Cíle studijního programu

Studijní program Pozemní stavby je možné charakterizovat jako průřezové architektonicko-konstrukční vzdělání v oblasti navrhování, výstavby a exploatace budov. Obsah studia formuje širší odborný profil charakteru interdisciplinárního studia definovaného komplexními potřebami společenské praxe v technické oblasti spojené s architektonickým a konstrukčním návrhem environmentálně vhodných a energeticky efektivních budov. Pozornost je věnována progresivním materiálům a technologiím, tedy oblastem, které v současné stavební praxi představují velice významnou a neustále se dynamicky rozvíjející problematiku. Příslušná profilace vychází z konkrétních požadavků praxe, čímž je vytvořen předpoklad dobré uplatnitelnosti absolventů programu na trhu práce, a to ve střednědobém i dlouhodobém horizontu.

Studenti jsou systematicky vedeni k osvojení vědomostí, dovedností a kompetencí spojených s výkonem širokého souboru činností a aktivit v oblasti pozemních staveb. Studium je komplexně profesně pojaté, vedle nezbytné míry teoretických a odborných vědomostí, znalostí vedených k získání praktických dovedností, návyků a kompetencí, na jejichž utváření má vysoký podíl zapojení odborníků z praxe, a především dlouhodobá řízená odborná praxe jako povinná součást studia. Šíře i hloubka studia je podřízena konečnému cíli – výchově teoreticky zdatných odborníků s potřebným rozhledem a dobrou orientací v podnikatelské sféře.

Výše uvedenému cíli odpovídá skladba studijního plánu i samotná náplň jednotlivých modulů. Účelně se zde kloubí fundamentální teoretické exaktní předměty, předměty zastupující nosné oblasti programu a doplňující prakticky orientované kurzy. Absolvování programu Pozemní stavby je dobrým předpokladem pro okamžitý nástup do stavební praxe a plnohodnotné zapojení do aktivit organizace bez nutnosti dalšího času pro adaptaci.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studijní program Pozemní stavby je možné charakterizovat jako průřezové architektonicko-konstrukční vzdělání v oblasti navrhování, výstavby a exploatace budov. Obsah studia formuje širší odborný profil charakteru interdisciplinárního studia definovaného komplexními potřebami společenské praxe v technické oblasti spojené s architektonickým a konstrukčním návrhem environmentálně vhodných a energeticky efektivních budov. Pozornost je věnována progresivním materiálům a technologiím, tedy oblastem, které v současné stavební praxi představují velice významnou a neustále se dynamicky rozvíjející problematiku. Příslušná profilace vychází z konkrétních požadavků praxe, čímž je vytvořen předpoklad dobré uplatnitelnosti absolventů programu na trhu práce, a to ve střednědobém i dlouhodobém horizontu.

  Studenti jsou systematicky vedeni k osvojení vědomostí, dovedností a kompetencí spojených s výkonem širokého souboru činností a aktivit v oblasti pozemních staveb. Studium je komplexně profesně pojaté, vedle nezbytné míry teoretických a odborných vědomostí, znalostí vedených k získání praktických dovedností, návyků a kompetencí, na jejichž utváření má vysoký podíl zapojení odborníků z praxe, a především dlouhodobá řízená odborná praxe jako povinná součást studia. Šíře i hloubka studia je podřízena konečnému cíli – výchově teoreticky zdatných odborníků s potřebným rozhledem a dobrou orientací v podnikatelské sféře.

  Výše uvedenému cíli odpovídá skladba studijního plánu i samotná náplň jednotlivých modulů. Účelně se zde kloubí fundamentální teoretické exaktní předměty, předměty zastupující nosné oblasti programu a doplňující prakticky orientované kurzy. Absolvování programu Pozemní stavby je dobrým předpokladem pro okamžitý nástup do stavební praxe a plnohodnotné zapojení do aktivit organizace bez nutnosti dalšího času pro adaptaci.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vzájemně propojit dílčí poznatky z jednotlivých oblastí studia do logického celku a pochopit interdisciplinární vazby a souvislosti,
  • definovat a kvantifikovat problémy,
  • aplikovat legislativu ve stavební a podnikatelské oblasti,
  • řešit nosné konstrukce při navrhování budov a optimalizovat konstrukci pomocí její analýzy,
  • vnímat a analyzovat statické řešení budov,
  • posoudit nosné prvky a nosné soustavy budov,
  • konstrukčně navrhovat budovy při respektování zásad interaktivního projektování,
 • Uplatnění absolventa

  Naplnění profilu absolventa vyžaduje provázání technických, technologických a ekonomických vědních disciplín a předmětů, které charakterizují nejenom fungování všech subjektů stavebního trhu, ale jsou předpokladem zpracování a hodnocení technicko-technologických a technicko-ekonomických charakteristik jednotlivých dílčích aktivit životního cyklu stavby.

