Cíle studijního programu

Cílem studia v profesně zaměřeném bakalářském studijním programu Řízení lidských zdrojů je připravit odborně fundované specialisty v oblasti řízení lidských zdrojů s vysokou kunkurenceschopností na pracovním trhu. Absolventi budou schopni řešit úkoly v personálně-řídicích oblastech, v oblasti zaměstnaneckých vztahů, politice zaměstnanosti a realizovat personálně řídicí činnosti nejen v podnicích, ale i ve státních, veřejných a neziskových organizacích. Absolventi budou připraveni vykonávat funkce na středním, případně nejvyšším stupni řízení.

Studijní plány

Přijímací řízení
III.kolo: Přijímací řízení pro bakalářské studijní programy pro AR 2024/2025
Termín podání do půlnoci 31. 8. 2024

 • Informace o přijímacím běhu

  Vysoká Škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (dále jen „VŠTE“) vyhlašuje III. kolo přijímacího řízení v AR 2024/2025 pro tyto bakalářské studijní programy:

   • Strojírenství, forma studia: prezenční, délka studia 3 roky, typ studia bakalářské,
   • Strojírenství, forma studia: kombinovaná, délka studia 3 roky, typ studia bakalářské,
   • Technologie a řízení dopravy, forma studia: prezenční, délka studia 3 roky, typ studia bakalářské
   • Technologie a řízení dopravy, forma studia: kombinovaná, délka studia 3 roky, typ studia bakalářské
   • Pozemní stavby, forma studia: prezenční, délka studia 4 roky, typ studia bakalářské
   • Pozemní stavby, forma studia: kombinovaná, délka studia 4 roky, typ studia bakalářské
   • Řízení lidských zdrojů, forma studia: prezenční, délka studia 3 roky, typ studia bakalářské
   • Řízení lidských zdrojů, forma studia: kombinovaná, délka studia 3 roky, typ studia bakalářské
   • Podniková ekonomika, forma studia: prezenční, délka studia 3 roky, typ studia bakalářské
   • Podniková ekonomika, forma studia: kombinovaná, délka studia 3 roky, typ studia bakalářské
   • Business Analytik, forma studia: prezenční, délka studia 3 roky, typ studia bakalářské
   • Business Analytik, forma studia: kombinovaná, délka studia 3 roky, typ studia bakalářské
  • Podání řádně vyplněné el. přihlášky v termínu od 1. 7. 2024 do 31. 8. 2024, přičemž el. přihláška je kompletní teprve po nahrání všech požadovaných dokumentů a uhrazení administrativního poplatku.
  • lze uhradit:
  • a) složenkou (typu „A“),
  • b) převodním příkazem (UniCredit Bank, č. účtu: 2111190117/2700, jako variabilní symbol se uvádí tři šestky a číslo přihlášky uchazeče, např. 66672642),
  • c) úhrada platební kartou.
  • Nahrání prosté kopie vysvědčení ze 3. ročníku střední školy nebo za první ročník dvouletého nástavbového studia nebo katalogového listu do el. přihlášky ke studiu nejpozději do 31.8.2024!
  • Uhrazení administrativního poplatku ve výši 870,- Kč nejpozději do 31.8.2024 Poplatek číslo přihlášky uchazeče, např. 66672642). IBAN CZ61 2700 0000 0021 1119 0117 a SWIFT BACXCZPP.
  • Cizinec ucházející se o studium v českém jazyce (netýká se občanů SR) je povinen absolvovat jazykovou zkoušku z českého jazyka na VŠTE. Přihlášku k jazykové zkoušce z českého jazyka, která je spolu s informacemi o zkoušce dostupná na www.studiumprovas.cz, je nutné podat nejpozději do 31.8.2024 prostřednictvím Centra celoživotního vzdělávání.
  • Dosažení středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou a následné dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení nejpozději při zápisu do studia na VŠTE.
  • Uchazečům, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb.v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny či disponují platným vízem strpění, jsou osvobozeni od podmínky zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přij. řízením dle OR č. 20/2024. V případě, že tito uchazeči, nemohou doložit některý z požadovaných dokumentů stanovených čl. 2 odst. 5 tohoto opatření bude řešeno s uchazečem individuálně či lze tento dokument nahradit čestným prohlášením.

