also by special organisations. The interconnection of the student’s profile and his career and earnings is mentioned, too. At the end, the recommendations are listed – they come from the comparison of the graduate’s profile and the employers’ require-ments. These recommendations should increase the chances of graduates to be more employ-able.
PrintDisplayed: 24/7/2024 05:29