Study plans

Admission Procedures
Přijímacího řízení pro navazující magisterské studium pro akademický rok 2024/2025
Submission deadline until midnight 30. 4. 2024

 • Acceptance round information

  html>

  Vysoká Škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (dále jen „VŠTE“) vyhlašuje v akademickém roce 2024/2025 přijímacího řízení pro tyto magisterské studijní programy:

   • Logistika, forma studia: prezenční, délka studia 2 roky, typ studia magisterské
   • Logistika, forma studia: kombinovaná, délka studia 2 roky, typ studia magisterské
   • Podniková ekonomika , forma studia: prezenční, délka studia 2 roky, typ studia magisterské
   • Podniková ekonomika , forma studia: kombinovaná, délka studia 2 roky, typ studia magisterské
   • Pozemní stavby , forma studia: prezenční, délka studia 2 roky, typ studia magisterské
   • Strojírenství , forma studia: prezenční, délka studia 2 roky, typ studia magisterské
   • Znalectví , forma studia: prezenční, délka studia 2 roky, typ studia magisterské
  • PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO STUDIJNÍHO PROGRAMU

  • Podání řádně vyplněné elektronické přihlášky v termínu od 1.11.2023 do 30.4.2024, přičemž elektronická přihláška je kompletní teprve po zaslání všech požadovaných dokumentů, uhrazení administrativního poplatku a potvrzení přihlášky.
  • Účast na přijímací zkoušce dle stanoveného termínu podle čl. 7 a její úspěšné splnění dle čl. 5 nebo splnění podmínek dle čl. 6 opatření 21/2023.
  • Doložení úředně ověřené kopie mezinárodně uznávaného certifikátu z AJ odpovídající nejméně deskriptoru SERR B1, a to nejdéle při zápisu do studia na VŠTE. Jazykový certifikát je možné nahradit publikací indexovanou ve WoS, jíž bude uchazeč spoluautorem. Studentům/absolventům VŠTE, kteří v rámci bakalářského studia úspěšně absolvovali AJ v celkovém rozsahu studijního plánu, bude na základě žádosti vystaven jazykový certifikát. Žádost o vystavení jazykového certifikátu je spolu s informacemi dostupná na https://www.studiumprovas.cz/jazykovy-certifikat/.
  • Doložení úředně ověřené kopie diplomu z minimálně tříletého bakalářského studijního programu, a to nejpozději při zápisu do studia na VŠTE
  • Uhrazení administrativního poplatku ve výši 870,- Kč nejpozději do 30.4.2024.

   POPLATEK LZE UHRADIT:

  • a) složenkou (typu „A“),
  • b) převodním příkazem (UniCredit Bank, č. účtu: 2111190117/2700, jako variabilní symbol se uvádí tři šestky a číslo přihlášky uchazeče, např. 66672642),
  • c) platební kartou.

   TERMÍNY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY:

  • Termín přijímací zkoušky pro program Logistika je stanoven na 5. 6. 2024 od 11:00 hodin.
  • Termín přijímací zkoušky pro program Podniková ekonomika je stanoven na 5. 6. 2024 od 9:00 hodin.
  • Termín přijímací zkoušky pro program Znalectví je stanoven na 5. 6. 2024 od 9:00 hodin. Termín druhého kola přijímací zkoušky je stanoven na 12. – 14. 6. 2024.
  • Termín přijímací zkoušky pro program Pozemní stavby je stanoven na 5. 6. 2024 od 11:00 hodin.
  • Termín přijímací zkoušky pro programe Strojírenství je stanoven na 5. 6. 2024 od 11:00 hodin.
  • O konkrétním způsobu výkonu přijímací zkoušky bude uchazeč informován prostřednictvím e-přihlášky či emailem. VŠTE si vyhrazuje právo určit další termíny přijímací zkoušky v závislosti na počtu uchazečů.

Details of programme characteristics are not available.

Basic information

Abbreviation
LOG
Type
master's degree programme (following the bachelor's one)
Profile
career-oriented
Degree
Ing.
Length of studies
2 years
Language of instruction
Czech Czech

60
number of active students
60
number of theses/dissertations