Cíle studijního programu

Studijní program Znalectví navazuje na profesně zaměřený tříletý bakalářský studijní program Ekonomika

a management, který byl akreditován v roce 2006 a následně prošel dvojí reakreditací (v roce 2010, 2016) a na profesně zaměřený tříletý bakalářský studijní program Podniková ekonomika

(akreditován v roce 2019, akreditace udělena na 10 let).

V rámci profesně zaměřeného bakalářského studijního programu si studenti osvojili odbornou kvalifikaci pro výkon primárních a vybraných sekundárních podnikových funkcí a procesů. Tato koncepce se stala výchozí základnou pro zpracování studijních plánů navazujícího magisterského programu Znalectví se specializací Oceňování podniku. Absolvent bakalářského programu rozumí podstatě (smyslu) existence podniku, jeho struktuře a fungování. Chápe jako základní cíl podniku růst hodnoty pro vlastníky. V navazujícím magisterském stupni student své znalosti a dovednosti podnikového hospodáře prohloubí. Svou pozornost zaměří na pochopení hodnoty a stanovení ceny podniku. Bude rozumět subjektivnímu postoji jednotlivých stakeholderů podniku k jeho hodnotě. Bude zároveň znát způsob, jak hodnotu kvantifikovat a objektivizovat pro ocenění podniku. Bude umět aplikovat výnosové, majetkové, komparační a další metody ocenění podniku. Získané znalosti a dovednosti umožní absolventu navazujícího magisterského programu vytvořit bezvadný znalecký posudek (podle Zákona č. 254/2019 Sb., Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a ústavech), odhad ceny závodu (dle Živnostenského zákona) a řídit vrcholový cíl podniku – růst hodnoty pro vlastníky.

Studijní plány

Přijímací řízení
II. kolo: Přijímací řízení pro pro navazující magisterské studium pro akademický rok 2023/2024
Termín podání do půlnoci 30. 6. 2023

 • Informace o přijímacím běhu

  Vysoká Škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (dále jen „VŠTE“) vyhlašuje v akademickém roce 2023/2024 II.kolo přijímacího řízení pro tyto magisterské studijní programy:

   • Logistika, forma studia: prezenční, délka studia 2 roky, typ studia magisterské
   • Logistika, forma studia: kombinovaná, délka studia 2 roky, typ studia magisterské
   • Podniková ekonomika , forma studia: prezenční, délka studia 2 roky, typ studia magisterské
   • Podniková ekonomika , forma studia: kombinovaná, délka studia 2 roky, typ studia magisterské
   • Pozemní stavby , forma studia: prezenční, délka studia 2 roky, typ studia magisterské
   • Strojírenství , forma studia: prezenční, délka studia 2 roky, typ studia magisterské
   • Znalectví , forma studia: prezenční, délka studia 2 roky, typ studia magisterské
  • PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO STUDIJNÍHO PROGRAMU

  • Podání řádně vyplněné elektronické přihlášky v termínu od 1.5.2023 do 30.6.2023, přičemž elektronická přihláška je kompletní teprve po nahrání všech požadovaných dokumentů a uhrazení administrativního poplatku.
  • Účast na přijímací zkoušce dle stanoveného termínu podle čl. 7 a její úspěšné splnění dle čl. 5 nebo splnění podmínek dle čl. 6 tohoto opatření.
  • Doložení úředně ověřené kopie mezinárodně uznávaného certifikátu z anglického jazyka odpovídající nejméně deskriptoru SERR B1, a to nejpozději při zápisu do studia na VŠTE.
  • Doložení úředně ověřené kopie diplomu z minimálně tříletého bakalářského studijního programu a to nejpozději při zápisu do studia na VŠTE.
  • Uhrazení administrativního poplatku ve výši 870,- Kč nejpozději do 30.6.2023.

   POPLATEK LZE UHRADIT:

  • a) složenkou (typu „A“),
  • b) převodním příkazem (UniCredit Bank, č. účtu: 2111190117/2700, jako variabilní symbol se uvádí tři šestky a číslo přihlášky uchazeče, např. 66672642).