Studium

 • Cíle

  Cílem studia v profesně zaměřeném bakalářském studijním programu Řízení lidských zdrojů je připravit odborně fundované specialisty v oblasti řízení lidských zdrojů s vysokou kunkurenceschopností na pracovním trhu. Absolventi budou schopni řešit úkoly v personálně-řídicích oblastech, v oblasti zaměstnaneckých vztahů, politice zaměstnanosti a realizovat personálně řídicí činnosti nejen v podnicích, ale i ve státních, veřejných a neziskových organizacích. Absolventi budou připraveni vykonávat funkce na středním, případně nejvyšším stupni řízení.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • ovládá činnosti a aktivity podnikového personalisty
  • ovládá základní manažerské kompetence pro řízení lidských zdrojů
  • umí identifikovat personální rizika a je schopen je řešit
  • ovládá personální benchmarking
  • chápe klíčovou roli podnikového vzdělávání pro zajištění konkurenceschopnosti podniku
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent studia profesně zaměřeného studijního programu nalezne široké uplatnění:

  - v personálních podnikových útvarech (odděleních), resp. štábních útvarech, v divizních personálních útvarech, v útvarech vrcholového vedení podniků a organizací,

  - v personálních útvarech (odděleních) a útvarech rozvoje lidských zdrojů ve státních a veřejných organizacích,

  - v personálních agenturách, ve vzdělávacích, poradenských a konzultačních firmách působících v oblasti rozvoje lidských zdrojů,

  - v odborných pozicích státních organizací zabývajících se tvorbou a prováděním sociální politiky a politiky zaměstnanosti,

  - jako vedoucí pracovník či specialista na řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích (občanských sdruženích, nadacích, fondech, profesních komorách, politických stranách, charitativních a náboženských organizacích aj.).

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Zásady pro tvorbu studijního plánu bakalářského studijního programu Řízení lidských zdrojů plně respektují Doporučené postupy pro přípravu studijních programů vydané a schválené Radou Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství dne 16. 2. 2017 a jsou ukotveny ve vnitřních předpisech školy („Pravidla systému zajišťování kvality“ a navazují na opatření rektora). Studijní plán je projednáván a v konečné podobě schvalován Radou pro vnitřní hodnocení kvality.

  Bakalářský studijní program Řízení lidských zdrojů je koncipován jako profesně zaměřený. Program je zastoupen povinnými a volitelnými předměty. Jako profesně orientovaný bakalářský studijní program předpokládá zapojení odborníků z praxe na úrovni vybraných přednášek u předmětů především profilujícího základu.

 • Praxe

  Studijní bakalářský program je koncipován jako profesně orientovaný, tudíž je předpokládána orientace na aplikaci poznatků v praxi. Profesně orientovaný studijní program má v rámci svého studijního programu zařazenou semestrální praxi. Z důvodu jejího zajištění má škola uzavřeno 1510 smluv o spolupráci především s podniky z Jihočeského regionu. Z tohoto důvodu představuje předmět Odborná praxe nedílnou součást profesně orientovaného studia, studenti jsou na absolvování praxe průběžně připravováni, a to zejména v profilujících předmětech. Odborná praxe je dle studijního plánu povinný předmět a podléhá podmínkám Studijního a zkušebního řádu. Pro splnění praxe je vyčleněn poslední (šestý) semestr studia. Úkolem dlouhodobé praxe je přenést získané znalosti do podoby dovedností důležitých pro další profesní rozvoj studenta. Za jednotlivé problematiky odborné praxe jsou stanoveny výstupy, jejichž osvojení si studentem bude ze strany školy ověřováno a v případě potřeby zajištěno jejich následné doplnění.

  Délka odborné praxe je stanovena v souladu se studijním plánem, respektujícího požadavky na profesně zaměřený studijní program, na 520 hodin. Student může mít po dohodě se školitelem nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu, ta ovšem nesmí přesáhnout 40 hod. za kalendářní týden. Odborná praxe je zaměřena na získání vymezeného rozsahu praktických dovedností, spojených se studiem předmětů profilujícího základu. Tyto dovednosti přitom nemohou být získány mimo reálné podnikové prostředí. Tento předmět také slouží zároveň ke sběru dat a informací v rámci bakalářské práce studentů, jejíž zaměření bude konzultováno s manažery příslušného podniku.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Zpracovat bakalářskou práci je studentům umožněno v průběhu celosemestrální odborné praxe. Důraz je kladen na metody vědecké práce, pravidla zpracování odborných textů a analytické přístupy k řešení praktických problémů. V rámci zpracování bakalářské práce budou studenti schopni samostatně realizovat vybrané téma s využitím odborných znalostí získaných studiem s využitím odborné literatury a se získanými praktickými znalostmi.

 • Návaznost na další studijní programy

  Předpokládá se, že řada absolventů bude pokračovat v navazujícím magisterském studiu, které bylo VŠTE uděleno Národním akreditačním úřadem v roce 2019 na dobu pěti let.

Základní údaje

Zkratka
RLZ
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

301
počet aktivních studentů
81
počet závěrečných prací