Cíle studijního programu

Bakalářský studijní program Podniková ekonomika je koncipován jako profesně orientovaný s cílem přípravy kvalifikovaných a specializovaných odborníků pro nižší, resp. střední stupeň řízení v podnikové i soukromé sféře. Z hlediska svého vzniku byl prvním akreditovaným studijním programem na VŠTE (první akreditace v roce 2006), následná dvojí reakreditace v letech 2010 a 2016. Zkušenosti z více jak 10 ti letého zajišťování takto koncipovaného studijního programu byly plně využity při přípravě předkládané akreditační žádosti. V souladu s požadavky podnikové praxe, ale i dalších správních a řídících orgánů je zvýšený akcent kladen jak na specifikaci, tak integrální jednotu primárních podnikových funkcí včetně vybraných sekundárních funkcí v rámci systémového vymezení podniku.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení pro bakalářské studijní programy pro AR 2024/2025
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

 • Informace o přijímacím běhu

  Vysoká Škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (dále jen „VŠTE“) vyhlašuje v akademickém roce 2024/2025 přijímací řízení pro tyto bakalářské studijní programy:

   • Strojírenství, forma studia: prezenční, délka studia 3 roky, typ studia bakalářské,
   • Strojírenství, forma studia: kombinovaná, délka studia 3 roky, typ studia bakalářské,
   • Technologie a řízení dopravy, forma studia: prezenční, délka studia 3 roky, typ studia bakalářské
   • Technologie a řízení dopravy, forma studia: kombinovaná, délka studia 3 roky, typ studia bakalářské
   • Pozemní stavby, forma studia: prezenční, délka studia 4 roky, typ studia bakalářské
   • Pozemní stavby, forma studia: kombinovaná, délka studia 4 roky, typ studia bakalářské
   • Řízení lidských zdrojů, forma studia: prezenční, délka studia 3 roky, typ studia bakalářské
   • Řízení lidských zdrojů, forma studia: kombinovaná, délka studia 3 roky, typ studia bakalářské
   • Podniková ekonomika, forma studia: prezenční, délka studia 3 roky, typ studia bakalářské
   • Podniková ekonomika, forma studia: kombinovaná, délka studia 3 roky, typ studia bakalářské
   • Business Analytik, forma studia: prezenční, délka studia 3 roky, typ studia bakalářské
   • Business Analytik, forma studia: kombinovaná, délka studia 3 roky, typ studia bakalářské
  • Podání řádně vyplněné el. přihlášky v termínu od 1.11.2023 do 30. 4. 2024, přičemž el. přihláška je kompletní teprve po nahrání všech požadovaných dokumentů a uhrazení administrativního poplatku.
  • lze uhradit:
  • a) složenkou (typu „A“),
  • b) převodním příkazem (UniCredit Bank, č. účtu: 2111190117/2700, jako variabilní symbol se uvádí tři šestky a číslo přihlášky uchazeče, např. 66672642),
  • c) úhrada platební kartou.
  • Nahrání prosté kopie vysvědčení ze 3. ročníku střední školy nebo za první ročník dvouletého nástavbového studia nebo katalogového listu do el. přihlášky ke studiu nejpozději do 30.4.2024!
  • Uhrazení administrativního poplatku ve výši 870,- Kč nejpozději do 30.4.2024 Poplatek číslo přihlášky uchazeče, např. 66672642). IBAN CZ61 2700 0000 0021 1119 0117 a SWIFT BACXCZPP.
  • Cizinec ucházející se o studium v českém jazyce (netýká se občanů SR) je povinen absolvovat jazykovou zkoušku z českého jazyka na VŠTE. Přihlášku k jazykové zkoušce z českého jazyka, která je spolu s informacemi o zkoušce dostupná na www.studiumprovas.cz, je nutné podat nejpozději do 30.4.2024 prostřednictvím Centra celoživotního vzdělávání.
  • Dosažení středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou a následné dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení nejpozději při zápisu do studia na VŠTE.
  • Uchazečům, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb.v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny či disponují platným vízem strpění, jsou osvobozeni od podmínky zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přij. řízením dle OR č. 18/2023. V případě, že tito uchazeči, nemohou doložit některý z požadovaných dokumentů stanovených čl. 2 odst. 5 tohoto opatření bude řešeno s uchazečem individuálně či lze tento dokument nahradit čestným prohlášením.

