Study plans

Admission Procedures
III.kolo: Přijímacího řízení pro navazující magisterské studium pro akademický rok 2024/2025
Submission deadline until midnight 31. 8. 2024

 • Acceptance round information

  html>

  Vysoká Škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (dále jen „VŠTE“) vyhlašuje v akademickém roce 2024/2025 III.kolo přijímacího řízení pro tyto magisterské studijní programy:

   • Logistika, forma studia: prezenční, délka studia 2 roky, typ studia magisterské
   • Logistika, forma studia: kombinovaná, délka studia 2 roky, typ studia magisterské
   • Podniková ekonomika , forma studia: prezenční, délka studia 2 roky, typ studia magisterské
   • Podniková ekonomika , forma studia: kombinovaná, délka studia 2 roky, typ studia magisterské
   • Pozemní stavby , forma studia: prezenční, délka studia 2 roky, typ studia magisterské
   • Strojírenství , forma studia: prezenční, délka studia 2 roky, typ studia magisterské
   • Znalectví , forma studia: prezenční, délka studia 2 roky, typ studia magisterské
  • PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO STUDIJNÍHO PROGRAMU

  • Podání řádně vyplněné elektronické přihlášky v termínu od 1. 7. 2024 do 31.8. 2024, přičemž elektronická přihláška je kompletní teprve po zaslání všech požadovaných dokumentů, uhrazení administrativního poplatku a potvrzení přihlášky.
  • Účast na přijímací zkoušce a její úspěšné splnění nebo splnění podmínek dle OR 21/2024.
  • Doložení úředně ověřené kopie mezinárodně uznávaného certifikátu z AJ odpovídající nejméně deskriptoru SERR B1, a to nejdéle při zápisu do studia na VŠTE. Jazykový certifikát je možné nahradit publikací indexovanou ve WoS, jíž bude uchazeč spoluautorem. Studentům/absolventům VŠTE, kteří v rámci bakalářského studia úspěšně absolvovali AJ v celkovém rozsahu studijního plánu, bude na základě žádosti vystaven jazykový certifikát. Žádost o vystavení jazykového certifikátu je spolu s informacemi dostupná na https://www.studiumprovas.cz/jazykovy-certifikat/.
  • Doložení úředně ověřené kopie diplomu z minimálně tříletého bakalářského studijního programu, a to nejpozději při zápisu do studia na VŠTE
  • Uhrazení administrativního poplatku ve výši 870,- Kč nejpozději do 31.8.2024.

   POPLATEK LZE UHRADIT:

  • a) složenkou (typu „A“),
  • b) převodním příkazem (UniCredit Bank, č. účtu: 2111190117/2700, jako variabilní symbol se uvádí tři šestky a číslo přihlášky uchazeče, např. 66672642),
  • c) platební kartou.

   TERMÍNY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY:

  • Termín přijímací zkoušky pro program Logistika je stanoven na 3.9.2024 od 11h.
  • Termín přijímací zkoušky pro program Podniková ekonomika je stanoven na 3.9.2024 od 9h.
  • Termín I.kola přijímací zkoušky pro program Znalectví je stanoven na 3.9.2024 od 9h. Termín II.kola přijímací zkoušky pro program Znalectví je stanoven na 11.9.2024 od 9h.
  • Termín přijímací zkoušky pro program Pozemní stavby je stanoven 3.9.2024 od 11h.
  • Termín přijímací zkoušky pro program Strojírenství je stanoven na 3.9.2024 od 11h.
  • O konkrétním způsobu výkonu přijímací zkoušky bude uchazeč informován prostřednictvím e-přihlášky či emailem. VŠTE si vyhrazuje právo určit další termíny přijímací zkoušky v závislosti na počtu uchazečů.

Details of programme characteristics are not available.

Basic information

Abbreviation
NPS
Type
master's degree programme (following the bachelor's one)
Profile
career-oriented
Degree
Ing.
Length of studies
2 years
Language of instruction
Czech Czech

43
number of active students
50
number of theses/dissertations

Programme guarantor