   TERMÍNY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY:

  • Termín přijímací zkoušky pro program Logistika je stanoven na 18. 7. 2023 od 10:30 hodin.
  • Termín přijímací zkoušky pro program Podniková ekonomika je stanoven na 18. 7. 2023 od 9:00 hodin. .
  • Termín přijímací zkoušky pro program Znalectví je stanoven na 18. 7. 2023 od 9:00 hodin. Termín druhého kola přijímací zkoušky pro program Znalectví je stanoven na 19. - 20. 7. 2023 od 9:00 hodin..
  • Termín přijímací zkoušky pro program Pozemní stavby je stanoven na 18. 7. 2023 od 9:00 hodin.
  • Termín přijímací zkoušky pro program Strojírenství je stanoven na 18. 7. 2023 od 13:00 hodin. .
  • Na konkrétní termín bude uchazeč pozván prostřednictvím e-přihlášky. VŠTE si vyhrazuje právo určit další termíny přijímací zkoušky v závislosti na počtu uchazečů.

Studium

 • Cíle

  Studijní program Znalectví navazuje na profesně zaměřený tříletý bakalářský studijní program Ekonomika

  a management, který byl akreditován v roce 2006 a následně prošel dvojí reakreditací (v roce 2010, 2016) a na profesně zaměřený tříletý bakalářský studijní program Podniková ekonomika

  (akreditován v roce 2019, akreditace udělena na 10 let).

  V rámci profesně zaměřeného bakalářského studijního programu si studenti osvojili odbornou kvalifikaci pro výkon primárních a vybraných sekundárních podnikových funkcí a procesů. Tato koncepce se stala výchozí základnou pro zpracování studijních plánů navazujícího magisterského programu Znalectví se specializací Oceňování podniku. Absolvent bakalářského programu rozumí podstatě (smyslu) existence podniku, jeho struktuře a fungování. Chápe jako základní cíl podniku růst hodnoty pro vlastníky. V navazujícím magisterském stupni student své znalosti a dovednosti podnikového hospodáře prohloubí. Svou pozornost zaměří na pochopení hodnoty a stanovení ceny podniku. Bude rozumět subjektivnímu postoji jednotlivých stakeholderů podniku k jeho hodnotě. Bude zároveň znát způsob, jak hodnotu kvantifikovat a objektivizovat pro ocenění podniku. Bude umět aplikovat výnosové, majetkové, komparační a další metody ocenění podniku. Získané znalosti a dovednosti umožní absolventu navazujícího magisterského programu vytvořit bezvadný znalecký posudek (podle Zákona č. 254/2019 Sb., Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a ústavech), odhad ceny závodu (dle Živnostenského zákona) a řídit vrcholový cíl podniku – růst hodnoty pro vlastníky.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • - chápe znalectví v celospolečenském kontextu  - rozumí legislativě znalecké činnosti  - rozumí procesu tvorby znaleckého posudku - rozumí ekonomickým aspektům znalecké činnosti - rozumí pokročilým aspektům finančního řízení podniku
  • - připraví formálně správný znalecký posudek (dle Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a ústavech) - jedná se zainteresovanými osobami (klienty, svědky, soudy, orgány státní správy atd.).
  • - aplikuje pokročilé vědecké metody při sběru dat pro tvorbu znaleckého posudku  - aplikuje pokročilé vědecké metody při zpracování dat při přípravě znaleckého posudku
  • - obhájí znalecký posudek u soudu, před orgánem státní správy, klientem atd. - chápe etický rozměr a společenskou odpovědnost znalce
  • - při aplikaci vědeckých metod využívá adekvátní matematický aparát - zpracuje statistické analýzy - při zpracování znaleckého posudku využívá výpočetní techniku
  • - rozumí ekonomickým aspektům fungování podniku  - rozumí rozhodovacím procesům v podniku
  • - ocení podnik - ocení nemovitosti - ocení věcná břemena - ocení movitý majetek
  • - ocení pěstitelské celky - ocení zvířata - ocení nehmotný majetek - ocení finanční majetek - ocení investice - ocení oběžný majetek podniku - ocení závazky
 • Uplatnění absolventa