  Absolventi studijního programu Pozemní stavby naleznou uplatnění:

  - v oblasti stavební činnosti např u velkých stavebních společností (Metrostav, a.s., Skanska a.s., Swietelsky, Best, a.s., Wienerberger, Hochtief, Edikt, atd) jako odborní referenti a manažeři středního stupně řízení zabývající se koncepcí, strategií, technikou a technologií, plánováním i realizací výstavby, dále jako obchodníci, marketingoví pracovníci, styční pracovníci s veřejnou správou či referenti realitních kanceláří;

  - v oblasti firem stavební výroby jako odborní referenti a stavbyvedoucí.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Zásady pro tvorbu studijního plánu navazujícího magisterského studijního programu Pozemní stavby plně respektují Doporučené postupy pro přípravu studijních programů vydaných a schválených Radou Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství dne 16. 2. 2017 a jsou ukotveny ve vnitřních předpisech školy („Pravidla systému zajišťování kvality“ a navazují na opatření rektora). Studijní plán je projednáván a v konečné podobě schvalován Radou pro vnitřní hodnocení kvality.

  Navazující magisterský studijní program „Pozemní stavby“ je koncipován jako profesně orientovaný program. Při tvorbě studijních plánů jsou zohledněny předměty profilujícího základu (PZ) a teoretické předměty profilujícího základu (ZT). Studijní plán je rozdělen do čtyř oblastí, které jsou uvedeny níže:

  1) První oblast je tvořena základními teoretickými předměty profilujícího základu. Mezi základní teoretické předměty profilujícího základu patří: Konstrukce staveb I, Konstrukce staveb II, Statické řešení konstrukcí, Geotechnika, zakládání a podzemní stavby. V rámci těchto předmětů studenti získají obecné vědomosti, znalosti a dovednosti pro zvládnutí navrženého programu.

  2) Druhou oblast tvoří povinné předměty profilujícího základu. Mezi tyto předměty patří: Udržitelná výstavba budov, Diagnostika nosných konstrukcí, Obnova nosných konstrukcí. V rámci těchto předmětů studenti získají odborné znalosti a dovednosti pro zvládnutí navrženého programu.

  3) Třetí oblast tvoří povinné předměty profilujícího základu: Projekt I, Projekt II, Projekt III, odborná praxe, diplomový seminář, diplomová práce. Obsah předmětů formuje širší odborný profil charakteru interdisciplinárního studia, kdy absolvent umí definovat komplexní potřeby společenské praxe v technické oblasti spojené s  konstrukčním návrhem environmentálně vhodných a energeticky efektivních budov. Absolvent umí analyzovat konstrukci jak v oblasti analytické, tak i využití výpočetní techniky pro návrh nosných konstrukcí budov.

  4) Čtvrtou oblast tvoří povinné předměty programu, které slouží pro doplnění znalostí navrženého programu: Aplikovaná matematika a fyzika, Building Information Management.

 • Praxe

  Součástí magisterského studijního programu je odborná praxe v délce trvání 240 hodin. Cílem praxe je ověřit získané teoretické znalosti v konkrétních podmínkách, zahrnutím odborné praxe do výuky jsou studenti schopni efektivněji aplikovat své získané teoretické znalosti v organizacích. V průběhu odborné praxe studenti mohou zpracovávat prakticky zaměřené diplomové práce.

  Výše uvedenému cíli odpovídá skladba studijního plánu i samotná náplň jednotlivých modulů. Účelně se zde kloubí fundamentální teoretické exaktní předměty, předměty zastupující nosné oblasti programu a doplňující prakticky orientované kurzy. Absolvování programu Pozemní stavby je dobrým předpokladem pro okamžitý nástup do stavební praxe a plnohodnotné zapojení do aktivit organizace bez nutnosti dalšího času pro adaptaci.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Další nedílnou součástí studijního plánu je zpracování diplomové práce. Zpracovat diplomovou práci je studentům umožněno v průběhu odborné praxe a dalšího navazujícího semestru. Důraz je kladen na metody vědecké práce, pravidla zpracování odborných textů a analytické přístupy k řešení praktických problémů. V rámci zpracování diplomové práce budou studenti schopni samostatně realizovat vybrané téma s využitím odborných znalostí získaných studiem s využitím odborné literatury a se získanými praktickými znalostmi.

 • Návaznost na další studijní programy

  Navazující magisterský studijní program Pozemní stavby připravuje studenty ve vztahu k definovanému profilu absolventa především pro potřeby trhu. Absolventi studijního programu „Pozemní stavby“ budou připravení úspěšně studovat doktorské studijní programy se zaměřením na stavitelství.

Základní údaje

Zkratka
NPS
Typ
magisterský navazující
Profil
profesní
Titul
Ing.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

49
počet aktivních studentů
31
počet závěrečných prací