Studium

 • Cíle

  Bakalářský studijní program Podniková ekonomika je koncipován jako profesně orientovaný s cílem přípravy kvalifikovaných a specializovaných odborníků pro nižší, resp. střední stupeň řízení v podnikové i soukromé sféře. Z hlediska svého vzniku byl prvním akreditovaným studijním programem na VŠTE (první akreditace v roce 2006), následná dvojí reakreditace v letech 2010 a 2016. Zkušenosti z více jak 10 ti letého zajišťování takto koncipovaného studijního programu byly plně využity při přípravě předkládané akreditační žádosti. V souladu s požadavky podnikové praxe, ale i dalších správních a řídících orgánů je zvýšený akcent kladen jak na specifikaci, tak integrální jednotu primárních podnikových funkcí včetně vybraných sekundárních funkcí v rámci systémového vymezení podniku.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Umí realizovat racionálně nákup a řídit zásoby
  • Objektivně a reálně vyhodnocovat výrobní a obchodní rizika v podnikové praxi
  • Využít při prezentaci výsledky dovedností ze sociální komunikace a obhájit výsledky týmové práce
  • Vyhodnotit silná a slabá místa základních standardních ekonomických mikro- a makro koncepcí
  • Aplikovat získané teoretické znalosti při zpracování seminárních prací, projektů, případových studií včetně zpracování bakalářských prací
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi bakalářského studijního programu Podniková ekonomika jsou připravováni na výkon řídící funkce pro střední a operativní stupeň řízení. Jedná se jak o podnikovou sféru, tak i organizace působící ve veřejné a státní správě. Lze předpokládat i využití absolventů i u neziskových a veřejně prospěšných organizací. Jako příklad možných profesí lze uvést pozice jako nákupčí, plánovač výroby, obchodník, finančník, marketér, účetní, manažer a podnikatel. S ohledem na zvýšený akcent na jazykové dovednosti absolventů, lze předpokládat jejich využití i v podnicích s účastí zahraničního kapitálu působících nejen v tuzemsku, ale i navazujících příhraničních oblastech, po kterých je rovněž trvalá zvýšená poptávka.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Profil absolventa profesně zaměřeného bakalářského studijního programu Podniková ekonomika respektuje rámcový profil absolventa ekonomicky zaměřených oborů podle Nařízení vlády č. 275/2016 Sb. o oblastech vzdělávání ve vysokém školství. V rámci bakalářského studia je naplňován doporučený rámcový profil absolventa v písmenech a) v bodech 1-9 a b) v bodech 1-4.

 • Praxe

  Koncepce semestrální povinné odborné praxe u studijního bakalářského programu Podniková ekonomika plně respektuje jeho profesní orientaci. Z důvodu jejího zajištění má škola uzavřeno více jak 1500 smluv o spolupráci především s podniky z Jihočeského regionu. Z tohoto důvodu představuje předmět Odborná praxe nedílnou součást profesně orientovaného studia, studenti jsou na absolvování praxe průběžně připravováni, a to zejména v profilujících předmětech. Odborná praxe je podle studijního plánu povinný předmět a podléhá podmínkám Studijního a zkušebního řádu. Pro splnění praxe je vyčleněn poslední (šestý) semestr studia. Cílem dlouhodobé praxe je transformace teoretických a odborných znalostí do praktických dovedností nezbytných pro další profesní rozvoj studenta. V rámci odborné praxe jsou specifikovány dílčí problémové okruhy s výstupy, jejichž osvojení si studentem bude ze strany školy ověřováno a v případě potřeby zajištěno jejich následné doplnění.

  Délka odborné praxe je stanovena v souladu s požadavky na profesně orientovaný studijní program a je stanovena na 520 hodin. Student může mít po dohodě se školitelem nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu, ta ovšem nesmí přesáhnout 40 hod. za kalendářní týden. Odborná praxe je zaměřena na získání přesně vymezeného rozsahu praktických dovedností, spojených se studiem předmětů profilujícího základu. Tyto dovednosti přitom nemohou být získány mimo reálné podnikové prostředí. Tento předmět také slouží zároveň ke sběru dat a informací v rámci bakalářské práce studentů, jejíž zaměření bude konzultováno s manažery příslušného podniku.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Zpracovat bakalářskou práci je studentům umožněno v průběhu celosemestrální odborné praxe. Důraz je kladen na metody vědecké práce, pravidla zpracování odborných textů a analytické přístupy k řešení praktických problémů. V rámci zpracování bakalářské práce budou studenti schopni samostatně realizovat vybrané téma s využitím odborných znalostí získaných studiem s využitím odborné literatury a se získanými praktickými znalostmi.

 • Návaznost na další studijní programy

  Předpokládá se, že řada absolventů bude pokračovat v navazujícím magisterském studiu, které bylo VŠTE uděleno Národním akreditačním úřadem v roce 2019 na dobu pěti let.

Základní údaje

Zkratka
B_PE
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

682
počet aktivních studentů
202
počet závěrečných prací