  Díky nabytým znalostem a dovednostem bude absolvent navazujícího magisterského studijního programu Znalectví vykonávat následující profese:

  - soudní znalec (po splnění podmínek dle Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a ústavech),

  - asistent soudního znalce,

  - konzultant,

  - poradce,

  - finanční manažer,

  - ekonom – analytik,

  - odhadce

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Zásady pro tvorbu studijního plánu magisterského studijního programu Znalectví plně respektují Doporučené postupy pro přípravu studijních programů vydaných a schválených Radou Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství dne 16. 2. 2017 a jsou ukotveny ve vnitřních předpisech školy („Pravidla systému zajišťování kvality“ a navazují na opatření rektora). Studijní plán je projednáván a v konečné podobě schvalován Radou pro vnitřní hodnocení kvality.

  Magisterský studijní program Znalectví je koncipován jako profesně zaměřený. Program je zastoupen povinnými, povinně volitelnými a volitelnými předměty. Profesně orientovaný magisterský studijní program předpokládá zapojení odborníků z praxe na úrovni vybraných přednášek předmětů profilujícího základu. Při tvorbě studijních plánů jsou samozřejmě zohledněny předměty profilujícího základu (PZ) a teoretické předměty profilujícího základu (ZT).

 • Praxe

  Profesně orientovaný studijní program má v rámci svého studijního programu zařazenu semestrální praxi.

  Z důvodu profesně orientovaného studijního programu představuje předmět Praxe nedílnou součást studia, kdy studenti jsou na absolvování praxe průběžně připravováni, a to zejména v profilujících předmětech. Odborná praxe je dle studijního plánu povinný předmět a podléhá podmínkám Studijního a zkušebního řádu. Pro splnění praxe je vyčleněn poslední semestr studia. Účelem dlouhodobé praxe je zejména získání a osvojení si praktických dovedností nezbytných pro výkon budoucího povolání. Za jednotlivé problematiky odborné praxe jsou stanoveny výstupy z učení, jejichž osvojení si studentem bude ze strany školy ověřováno a v případě potřeby zajištěno jejich následné doplnění.

  Délka odborné praxe je stanovena v souladu se studijním plánem, respektujícího požadavky na profesně zaměřený studijní program, na 260 hodin. Student může mít po dohodě se školitelem nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu, ta ovšem nesmí přesáhnout 40 hod. za kalendářní týden. Praxe je zaměřena na získání vymezeného rozsahu praktických dovedností, spojených se studiem předmětů profilujícího základu a odborných předmětů specializace. Tyto dovednosti přitom nemohou být získány mimo reálné podnikové prostředí. Praxe slouží zároveň ke sběru dat a informací v rámci diplomové práce studentů, jejíž zaměření bude konzultováno se znalci, nebo manažery příslušného podniku.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Diplomová práce bude zadávána vždy konkrétním příkladem z praxe. Bude se jednat o zpracování konkrétního znaleckého úkolu. Student bude zpracovávat rozsahem i obsahem jednodušší znalecký posudek v průběhu předmětu Projekt. Tím si osvojí jednak proces přípravy znaleckého posudku a jednak metodiku. Zároveň bude student schopen aplikovat formální požadavky na znalecký posudek. Kvalifikační práci v podobě věcně složitého znaleckého posudku začne student zpracovávat již v průběhu předmětu Praxe.

 • Návaznost na další studijní programy

  Studijní program Znalectví a připravuje studenty ve vztahu k definovanému profilu absolventa především pro potřeby trhu.

Základní údaje

Zkratka
N_ZN
Typ
magisterský navazující
Profil
profesní
Titul
Ing.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

10
počet aktivních studentů
14
počet závěrečných prací